Wstecz
Ochrona danych

Dyrektywa AML

Termin implementacji został określony na 10 stycznia 2020r. Obecnie procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 marca 2020 r., zawiera szereg istotnych zmian dla podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, związanych bezpośrednio z tzw. CRBR – Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych. CRBR to rządowa baza danych, w której gromadzone są informacje na temat tzw. beneficjentów rzeczywistych. Brak wpisu lub błędny wpis do CRBR zagrożony jest karą do 1.000.000,00 zł. W kontekście tak dużej odpowiedzialności finansowej, wprowadzane zmiany są o tyle istotne, że poszerzają katalog
podmiotów obowiązanych do składania wpisu do rejestru, a także rozszerzają definicję samego „beneficjenta rzeczywistego”.


Beneficjent rzeczywisty
Doprecyzowano pojęcie beneficjenta rzeczywistego w przypadku trustu. W projekcie jest to:

  • założyciel,
  • powiernik,
  • nadzorca, jeżeli został ustanowiony,
  • beneficjent – lub w przypadku, gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
  • inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem,
  • inna osoba fizyczna o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych powyżej.
  • Instytucje obowiązane
  • Projektowane regulacje doprecyzowują listę instytucji obowiązanych - do stosowania samej ustawy.

biegli rewidenci, zewnętrzni księgowi i doradcy podatkowi oraz jakakolwiek inna osoba, które zobowiązuje się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, z którymi ta inna osoba jest powiązana, pomocy materialnej, wsparcia lub porad w sprawach podatkowych w ramach podstawowej działalności gospodarczej lub zawodowej,
przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, w tym gdy działalność taka jest prowadzona w galeriach sztuki lub domach aukcyjnych, a także przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie ww. towarami - gdy działalność taka jest prowadzona z wykorzystaniem wolnego portu, rozumianego jako
strefa lub pomieszczenie, na obszarze których towary są traktowane jako nieznajdujące się na obszarze celnym państw członkowskich lub państw trzecich, w tym z wykorzystaniem wolnego obszaru celnego (w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane).
Ponadto, katalog obowiązanych do zgłaszania informacji o swoich beneficjentach
rzeczywistych i ich aktualizacji w CRBR rozszerzyć ma się o:

trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP, lub
b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP, w imieniu lub na rzecz trustu,
spółki partnerskie,
europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
spółki europejskie,
spółdzielnie,
spółdzielnie europejskie,
stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS,
fundacje

Głównym celem istnienia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest
przeciwdziałanie praniu pieniędzy (czyn z art. 299 Kodeksu karnego) i finansowaniu
terroryzmu (czyn z art. 165a Kodeksu karnego). Poprzez obowiązek wpisu do rejestru,
utrudnione ma być ukrycie działalności przestępczej w skomplikowanych powiązaniach
struktur spółek oraz grup kapitałowych. Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu jest dokonywana przez instytucje obowiązane nie tylko przy nawiązywaniu
współpracy z danym podmiotem, ale także przez cały okres trwania relacji pomiędzy danym podmiotem a instytucją obowiązaną – powinna być na bieżąco aktualizowana.
W przypadku podejrzenia procederu prania pieniędzy instytucja taka jest zobligowana
do przekazania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
W przypadku jednak, gdy okoliczności sprawy wypełniają znamiona czynu z art. 299 Kodeksu karnego czy art. 165a Kodeksu karnego, instytucja obowiązana jest także do zawiadomienia prokuratury.


Zgodnie z treścią art. 299 karze podlega osoba, której działanie polega na tym, że obraca
(przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje transferu lub konwersji, pomaga w przenoszeniu własności lub posiadania) środkami płatniczymi, instrumentami finansowymi, papierami wartościowymi, wartościami dewizowymi, prawami majątkowymi lub innym mieniem ruchomym lub nieruchomościami, pochodzącymi z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego albo też podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku. Karze podlega także osoba, która jest pracownikiem lub działa w imieniu lub na rzecz instytucji związanych z rynkiem
finansowym (banku, instytucji finansowej lub kredytowej lub innego podmiotu, na którym na podstawie przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji) przyjmuje, wbrew przepisom, środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, dokonuje ich transferu lub konwersji, lub przyjmuje je w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z przestępstwa.


Z kolei zaś przestępstwem z art. 165a określanym jako finansowanie terroryzmu jest
gromadzenie, przekazywanie lub oferowanie środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Karze podlega ponadto osoba, która udostępnia ww. mienie zorganizowanej grupie, związkowi, osobie biorącej udział w takiej grupie/związku, które mają zamiar popełnienia takiego przestępstwa.
Zatem jeśli instytucja obowiązana stwierdzi, że zachowanie ma charakter wyżej
wymienionych czynności, jest prawnie zobowiązana do zgłoszenia swoich obserwacji
odpowiednim organom. Warto w tym kontekście wspomnieć, że niezwłoczne
niezawiadomienie organów ścigania o przestępstwie jest karane na podstawie art. 240 Kodeksu karnego i grozi karą pozbawienia wolności do lat trzech. Wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest więc nie tylko istotne z punktu widzenia porządku publicznego czy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, ale także z punktu widzenia przedsiębiorcy, ponieważ ich niewykonywanie lub wykonywanie nieodpowiednie jest zagrożone zarówno dotkliwymi sankcjami finansowymi, jak i odpowiedzialnością karną.

