Wstecz
Prawo podatkowe

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na ERP?

Wielu przedsiębiorców w celu usprawnienia prowadzonej działalności swojej firmy decyduje się na wdrożenie elektronicznego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem – ERP (z ang. Enterprise Resources Planning) w ramach modelu SaaS. W takim wypadku stoją oni przed dylematem czy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na nabycie usługi wdrożenia tego systemu, zwłaszcza jeśli dokonywała tego spółka zależna. Pomocna może okazać się interpretacja indywidualna z dnia 18 maja 2021 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-2.4010.123.2021.1.SK, którą omawiamy poniżej.

Czym jest system informatyczny ERP?

System informatyczny ERP jest to jeden z systemów pozwalający na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez integrację wszystkich procesów w ramach zaopatrzenia, sprzedaży obsługi klienta, księgowości i wielu innych. Jego zastosowanie pozwala znaleźć słabiej funkcjonujące obszary przedsiębiorstwa a następnie usprawnić ich działanie.

 

 

Czym jest umowa w modelu SaaS?

Dostawa oprogramowania w modelu SaaS (ang. Software as a Service), to sposób dostawy oprogramowania jako usługi poprzez dostęp do aplikacji w chmurze. Oznacza, to, że klient kupuje usługę dostępu do aplikacji chmurowej, która jest utrzymywana (m.in. aktualizowana, rozwijana, etc.) przez dostawcę usługi, który ponosi również koszty zarządzania infrastrukturą potrzebną do utrzymania aplikacji (oprogramowania). Natomiast klient zyskuje dostęp do zasobów, za które płaci najczęściej w zależności od zakresu ich wykorzystania (pay-as-you-go). Model SaaS co do zasady pozwala na optymalizację i obniżenie kosztów wdrożenia i utrzymania oprogramowania oraz ogranicza ryzyko związane m.in. zabezpieczenia danych przetwarzanych w danej aplikacji. Co istotne, oprogramowanie w modelu SaaS pozwala na korzystanie z oprogramowania nie tylko lokalnie (jak w przypadku modelu ASP – Application Service Provider), ale przede wszystkim zdalnie, ponieważ operacje w oprogramowaniu dokonywane są na serwerach dostawcy usługi.

 

W przypadku umów dostawy oprogramowania w modelu SaaS, szczególną uwagę należy zwrócić na takie kwestie prawne, jak:

·         licencja,

·         świadczenie usług drogą elektroniczną,

·         ochronę danych osobowych,

 

które należy rozpatrywać łącznie z ewentualnym elementem transgraniczności zawieranej umowy SaaS przez klienta oraz dostawcę.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w omawianej interpretacji wskazuje, że „Konstrukcja ww. przepisu daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Kosztami uzyskania przychodów będą więc wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.” W dalszej części interpretacji Dyrektor wyjaśnia, że dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodów konieczne jest aby koszt ten: - został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku był pokryty z jego zasobów majątkowych, - był definitywny (rzeczywisty), tzn. aby wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, - poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, - został właściwie udokumentowany, - nie znajdował się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko wnioskującego o interpretację

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w którym wskazał, że wydatki poniesione na nabycie usługi wdrożenia systemu ERP przez spółkę zależną w ramach modelu SaaS, powinny zostać zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Wnioskodawca uzasadnił swoją opinię tym, że nowoczesny system informatyczny ERP (taki jak SAP lub inny) w sposób znaczący usprawnia bieżące i długoterminowe zarządzanie spółką, umożliwiając m.in. lepsze wykorzystywanie zasobów firmy, efektywniejsze planowanie, sprawniejszą gospodarkę materiałową i dokładniejsze raportowanie. W konsekwencji, istnieje związek pomiędzy wydatkami wdrożeniowymi a przychodami firmy. Spełnione będą ponadto pozostałe warunki dla uznania przedmiotowych wydatków za koszty uzyskania przychodów, ponieważ: - są one w całości i definitywnie poniesione przez spółkę zależną, - zostały odpowiednio udokumentowane, - nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, jako tzw. koszty negatywne. Ponadto w opinii wnioskodawcy z uwagi na fakt, iż spółka zależna wdrażająca u siebie system informatyczny ERP w ramach modelu SaaS ponosi jedynie opłaty: - za dostosowanie, konfigurację i wdrożenie systemu, - w dalszej kolejności - także za określoną ilość użytkowników korzystających z systemu, kosztów tych nie można zakwalifikować jako wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanych w czasie zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o CIT (poprzez odpisy amortyzacyjne).

 

Uwaga!!!

Na skutek wydania omawianej interpretacji do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć wydatki poniesione na nabycie usługi wdrożenia systemu ERP jedynie podmiot, który o nią wnioskował. Reszta przedsiębiorców aby ze spokojem dokonać tej czynności powinna wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji w jej sprawie. Jest to konieczne ponieważ interpretacja podatkowa daje ochronę tylko temu, kto o nią wystąpił, i to pod warunkiem, że się do niej zastosuje K. Teszner [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom I. Zobowiązania podatkowe. Art. 1-119zzk, red. L. Etel, Warszawa 2022, art. 14(k).

Stan prawny na dzień: 01 września 2022 r.

 

Link do pełnej treści interpretacji podatkowej: 0111-KDIB1-2.4010.123.2021.1.SK, Jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie usługi wdrożenia systemu ERP przez spółkę zależną w ramach modelu SaaS. - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Potrzebujesz pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa podatkowego?
Poznaj naszą ofertę i praktykę obejmującą prawo podatkowe i skontaktuj się z nami!

 

słowa kluczowe: CIT, podatek, podatki, oprogramowanie, podatek od oprogramowania, chmura, podatek dochodowy, ERP, umowa SaaS, podatki IT, koszty uzyskania przychodu, odliczenie kosztów, odliczenie od podatku

#CIT #podatek #podatki #oprogramowanie #podatekodoprogramowania #chmura #podatekdochodowy #ERP #umowaSaaS #podatkiIT #kosztyuzyskaniaprzychodu #odliczeniekosztów #odliczenieodpodatku #AdviserArmknecht&Partners

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo na co dzień
Ile kosztuje proces cywilny? Cz. 2 – koszty zastępstwa procesowego

Prawo procesowe: koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych i gospodarczych | Adviser kancelaria prawna w Gdyni Koszty zastępstwa procesowego, to de facto zryczałtowana kwota jaką storna przegrywająca sprawę, będzie zobowiązana zwrócić stronie przeciwnej z tytułu kosztów, które strona ta poniosła w związku zastępstwem procesowym profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego czy adwokata) w tej sprawie.

Czytaj dalej