Wstecz
Prawo dla biznesu

Czy możliwe jest wprowadzenie opłaty za wystawienie faktury VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) nie przewiduje odpłatności za wystawienie czy dostarczenie faktury VAT. Co więcej, zgodnie z przepisami art. 106b ust. 1 i art. 106g ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Ponadto ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) w art. 106n wskazuje, że stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury (nabywcy).

Kwestię dopuszczalności pobierania opłat poślednio porusza Dyrektywa Rady z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. W preambule dyrektywy w pkt 8 ustawodawca unijny wskazuje, że faktury papierowe i elektroniczne powinny być traktowane równo, a obciążenie administracyjne związane z fakturowaniem papierowym nie powinno się zwiększyć.

Należy także wskazać, że zgodnie z art. 62 kodeksu karnego skarbowego niewystawienie faktury lub odmowa jej wydania stanowi przestępstwo zagrożone karą 180 stawek dziennych grzywny. Takiej karze podlegał będzie podatnik, który nie wydał kontrahentowi faktury z uwagi na brak zapłaty za jej wystawienie, przesyłanie w formie papierowej.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyżej wskazane przepisy należy wyciągnąć wniosek, że wprowadzenie opłaty za wystawienie faktury VAT w formie papierowej jest sprzeczne z prawem z uwagi na fakt iż  wystawienie i dostarczenie faktury stanowi obowiązek podatnika, a jego kosztów nie można przerzucić na kontrahenta. Doniosłość tego obowiązku jest tym większa, że ustawodawca niewywiązanie się z niego zakwalifikował jak przestępstwo. Ponadto podatnik w celu wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej musi uzyskać zgodę kontrahenta. Zgoda ta nie może być „wymuszona”. Taki kierunek interpretacji przepisów jest podyktowany treścią dyrektywy 2006/112/WE zgodnie z którą obciążenie administracyjne związane z fakturowaniem papierowym nie powinno się zwiększyć́.

Odpowiedź:

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (stan prawny na dzień 20.04.2021 r.), nie jest dozwolone ani wymuszanie akceptacji faktur w formie elektronicznej ani wprowadzenie opłaty od wystawnie faktury, jednak istnieją inne rozwiązania…

Inne rozwiązania:

Oczywiście odejście od tradycyjnych faktur papierowych ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów, m.in. związanych z doręczaniem takich faktury, co przy dużej sprzedaży może stanowić istotne koszty prowadzonej działalności. W celu ograniczenia tych kosztów, można podjąć działania dozwolone prawnie, a więc zachęcanie kontrahentów do wyboru elektronicznej formy faktury w postaci rabatów, bonusów. Można zatem podwyższyć katalogowy koszt towaru/usługi (dla wszystkich kontrahentów) o koszty wystawienia i dostarczenia faktury a następnie obniżyć cenę towarów/ usług o koszt wystawienia i dostarczenia faktury kontrahentom wybierającym formę elektroniczną faktury.

Innym rozwiązaniem długofalowym, są faktury VAT ustrukturyzowane, o których napiszemy wkrótce.

Stan prawny na dzień: 30.04.2021 r.

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo europejskie
BREXIT a sprawy cywilne. Wpływ Brexitu na sprawy sądowe…

Czy Brexit ma wpływ na postępowanie cywilne? Właściwość miejscową sądu, właściwe prawo? Sposób doręczeń? Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało wiele problemów związanych ze stosowaniem prawa. Głównym aktem regulującym zasadnicze kwestie stosunków prawnych między tymi podmiotami jest Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony z 2020 roku, która liczy blisko 1500 stron. Jednak tak obszerny akt nie obejmuje zagadnień określających ramy działania w sprawach cywilnych

Czytaj dalej
Prawo sportowe 16.08.2023
[Sports law] Sports law & global economy: Millions in investments in Saudi football - Saudi Pro League: how do transfers of players in Saudi Arabia work?

Sports law] We are delighted to announce that European Business Magazine published an article on law, sports, and economics in the context of investing in the Pro Saudi League written by Mr. Bartosz Armknecht -CEO of our law firm and lawyer - who is specialized in sports law and business law. Sports law & global economy: Millions in investments in Saudi football - Saudi Pro League: how do transfers of players in Saudi Arabia work? Recently, we have witnessed spectacular transfers to clubs from the Saudi Pro League. Who among us has not heard of top football players contracted by Al-Hilal Saudi Club, Al-Nassr Saudi Club, Al-Ittihad Club, or Abha Football Club? sports law sports law poland sports law poland sports law sports law attorney football law poland sports law poland lex sportiva saudi arabia football law saudi arabia transfers saudi pro league polish sports law poland sports law lawyer sports washing sportswashing

Czytaj dalej