Wstecz
Prawo dla biznesu

Czy możliwe jest wprowadzenie opłaty za wystawienie faktury VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) nie przewiduje odpłatności za wystawienie czy dostarczenie faktury VAT. Co więcej, zgodnie z przepisami art. 106b ust. 1 i art. 106g ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Ponadto ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) w art. 106n wskazuje, że stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury (nabywcy).

Kwestię dopuszczalności pobierania opłat poślednio porusza Dyrektywa Rady z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. W preambule dyrektywy w pkt 8 ustawodawca unijny wskazuje, że faktury papierowe i elektroniczne powinny być traktowane równo, a obciążenie administracyjne związane z fakturowaniem papierowym nie powinno się zwiększyć.

Należy także wskazać, że zgodnie z art. 62 kodeksu karnego skarbowego niewystawienie faktury lub odmowa jej wydania stanowi przestępstwo zagrożone karą 180 stawek dziennych grzywny. Takiej karze podlegał będzie podatnik, który nie wydał kontrahentowi faktury z uwagi na brak zapłaty za jej wystawienie, przesyłanie w formie papierowej.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyżej wskazane przepisy należy wyciągnąć wniosek, że wprowadzenie opłaty za wystawienie faktury VAT w formie papierowej jest sprzeczne z prawem z uwagi na fakt iż  wystawienie i dostarczenie faktury stanowi obowiązek podatnika, a jego kosztów nie można przerzucić na kontrahenta. Doniosłość tego obowiązku jest tym większa, że ustawodawca niewywiązanie się z niego zakwalifikował jak przestępstwo. Ponadto podatnik w celu wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej musi uzyskać zgodę kontrahenta. Zgoda ta nie może być „wymuszona”. Taki kierunek interpretacji przepisów jest podyktowany treścią dyrektywy 2006/112/WE zgodnie z którą obciążenie administracyjne związane z fakturowaniem papierowym nie powinno się zwiększyć́.

Odpowiedź:

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (stan prawny na dzień 20.04.2021 r.), nie jest dozwolone ani wymuszanie akceptacji faktur w formie elektronicznej ani wprowadzenie opłaty od wystawnie faktury, jednak istnieją inne rozwiązania…

Inne rozwiązania:

Oczywiście odejście od tradycyjnych faktur papierowych ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów, m.in. związanych z doręczaniem takich faktury, co przy dużej sprzedaży może stanowić istotne koszty prowadzonej działalności. W celu ograniczenia tych kosztów, można podjąć działania dozwolone prawnie, a więc zachęcanie kontrahentów do wyboru elektronicznej formy faktury w postaci rabatów, bonusów. Można zatem podwyższyć katalogowy koszt towaru/usługi (dla wszystkich kontrahentów) o koszty wystawienia i dostarczenia faktury a następnie obniżyć cenę towarów/ usług o koszt wystawienia i dostarczenia faktury kontrahentom wybierającym formę elektroniczną faktury.

Innym rozwiązaniem długofalowym, są faktury VAT ustrukturyzowane, o których napiszemy wkrótce.

Stan prawny na dzień: 30.04.2021 r.

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo spółek
Czy niezaspokajanie roszczeń wierzycieli może spowodować odpowiedzialność karną członków zarządu sp. z o.o.?

Polski ustawodawca nie przewiduje odpowiedzialności karnej za bankructwo oraz niespłacanie długów. Czy zatem członek zarządu, który zaciąga zobowiązania w imieniu spółki, będąc świadomy, że spółka nie będzie ich w stanie wykonać poniesie odpowiedzialność karną? Co się stanie gdy będzie on ukrywał majątek lub spłacał zobowiązania tylko wobec niektórych wierzycieli? Odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć w art. 300-302 kodeksu karnego.

Czytaj dalej