Wstecz
Prawo sportowe 06.05.2023

[Prawo sportowe / Sports law] Nowy portal prawny FIFA / FIFA’s new Legal Portal!

[Prawo sportowe] Jakie sprawy są prowadzone za pośrednictwem portalu prawnego FIFA?

[Prawo sportowe] Od dnia 01 maja 2023 r., FIFA wdrożyła nowy portal prawny za pośrednictwem, którego obowiązkowo prowadzone są wszystkie postępowania przed organami decyzyjnymi i sądowymi FIFA Tribunal (Trybunał Arbitrażowy FIFA):

 • Sprawy dyscyplinarne: postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną i Komisją odwoławczą),
 • FIFA Tribunal: postępowanie przed Izbą Rozstrzygania Sporów, Izbą ds. Statusu Zawodników oraz Izbą Agentów Piłkarskich,
 • Komitet Etyki: Postępowanie przed Izbą Śledczą i Izbą Orzekającą.

[Sports law] What cases are dealt with through the FIFA legal portal?

[Sports law] From May 1, 2023, FIFA implemented a new legal portal through which all proceedings before FIFA's decision-making and judicial bodies are mandatory:

 • Disciplinary proceedings: Procedures before the Disciplinary Committee and Appeal Committee,
 • Football Tribunal: Proceeding for Dispute Resolution Chamber, Players' Status Chamber and Football Agent Chambers,
 • Ethics Committee: Procedures before the Investigatory Chamber (IC) and the Adjudicatory Chamber (AC).

Portal prawny FIFA powstał w celu unowocześnienia i usprawnienia postępowań przed organami FIFA.

Portal prawny FIFA ma na celu zapewnienie prostej, bezpiecznej i przejrzystej komunikacji między FIFA a zaangażowanymi stronami, a także lepsze zrozumienie postępowania i zwiększoną identyfikowalność.

Korzystanie z nowego portalu prawnego FIFA od dnia 01 maja 2023 r. jest obowiązkowe dla:

 • Klubów piłkarskich,
 • Zawodników,
 • Krajowych Związków Piłkarskich,
 • Pośredników/agentów piłkarskich,
 • Pełnomocników procesowych (prawników sportowych i kancelarii prawnych prawa sportowego),
 • Działaczy piłkarskich i innych osób będących stronami postępowań prawnych (procesowych) przed organami FIFA.

 

Portal prawny FIFA, podobnie jak postępowania prowadzone przed organami FIFA jest dostępny w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i niemieckiej.

Ułatwieniem dla pełnomocników prawnych oraz stron postępowań, ułatwieniem jest przewodnik dla użytkowników portalu prawnego (instrukcja korzystania z portalu prawnego FIFA).

Postępowania przed organami FIFA nadal będą podlegać odpowiednim przepisom FIFA, tj. według norm materialnych i procesowych prawa sportowego obowiązujących w piłce nożnej.Prowadzenie postępowań prawnych przed organami FIFA za pośrednictwem portalu prawnego FIFA ma charakter wykonawczy, tzn. nie zmienia to sytuacji prawnej stron w postępowaniach, ani pełnomocników prawnych, w szczególności prawników prawa sportowego i kancelarii prawa sportowego. Działanie portalu prawnego zmienia sposób powiadomienia o korespondencji, oświadczeniach, decyzjach i innych dokumentach, które obecnie będą obsługiwane za pośrednictwem portalu prawnego FIFA.

 

Zobacz portal prawny FIFA: www.legalportal.fifa.com

 

The FIFA legal portal was created in order to modernize and streamline proceedings before FIFA authorities.

The FIFA Legal Portal aims to ensure simple, secure and transparent communication between FIFA and the parties involved, as well as a better understanding of the proceedings and heightened traceability.

 

The use of the new FIFA legal portal is mandatory from May 1, 2023 for:

 • Football clubs,
 • Players,
 • Football associations (Member associations),
 • Players agents
 • Legal representatives / sports law attorneys (law firms),
 • Football officials and other persons who are parties to legal (procedural) proceedings before FIFA bodies.

Proceedings before FIFA bodies will continue to be subject to the relevant FIFA regulations, i.e. according to the substantive and procedural standards of sports law applicable in football. Conducting legal proceedings before FIFA bodies via the FIFA legal portal is of an executive nature, i.e. it does not change the legal situation of the parties to the proceedings nor the position of legal representatives, in particular sports law lawyers and sports law firms. The operation of the legal portal changes the notification of correspondence, statements, decisions and other documents that will now be handled through the FIFA legal portal.

See the FIFA legal portal: www.legalportal.fifa.com

Poznaj naszą praktykę prawną: prawo sportowe w ramach: Kancelaria Prawa Sportowego ADVISER!

Meet our legal practice in sports law!

kancelaria prawo sportowe gdynia prawnik prawo sportowe prawnik kancelaria prawa sportowego sports law poland

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz