Wstecz
Prawo spadkowe

[Prawo spadkowe] Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: Odpowiedzialność spadkobiercy wobec innych spadkobierców uprawnionych z tytułu zachowku lub zapisu.

Jeśli dziedziczenie następuje na podstawie testamentu, a nie z ustawy, to spadkobiercy dziedziczący na podstawie testamentu, nie zawsze otrzymują cały majątek spadkodawcy, stanowiący masę spadkową.
Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku konieczności wykonania zapisów lub poleceń spadkodawcy lub, gdy pomięci w testamencie spadkobiercy wysapią z roszczeniem o zapłatę zachowku.

W dniu 19 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy rozpoznając sprawę o sygn. akt IV CSK 481/18 (publ. SIP Lex nr 3210698) rozstrzygnął wątpliwości dotyczące odpowiedzialności spadkobiercy uprawnionego do zachowku z tytułu zapisów i poleceń.

Jeśli dziedziczenie następuje na podstawie testamentu spadkobiercy nie zawsze otrzymują cały majątek spadkodawcy, mają bowiem obowiązek zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zachowku, jeśli uprawniony wystąpi z takim żądaniem, oraz realizacji zapisów i poleceń. Niekiedy jednak spadkobiercy są uprawnieni do zmniejszenia zapisów i poleceń. Zasady związane z ich zmniejszeniem zostały wyjaśnione w niniejszej sprawie.

W omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał, że zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń, o czym stanowią art. 1003-1006 k.c., ma na celu rozłożenie ciężaru wypłaty zachowku pomiędzy spadkobiercę i zapisobiercę. Sposób zmniejszenia może wynikać z treści testamentu, a przy braku takiego rozrządzenia, redukcja zapisów i poleceń następuje proporcjonalnie w stosunku do ich wartości. Sąd wskazał, że w art. 998 § 1 k.c. została ustalona górna granica odpowiedzialności spadkobiercy uprawnionego do zachowku z tytułu zapisów i poleceń, a to ustawowe ograniczenie sąd ma obowiązek uwzględnić z urzędu. Sąd dodał też, że górna granica odpowiedzialności przewidziana w art. 998 i 999 k.c. nie jest wspólną granicą dla długów, o których mowa w tych przepisach. Wartość nadwyżki wyznacza granicę odpowiedzialności za każdy dług z osobna, a nie łącznie. W razie jednoczesnej odpowiedzialności spadkobiercy za zapisy (polecenia) i za zachowek może się zdarzyć, że jego łączna odpowiedzialność z tych tytułów przekroczy wartość nadwyżki, o której mowa, aż do wyczerpania czystej wartości spadku. W orzeczeniu wskazano również, że uprawnienie do żądania zmniejszenia zapisu powinno być dochodzone w procesie niemniej jednak może być ono zrealizowane również przez podniesienie zarzutu, gdy spadkobierca zostanie pozwany o wykonanie zapisu.

Ponadto w wyroku Sąd Najwyższy wyjaśnił kwestię przedawnienia roszczenia o zmniejszenie zapisu. W pierwszej kolejności wskazano, że uprawnienia związane z zachowkiem, tj. roszczenie o zachowek i o redukcję zapisów i poleceń, mają charakter majątkowy, więc obecnie przedawniają się z upływem 5 lat. W dalszej kolejności sąd przytoczył zasadę zgodnie z którą nie można mówić o przerwie biegu przedawnienia, jeżeli przedawnienie już nie biegnie, a nie biegnie dlatego, że termin przedawnienia już upłynął. Sąd wskazał, że pozew o zapłatę zachowku nie przerywa biegu terminu przedawnienia roszczenia o zmniejszenie zapisu. Samego bowiem pozwu o zapłatę zachowku nie można poczytywać za czynność przedsięwziętą bezpośrednio w celu ustalenia roszczenia powoda o redukcję zapisu. Przerwanie przedawnienia następuje, co do zasady, tylko pomiędzy stronami postępowania, jeżeli z istoty łączącego je stosunku prawnego wynika, że są materialnie zobowiązane lub uprawnione. Przerwanie następuje w podmiotowych i przedmiotowych granicach czynności podjętej przez wierzyciela; dotyczy tego roszczenia, które jest zabezpieczone, dochodzone, ustalane lub egzekwowane i jest skuteczne przeciwko osobie, wobec której kieruje się czynność, z korzyścią na rzecz osoby dokonującej czynności.

 

#prawo spadkowe, #zachowek, #Adviser1989

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 06.03.2024
[Sports law] Dispute before STA - the Sports Arbitration Tribunal at PZKosz - the Polish Basketball Association. Termination of a contract due to the club's fault - a case study.

