Wstecz
Prawo spadkowe

Prawo dziedziczenia w świetle postanowień umowy sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych

Ukraina i Rzeczpospolita Polska kierując się pragnieniem rozwoju przyjaznych stosunków między obydwoma państwami oraz dążąc do pogłębiania i doskonalenia współpracy w dziedzinie stosunków prawnych w dniu 24 maja 1993 r. zawarły umowę o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (dalej: "Umowa").

Umowa zgodnie z treścią Konstytucji Ukrainy oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi źródło powszechnie obowiązującego prawa zarówno na terytorium Ukrainy jak i Polski.

 

Zasada równości i właściwość prawa przy dziedziczeniu

Umowa wprowadza zasadę równości, która reguluje wzajemne uprawnienia do nabywania na terytorium drugiego Państwa majątku i innych praw w drodze dziedziczenia z mocy ustawy lub rozporządzenia na wypadek śmierci na tych samych warunkach i w tym samym zakresie, co obywatele tego Państwa. Prawo właściwe w zakresie dziedziczenia mienia ruchomego określa prawo tego Państwa, którego obywatelem był spadkodawca w chwili śmierci, natomiast nieruchomości według prawa państwa właściwego dla położenia tej nieruchomości. Niemniej przepisy, które będą rozstrzygać który składnik masy spadkowej jest ruchomością, a który nieruchomością, rozstrzygać będą przepisy tego z Państw na terytorium, którego dana rzecz się znajduje.

Testament

Zdolność do sporządzenia lub odwołania testamentu (zdolność do czynności prawnych), jak również skutki prawne wad oświadczenia woli, podlegają prawu tego z Państw, którego obywatelem był spadkodawca w chwili dokonywania tej czynności, tj. w chwili sporządzenia lub odwołania testamentu. Interesującą kwestią, jest fakt, iż Umowa nie reguluje innych form czynności prawnych na wypadek śmieci (jak chociażby darowizny na wypadek śmierci), wynika to z tego, że w wielu porządkach prawnych takie czynności nie są prawnie jak również moralnie dozwolone. 

Właściwe organy w sprawach spadkowych

W sprawach spadkowych dotyczących mienia ruchomego właściwy jest organ tego Państwa, którego spadkodawca był obywatelem w chwili śmierci. W sprawach spadkowych dotyczących mienia nieruchomego właściwy jest organ tego z Państwa, na terytorium którego mienie to jest położone.

 

Umowa zwarta przez Ukrainę i Polskę między innymi w celu uregulowania i ułatwienia prowadzenia spraw spadkowych, wprowadziły nie tylko zasadę równości obywateli względem swoich autonomicznych porządków prawnych, ale również poszanowania obywatelstwa w przedmiocie stosowania prawa właściwego dla tych stosunków prawnych. Jest to tym bardziej istotne, iż na terytorium Ukrainy przebywać możne nawet 2 mln obywateli Polski, natomiast obywateli Ukrainy na terytorium Polski przebywa obecnie ok. 1,3 mln. Zatem omawiana regulacja dotyczy nawet ok. 3,3 mln obywateli Ukrainy i Polski.

 

Potrzebujesz pomocy?

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz