Wstecz
Prawo budowlane 05.03.2024

[Prawo budowlane] Jak dochodzić swoich praw wynikających z wad budowlanych w robotach remontowych i pracach wykonawczych?

Czym są wady budowlane? Prawo budowlane - kancelaria prawna w Gdyni

Wady budowlane to nieprawidłowości, defekty, błędy techniczne lub inne niepożądane cechy w wykonaniu budowy lub remontu, które wpływają na jakość, funkcjonalność, trwałość czy bezpieczeństwo budynku. Mogą dotyczyć różnych elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych czy wykończeniowych budynku. Wady budowlane mogą występować zarówno w nowo wznoszonych budynkach, jak i w istniejących obiektach po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych.

Przykłady wad budowlanych mogą obejmować pęknięcia w ścianach, nieszczelności dachów, problemy z instalacjami elektrycznymi czy hydraulicznymi, błędy w konstrukcji nośnej, czy też nieprawidłowości w wykonaniu wykończenia, takie jak źle ułożone płytki czy niedokładne malowanie.

W prawie budowlanym istnieją przepisy regulujące kwestie związane z wadami budowlanymi. Strony umowy budowlanej, czyli inwestor i wykonawca, mają określone prawa i obowiązki w przypadku stwierdzenia wad. Inwestor może żądać naprawy wad, obniżenia ceny, a w sytuacji poważnych nieprawidłowości nawet odstąpienia od umowy. Z kolei wykonawca zobowiązany jest do naprawy wad, jeżeli takie wystąpią.

Rozwiązanie problemów związanych z wadami budowlanymi wymaga często interwencji prawnika specjalizującego się w prawie budowlanym, aby zapewnić ochronę interesów stron umowy i skutecznie rozwiązać spory wynikające z wad budowlanych.

Jakie są rodzaje wad budowlanych w robotach budowlanych? | Prawo budowlane - kancelaria prawna w Gdyni

Wady budowlane w robotach budowlanych mogą przybierać różne formy i dotyczyć różnych aspektów budynku lub infrastruktury. Poniżej przedstawiam kilka rodzajów wad budowlanych:

 • Wady konstrukcyjne:
  • pęknięcia w ścianach, stropach lub fundamentach,
  • niewłaściwa izolacja termiczna lub akustyczna,
  • błędy w projektowaniu konstrukcji nośnej.

 

 • Wady instalacyjne:
  • nieszczelności w instalacjach hydraulicznych, co może prowadzić do wycieków,
  • problemy z instalacją elektryczną, takie jak zwarcia czy niestabilność napięcia,
  • wady w systemach wentylacyjnych.

 

 • Wady wykończeniowe:
  • nieprawidłowe wykonanie prac wykończeniowych, takich jak ułożenie płytek czy malowanie,
  • niedokładności w montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
  • problemy z układaniem podłóg.

 

 • Wady estetyczne:
  • nieestetyczne wykończenie elewacji,
  • niewłaściwe dopasowanie kolorów czy materiałów wykończeniowych,
  • błędy w aranżacji przestrzeni.

 

 • Wady użytkowe:
  • problemy z funkcjonalnością systemów domowych, na przykład automatyki domowej,
  • wady dotyczące ergonomicznego układu przestrzeni w budynku,

 

 • Wady materiałowe:
  • użycie niskiej jakości materiałów budowlanych,
  • niewłaściwe składowanie czy obróbka materiałów.

 

 • Wady związane z dokumentacją:
  • błędy w projektach wykonawczych,
  • niezgodności między dokumentacją a wykonanymi pracami.

 

 • Wady dotyczące termoizolacji i hydroizolacji:
  • nieszczelności w izolacji cieplnej budynku,
  • problemy z odprowadzaniem wody, prowadzące do wilgoci i pleśni.

 

W przypadku stwierdzenia wad budowlanych istotne jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie budowlanym w celu ustalenia, jakie kroki podjąć w celu naprawy wad i obrony inwestora lub inwestorów, w tym w szczególności w jakie działania można podjąć, aby zabezpieczyć się na wypadek konieczności dochodzenia swoich roszczeń wobec wykonawcy, a jednocześnie usunąć stwierdzone wady i ich skutki.

Czy roboty budowlane, roboty remontowe i prace wykończeniowe to synonimy? | Prawo budowlane - kancelaria prawna w Gdyni

Roboty roboty budowlane, roboty remontowe i prace wykończeniowe są różnymi pojęciami, chociaż rzeczywiście w praktyce obrotu często używane zamiennie.
Oczywiście, wspólnym mianownikiem wszystkich tych pojęć jest prawo budowlane oraz kwestie związane z realizacją procesu budowlanego.

Roboty budowlane, obejmują szeroki zakres działań związanych ze wznoszeniem nowych obiektów budowlanych. To etap konstrukcyjny, który może obejmować prace ziemne, fundamenty, konstrukcję nośną, instalacje itp. Roboty budowlane to ogólny termin odnoszący się do wszystkich prac związanych z budową nowego obiektu.

Roboty remontowe, dotyczą prac prowadzonych w już istniejących budynkach w celu przywrócenia im pierwotnej funkcjonalności, poprawy stanu technicznego lub dostosowania do nowych potrzeb inwestora. Roboty remontowe, często określane również mianem prac remontowych, mogą obejmować prace konserwatorskie, naprawcze, modernizacyjne i poprawiające efektywność energetyczną, w tym izolację budynku.


Prace wykończeniowe, stanowią ostatni etap procesu budowlanego i obejmują wszystkie czynności mające na celu ukończenie i nadanie ostatecznego wyglądu wnętrz budynku. Prace wykończeniowe to m.in. malowanie, kładzenie podłóg, montaż stolarki, instalacja oświetlenia, a także wszelkie prace dekoracyjne.

Podsumowując, roboty budowlane to ogólny termin obejmujący wszystkie prace związane z budową nowego obiektu, roboty remontowe skupiają się na naprawie lub ulepszaniu istniejących budynków, a prace wykończeniowe koncentrują się na detalach i estetyce wnętrz po zakończeniu prac budowlanych.Niemniej jednak, wszystkie te roboty budowlane, remontowe, czy wykończeniowe dotyczą prowadzenia procesu budowlanego.

Gwarancja czy rękojmia za wady budowlane? | Prawo budowlane - kancelaria prawna w Gdyni

Gwarancja i rękojmia to wbrew pozorom, dwie różne instytucje prawne, m.in. dotyczące wad budowlanych, a które są regulowane odpowiednimi przepisami prawa cywilnego. 

Gwarancja, to dobrowolne zobowiązanie danego podmiotu, najczęściej wykonawcy lub producenta, do naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub świadczenia usługi. W przypadku budownictwa, gwarancja dotyczy zazwyczaj określonego okresu po zakończeniu prac budowlanych, w którym wykonawca zobowiązuje się do usuwania stwierdzonych wad. Oczywiście gwarancja jest również instytucją prawa cywilnego, regulowaną przepisami art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego.


Rękojmia, natomiast to prawnie regulowane zobowiązanie sprzedawcy (lub wykonawcy w przypadku umowy o dzieło, w tym umowy o roboty budowlane), wynikające z przepisów art. 556 i nast, Kodeksu cywilnego. Rękojmia obejmuje sytuacje, w których dostarczony towar (lub wykonane dzieło) jest wadliwe. Sprzedawca jest wówczas zobowiązany do naprawy wady (usunięcia wady), wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (świadczenia nabywcy).
W przypadku wad budowlanych, jeżeli wady są istotne, nabywca (inwestor lub właściciel) ma prawo domagać się naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Rękojmia obowiązuje przez określony czas, a jej zasady są ściśle uregulowane przepisami prawa. Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego, sprzedawca towarów lub usług, a w przypadku wad budowlanych najczęściej wykonawca robót budowlanych, odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy na rzecz kupującego - inwestora. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Natomiast jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu - inwestorowi.

Z kolei gwarancja to dodatkowe zobowiązanie, które może być udzielone dobrowolnie przez wykonawcę lub producenta. Jeżeli warunki gwarancji są spełnione, można skorzystać z określonych świadczeń, zazwyczaj obejmujących naprawę lub wymianę wadliwego elementu lub rzeczy.

 

 

Przepisy o rękojmi za wady są instrumentem ochrony interesu kupującego (choć oczywiście nie są jedynym takim instrumentem). Przepisy te składają się na szczególny reżim prawny zabezpieczający interes kupującego na wypadek wykrycia wadliwości rzeczy. Reżim ten jest niezależny zarówno od ogólnych przepisów dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej (kontraktowej z art. 471 i n.k.c. oraz deliktowej z art. 415 i n.k.c.), jak i od przepisów dotyczących gwarancji jakości (art. 577 i n.k.c., szczególnie art. 579 k.c.). Oznacza to, że kupujący ma możliwość względnie swobodnego wyboru reguł dochodzenia odpowiedzialności sprzedawcy w zależności od okoliczności danego przypadku oraz w zależności od wyników kalkulacji wad i zalet każdego z powyższych reżimów odpowiedzialności sprzedawcy (Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie pod sygn. akt I AGa 257/18, publ. w SIP Lex pod nr 2679028).


Obowiązkiem jako profesjonalisty w dziedzinie robót drogowych jest nie tylko wykonanie robót zgodnie ze sztuką i właściwej jakości, ale także sygnalizowanie kontrahentowi (tu: pozwanemu 1) ewentualnych niejasności w projekcie. Nie sposób więc przyjąć, że w braku udokumentowanych wskazówek co do sposobu wykonania prac na styku obrzeży fazowanych z nawierzchnią powód jest zwolniony z odpowiedzialności za ujawnione w toku czynności odbiorowych czy w okresie gwarancji i rękojmi wady, rozumiane jako zmniejszenie wartości lub użyteczności, jak również brak cech, koniecznych ze względu na cel umowy i funkcję prac powoda - art. 556 § 1 k.c. w brzmieniu sprzed 25 grudnia 2014 r., znajdujący tu zastosowanie z mocy odesłania z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 638 k.c.
(Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie pod sygn. akt IAGa 134/18, publ. w SIP Lex pod nr 2772824).

Jak prawo prawo budowlane chroni konsumenta? | Prawo budowlane - kancelaria prawna w Gdyni

Prawo budowlane chroni konsumenta poprzez wprowadzenie przepisów regulujących różne aspekty procesu budowlanego, a także określając odpowiedzialność wykonawcy za stwierdzone wady budowlane, w tym wady ukryte.

 

Umowa o roboty budowlane

Podstawowym dokumentem, kształtującym prawa i obowiązki stron, a wiec i odpowiedzialność wykonawcy wobec inwestora jest umowa o roboty budowlane. Prawo budowlane określa ramy umów zawieranych między inwestorem a wykonawcą. W umowach o roboty budowlane powinny być uwzględnione kluczowe kwestie dotyczące zakresu prac, terminów, kosztów oraz gwarancji jakości.

 

Gwarancja jakości

Prawo budowlane przewiduje mechanizmy gwarancyjne, które obligują wykonawcę do zapewnienia określonej jakości wykonanych prac, tj. ich standardu. Gwarancja jakości dotyczy nie tylko samego standardu wykonanych robót, tj. spełniających określone normy, w tym normy budowlane, ale również dotyczy określonego okresu czasowego, w którym wykonawca jest zobowiązany usuwać wady, które się pojawią (ujawnienie się wad).


Odpowiedzialność za wady budowlane

Jeśli wystąpią wady budowlane, normy prawa budowlanego określają zakres odpowiedzialności wykonawcy (odpowiedzialność wykonawcy za wady budowlane). Na przykład Inwestor, będący konsument lub korzystający z ochrony jak konsument, może żądać naprawy wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, w zależności od ciężkości stwierdzonych nieprawidłowości - wad.


Inspekcje budowlane

Prawo budowlane przewiduje określa również instytucje inspekcji budowlanych, które mają na celu zapewnienie zgodności prac z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Inspekcje te mają chronić interesy konsumentów przed ewentualnymi nieprawidłowościami.