We encourage you to read the interview of a professional basketball player - Mateusz Szczypiński, who was represented by attorney Bartosz Armknecht in a legal dispute before STA - the Sports Arbitration Tribunal at PZKosz - the Polish Basketball Association in the case against Sokół Łańcut. The case was won by the player, and STA determined that the basketball player's contract was terminated due to the club's fault and awarded compensation and charged the basketball club in full with the costs of the arbitration proceedings and the player's legal fees. The interview was given by basketball player Mateusz Szczypiński on March 1, 2024 to the Polskikosz.pl portal sports law law firm sports law lawyer sports law firm Tricity Gdańsk Gdynia Sopot STA sports arbitration sports lawyer poland polish sports attorney Title: Leading the Legal Field: Bartosz Armknecht's Impact on Sports Law in Poland In the realm where the world of sports intersects with the complexities of law, few individuals stand out as prominently as Bartosz Armknecht. As a distinguished sports lawyer in Poland, Armknecht has established himself as a preeminent figure in the field, renowned for his expertise in sports law and his unwavering commitment to his clients' interests. With a career dedicated to navigating the intricate legal landscapes of the sporting world, Armknecht has earned widespread recognition for his exceptional skills and contributions to the legal profession. Armknecht's journey into the realm of sports law began with a profound passion for both sports and the law. With a background in law and a deep-seated love for athletics, he recognized the unique challenges and opportunities inherent in the intersection of these two fields. Armed with a keen intellect and a relentless drive for excellence, Armknecht embarked on a journey to carve out a niche for himself as a leading authority in sports law. One of Armknecht's primary areas of specialization lies in contract negotiations and disputes within the sports industry. He possesses a nuanced understanding of the intricacies involved in drafting and negotiating contracts for athletes, clubs, and sporting organizations. Whether it's structuring endorsement deals, player transfers, or sponsorship agreements, Armknecht's meticulous attention to detail and strategic acumen ensure that his clients' interests are safeguarded at every turn. Moreover, Armknecht is adept at navigating the regulatory frameworks that govern sports at both national and international levels. From compliance with anti-doping regulations to resolving disputes related to disciplinary actions, he provides invaluable counsel to athletes, clubs, and sporting federations, helping them navigate the complex maze of rules and regulations that govern their activities. In addition to his expertise in contract law and regulatory compliance, Armknecht is a skilled litigator who has successfully represented clients in sports-related disputes and contentious matters. Whether it's resolving disputes between athletes and clubs, addressing allegations of misconduct, or pursuing legal action against infringements of intellectual property rights, he approaches each case with vigor and determination, seeking to achieve the best possible outcomes for his clients. Armknecht's impact extends beyond his legal practice, as he is deeply committed to advancing the field of sports law in Poland. He is actively involved in professional associations and academic circles, where he shares his knowledge and insights with fellow legal practitioners and aspiring sports lawyers. Through seminars, conferences, and publications, Armknecht contributes to the ongoing dialogue surrounding sports law issues, fostering greater awareness and understanding within the legal community. Furthermore, Armknecht is a staunch advocate for integrity and fairness in sports. He recognizes the importance of upholding the principles of fair play and sportsmanship, and he works tirelessly to ensure that his clients adhere to the highest ethical standards. Whether it's advising on matters of sports governance or promoting integrity in sports competitions, Armknecht remains steadfast in his commitment to preserving the integrity and reputation of the sporting industry. In conclusion, Bartosz Armknecht stands as a beacon of excellence in the field of sports law in Poland. Through his exceptional expertise, unwavering dedication, and commitment to ethical conduct, he continues to make a profound impact on the world of sports, ensuring that the principles of justice, fairness, and integrity remain paramount in all sporting endeavors. With his guidance and advocacy, athletes, clubs, and sports organizations can navigate the legal challenges of the modern sporting landscape with confidence, knowing that they have a trusted ally in Bartosz Armknecht, fighting tirelessly on their behalf. In the dynamic and competitive arena of sports law, Armknecht's contributions are nothing short of remarkable, solidifying his status as a true trailblazer and leader in the field. sports law https://adviser.law/en/sports-law-lex-sportiva-law-firm-Gdynia-poland-sports-lawyers sports law poland polish sports lawyer

Czytaj dalej
Ochrona danych
Dyrektywa AML

Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, jest w trakcie implementacji przepisów tzw. Dyrektywy V AML (dyrektywa numer 2018/843).

Czytaj dalej