Stan prawny na dzień 30.04.2021 r.

 

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo morskie 16.04.2024
[Prawo morskie / maritime law] Pojęcie "transportu morskiego" w orzecznictwie - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 maja 2023 r.

[Prawo morskie] W dniu 17 maja 2023 r. Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie w sprawie pod sygn. akt I SA/Gd 212/23 dokonał sądowej wykładni pojęcia "transportu morskiego", które znajduje potwierdzenie w pojęciu statku morskiego zdefiniowanym dla potrzeb prawa morskiego. Sąd Administracyjny w Gdańsku ustalił, że sposób rozumienia pojęcia "transport morski" znajduje potwierdzenie w pojęciu statku morskiego zdefiniowanym dla potrzeb prawa morskiego. Zgodnie z treścią art. 2 § 1 oraz art. 3 § 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175 z późn. zm.), statkiem morskim jest każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, a morskim statkiem handlowym jest statek przeznaczony lub używany do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności do: przewozu ładunku lub pasażerów, rybołówstwa morskiego lub pozyskiwania innych zasobów morza, holowania, ratownictwa morskiego, wydobywania mienia zatopionego w morzu, pozyskiwania zasobów mineralnych dna morza oraz zasobów znajdującego się pod nim wnętrza Ziemi. prawo morskie kancelaria trójmiasto Gdańsk Gdynia Sopot prawo logistyczne prawo transportowe prawnik radca prawny On May 17, 2023, the Administrative Court in Gdańsk in the case under ref. no. No. I SA/Gd 212/23 provided a judicial interpretation of the concept of "maritime transport", which is confirmed by the concept of a seagoing vessel defined for the purposes of maritime law. The Administrative Court in Gdańsk determined that the understanding of the concept of "maritime transport" is confirmed by the concept of a seagoing vessel defined for the purposes of maritime law. Pursuant to art. 2 § 1 and art. 3 § 2 of the Act of September 18, 2001 - Maritime Code (Journal of Laws of 2018, item 2175, as amended), a seagoing vessel is any floating device intended or used for maritime navigation, and a seagoing merchant vessel is a ship intended or used for conducting business activities, in particular for: transporting cargo or passengers, sea fishing or obtaining other marine resources, towing, sea rescue, recovery of property submerged in the sea, obtaining mineral resources of the seabed and the resources of the interior beneath it Earth.Law firm ADVSIER Armknecht & Partners attorneys at law Poland

Czytaj dalej
Prawo spadkowe 23.05.2024
[Prawo spadkowe] Czy istnieje obowiązek podatkowy w przypadku uzyskania spadku w Niemczech?

