Wstecz
Prawo dla biznesu

Czy możliwe jest wprowadzenie opłaty za wystawienie faktury VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) nie przewiduje odpłatności za wystawienie czy dostarczenie faktury VAT. Co więcej, zgodnie z przepisami art. 106b ust. 1 i art. 106g ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Ponadto ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) w art. 106n wskazuje, że stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury (nabywcy).

Kwestię dopuszczalności pobierania opłat poślednio porusza Dyrektywa Rady z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. W preambule dyrektywy w pkt 8 ustawodawca unijny wskazuje, że faktury papierowe i elektroniczne powinny być traktowane równo, a obciążenie administracyjne związane z fakturowaniem papierowym nie powinno się zwiększyć.

Należy także wskazać, że zgodnie z art. 62 kodeksu karnego skarbowego niewystawienie faktury lub odmowa jej wydania stanowi przestępstwo zagrożone karą 180 stawek dziennych grzywny. Takiej karze podlegał będzie podatnik, który nie wydał kontrahentowi faktury z uwagi na brak zapłaty za jej wystawienie, przesyłanie w formie papierowej.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyżej wskazane przepisy należy wyciągnąć wniosek, że wprowadzenie opłaty za wystawienie faktury VAT w formie papierowej jest sprzeczne z prawem z uwagi na fakt iż  wystawienie i dostarczenie faktury stanowi obowiązek podatnika, a jego kosztów nie można przerzucić na kontrahenta. Doniosłość tego obowiązku jest tym większa, że ustawodawca niewywiązanie się z niego zakwalifikował jak przestępstwo. Ponadto podatnik w celu wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej musi uzyskać zgodę kontrahenta. Zgoda ta nie może być „wymuszona”. Taki kierunek interpretacji przepisów jest podyktowany treścią dyrektywy 2006/112/WE zgodnie z którą obciążenie administracyjne związane z fakturowaniem papierowym nie powinno się zwiększyć́.

Odpowiedź:

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (stan prawny na dzień 20.04.2021 r.), nie jest dozwolone ani wymuszanie akceptacji faktur w formie elektronicznej ani wprowadzenie opłaty od wystawnie faktury, jednak istnieją inne rozwiązania…

Inne rozwiązania:

Oczywiście odejście od tradycyjnych faktur papierowych ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów, m.in. związanych z doręczaniem takich faktury, co przy dużej sprzedaży może stanowić istotne koszty prowadzonej działalności. W celu ograniczenia tych kosztów, można podjąć działania dozwolone prawnie, a więc zachęcanie kontrahentów do wyboru elektronicznej formy faktury w postaci rabatów, bonusów. Można zatem podwyższyć katalogowy koszt towaru/usługi (dla wszystkich kontrahentów) o koszty wystawienia i dostarczenia faktury a następnie obniżyć cenę towarów/ usług o koszt wystawienia i dostarczenia faktury kontrahentom wybierającym formę elektroniczną faktury.

Innym rozwiązaniem długofalowym, są faktury VAT ustrukturyzowane, o których napiszemy wkrótce.

Stan prawny na dzień: 30.04.2021 r.

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 12.06.2023
[Prawo sportowe / sports law] Sukces praktyki prawa sportowego kancelarii prawnej ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law

Z powodzeniem, doradzaliśmy naszemu klientowi Trenerowi Czesławowi Michniewiczowi w negacjach przy zawarciu kontraktu trenerskiego jako Głównego Trenera klubu piłkarskiego نادي أبها السعودي - Abha Saudi Club. Trener Czesław Michniewicz wraz ze swoim sztabem trenerskim, będzie prowadził pierwszy zespół oraz koordynował zespół U23 Klubu ABHA F.C. Klub obecnie występuje w Saudi Professional League, najwyższej klasie saudyjskiej piłki nożnej. Trenerowi życzymy powodzenia i kolejnych sukcesów sportowych! We have successfully advised our Client - Mr. Czesław Michniewicz –licensed UEFA Pro football coach in the negations of the conclusion of a sports contract as the Head Coach of the ABHA Football Club. Mr. Czesław Michniewicz with his coaching staff, will manage the first team and coordinate the U23 team of the ABHA Football Club. ABHA F.C. is currently playing in the Saudi Professional League, the highest tier of Saudi football. We wish the Coach good luck and further sports success! prawo sportowe kancelaria prawo sportowe prawnik prawo sportowe prawnik sports law poland sports law football law attorney poland sports law law firm coach contracts lex sportiva sports law attorney poland sports contracts football contracts prawo sportowe sports law poland polish sports law poland sports law poland prawo sportowe gdynia prawo sportowe kancelaria

Czytaj dalej
Prawo przedsiębiorców
[Prawo w biznesie] Czy agent powinien zwrócić prowizję w każdym wypadku niewykonania umowy?

Agent ubezpieczeniowy to osoba, która w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa pośredniczy pomiędzy ubezpieczycielem a osobami ubezpieczającymi się od zdarzeń losowych. Za pośrednictwo agentowi przysługuje wynagrodzenie, zwane prowizją. Jeśli jednak zawarta z udziałem agenta umowa ubezpieczenia nie zostanie wykonana, na skutek rezygnacji ubezpieczającego, agent co do zasady zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej już prowizji. Część klientów w wyniku problemów finansowych, spowodowanych pandemią COVID-19, zrezygnowała z ubezpieczeń, co spowodowało, że po stronie agentów pojawił się problem. Zostali oni wezwani przez ubezpieczycieli do zwrotu pobranych wcześniej prowizji w wysokości nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Czytaj dalej