W kwestii okoliczności związanych z rozliczeniem pochodu uzyskanego w drodze dziedziczenia - tj. nabycia spadku w Niemczech w treści wyroku z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie pod sygn. akt I SA/Gd 1007/22, wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny, który ustalił, że rozliczenie podatku od spadku w Niemczech (podatek tam nie wystąpił z uwagi na kwotę wolną) pozostaje bez wpływu na wymiar podatku w Polsce, za chybiony należało zatem uznać zarzut naruszenia art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 22 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. kancelaria prawa spadkowego gdynia radca prawny spadki gdynia gdańsk trójmiasto Kancelaria prawa spadkowego trójmiasto gdańsk gdynia sopot radca prawny spadki prawo spadkowe ## Dlaczego warto skorzystać z usług radcy prawnego lub adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym w Gdyni i Gdańsku? Prawo spadkowe to jedna z bardziej skomplikowanych dziedzin prawa, która dotyka każdego z nas prędzej czy później. Dziedziczenie, zarządzanie spadkiem, czy też spory dotyczące podziału majątku po zmarłym mogą być źródłem wielu problemów i nieporozumień. W takiej sytuacji niezwykle cenne jest wsparcie doświadczonego prawnika, który pomoże przejść przez ten trudny proces sprawnie i zgodnie z prawem. Wybór odpowiedniej kancelarii w Gdyni i Gdańsku specjalizującej się w prawie spadkowym może być kluczem do sukcesu. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto skorzystać z usług radcy prawnego lub adwokata specjalizującego się w tej dziedzinie. Profesjonalne doradztwo i kompleksowa obsługa prawna spraw spadkowych kancelaria prawa spadkowego gdynia gdańsk sopot www.adviser.law Radcy prawni i adwokaci specjalizujący się w prawie spadkowym posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania spadkami, sporządzania testamentów, podziału majątku, oraz reprezentacji klientów w sporach sądowych. Dzięki temu mogą zapewnić profesjonalne doradztwo na każdym etapie procesu spadkowego. Ich zadaniem jest nie tylko pomoc w zrozumieniu skomplikowanych przepisów prawnych, ale także znalezienie najbardziej korzystnych rozwiązań dla swoich klientów. ndywidualne podejście do klienta w sprawie spadkowej Każdy przypadek spadkowy jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym zdają sobie z tego sprawę i dlatego oferują swoim klientom spersonalizowane usługi. Zrozumienie specyfiki danej sprawy oraz potrzeb klienta jest kluczowe dla znalezienia najlepszego rozwiązania. Prawnicy słuchają swoich klientów, analizują ich sytuację i proponują najbardziej odpowiednie działania. Bezpieczeństwo prawne w sprawach spadkowych kancelaria prawa spadkowego gdynia gdańsk sopot Postępowanie spadkowe jest procesem, który wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale także umiejętności praktycznego ich zastosowania. Brak wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie może prowadzić do błędów, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Korzystając z usług doświadczonego radcy prawnego lub adwokata, można uniknąć takich problemów. Prawnicy dbają o to, aby wszystkie dokumenty były przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wszelkie działania podejmowane w ramach postępowania spadkowego były legalne i bezpieczne. Skuteczna reprezentacja w sądzie kancelaria prawa spadkowego gdynia gdańsk sopot Niektóre sprawy spadkowe kończą się w sądzie, zwłaszcza jeśli dochodzi do sporów między spadkobiercami. W takiej sytuacji nieoceniona jest pomoc prawnika, który posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Radcy prawni i adwokaci specjalizujący się w prawie spadkowym są przygotowani do skutecznej reprezentacji swoich klientów w sądzie, co zwiększa szanse na pomyślne zakończenie sprawy. Ich zadaniem jest nie tylko obrona interesów klienta, ale także negocjowanie i mediowanie w celu znalezienia polubownego rozwiązania. Optymalizacja podatkowa nabycia spadku kancelaria prawa spadkowego gdynia gdańsk sopot Prawo spadkowe wiąże się również z kwestiami podatkowymi. Dziedziczenie majątku często pociąga za sobą obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn. Prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym pomagają swoim klientom w optymalizacji podatkowej, co pozwala na minimalizację obciążeń podatkowych. Dzięki temu można zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy i uniknąć niepotrzebnych problemów z fiskusem. Pomoc w sporządzaniu testamentu kancelaria prawa spadkowego gdynia gdańsk sopot Jednym z kluczowych elementów planowania spadkowego jest sporządzenie testamentu. Testament pozwala na rozporządzenie swoim majątkiem zgodnie z własnymi życzeniami po śmierci. Sporządzenie testamentu bez odpowiedniej wiedzy prawniczej może prowadzić do błędów, które mogą skutkować unieważnieniem dokumentu lub trudnościami w jego realizacji. Prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym pomagają w przygotowaniu testamentu zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zapewnia jego ważność i skuteczność. Mediacje i negocjacje spadkowe kancelaria prawa spadkowego gdynia gdańsk sopot W przypadku sporów spadkowych, zanim dojdzie do rozprawy sądowej, warto spróbować rozwiązać konflikt na drodze mediacji lub negocjacji. Radcy prawni i adwokaci specjalizujący się w prawie spadkowym posiadają doświadczenie w prowadzeniu mediacji i negocjacji, co pozwala na osiągnięcie porozumienia między stronami bez konieczności angażowania sądu. Taka forma rozwiązywania sporów jest często szybsza, tańsza i mniej stresująca dla wszystkich zaangażowanych stron. Usługi radców prawnych i adwokatów w Gdyni i Gdańsku sprawy spadkowe dziedziczenie zachowek Gdynia i Gdańsk to miasta, w których można znaleźć wiele kancelarii prawnych oferujących specjalistyczne usługi z zakresu prawa spadkowego. Wybór odpowiedniej kancelarii jest kluczowy dla pomyślnego rozwiązania sprawy spadkowej. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie i kompetencje prawników, którzy będą zajmować się naszą sprawą. Rekomendacje innych klientów, certyfikaty oraz referencje mogą być cennymi wskazówkami przy wyborze odpowiedniego specjalisty. Korzystanie z usług radcy prawnego lub adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym w Trójmiasto Gdynia i Gdańsk www.adviser.law to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści. Profesjonalne doradztwo, indywidualne podejście, bezpieczeństwo prawne, skuteczna reprezentacja w sądzie, optymalizacja podatkowa, pomoc w sporządzaniu testamentu oraz mediacje i negocjacje to tylko niektóre z powodów, dla których warto skorzystać z usług doświadczonych prawników. Wybór odpowiedniej kancelarii prawnej pozwoli na spokojne i zgodne z prawem przejście przez proces spadkowy, minimalizując stres i problemy związane z dziedziczeniem majątku.

Czytaj dalej