 

Prawo do informacji

Nie można zapominać, że konsument ma prawo do pełnej informacji na temat realizowanego projektu budowlanego. Prawo budowlane reguluje procedurę udzielania informacji, w tym kosztów, harmonogramu prac, a także zastosowanych materiałów.


W przypadku sporów związanych z wadami budowlanymi, konsument może skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie budowlanym, który pomoże zrozumieć przysługujące mu prawa i wspomoże w dochodzeniu roszczeń z tytułu stwierdzonych wad budowlanych.
 
 

Czym są wady ukryte w budownictwie? | Prawo budowlane - kancelaria prawna w Gdyni

Wady ukryte w budownictwie to problemy strukturalne, techniczne lub projektowe, które nie są łatwo dostrzegalne podczas standardowej wizji nieruchomości, a także podczas odbiory robót budowlanych. Wady ukryte w wielu przypadkach ujawniają się po czasie i mogą prowadzić do poważnych problemów w przyszłości, często wymagających kosztownych napraw.

Jakie są przykłady wad ukrytych w budownictwie?

 • Wilgoć i pleśń - wilgoć może przenikać przez fundamenty, ściany czy dachy, co prowadzi do powstawania pleśni. Problemy z wilgocią mogą prowadzić do zniszczenia struktury budynku oraz wpływać na zdrowie mieszkańców.
 • Niedostateczna izolacja termiczna - jeśli budynek nie jest odpowiednio izolowany, to może prowadzić do utraty ciepła i zwiększonych kosztów ogrzewania lub chłodzenia. Może to być trudne do zauważenia na pierwszy rzut oka.
 • Wady konstrukcyjne - błędy w projektowaniu lub wykonawstwie mogą prowadzić do osłabienia struktury budynku. Mogą to być niewłaściwie zainstalowane belki, słupy czy fundamenty.
 • Problemy z instalacjami - ukryte wady mogą obejmować problemy z instalacjami elektrycznymi, hydraulicznymi czy wentylacyjnymi. Niewłaściwie zainstalowane instalacje mogą prowadzić do pożarów, zalanych czy problemów z jakością powietrza.
 • Niewłaściwe materiały - użycie niskiej jakości lub nieodpowiednich materiałów podczas budowy może prowadzić do problemów, takich jak korozja, łamliwość czy deformacje strukturalne.
 • Niedostateczna wentylacja - brak odpowiedniej wentylacji może prowadzić do gromadzenia się szkodliwych substancji wewnątrz budynku, co może wpływać na zdrowie mieszkańców.
 • Problemy z drenażem - niewłaściwy system odprowadzania wody opadowej czy podziemnej może prowadzić do problemów z wilgocią i erozją gruntu.

Wady ukryte mogą również wystąpić w związku z robotami obejmującymi prace zakrywkowe.

 

Czym są prace zakrywkowe? | Prawo budowlane - kancelaria prawna w Gdyni

Prace zakrywkowe w budownictwie to ogół działań związanych z ukrywaniem (zakrywaniem) już zrealizowanych etapów budowy lub instalacji, aby umożliwić kontynuację następnych etapów robót, w tym prac na kolejnych elementach konstrukcji. Są to ważne etapy w procesie budowlanym, które obejmują różne aspekty.

Prace zakrywkowe, w szczególności dotyczą:

 • Ściany i sufity:
  • malowanie lub tapetowanie ścian,
  • wykańczanie i malowanie sufitów,
  • montaż listew przypodłogowych i przysufitowych.

 

 • Podłogi:
  • układanie podłóg drewnianych, paneli czy płytek ceramicznych,
  • montaż wykładzin dywanowych,
  • instalacja listew przypodłogowych.

 

 • Instalacje elektryczne:
  • zakładanie gniazdek, włączników i opraw oświetleniowych,
  • układanie instalacji elektrycznej w ścianach i sufitach,

 

 • Instalacje hydrauliczne:
  • montaż armatury sanitarnej, takiej jak umywalki, wanny czy kabiny prysznicowe,
  • podłączanie grzejników i kaloryferów,
  • zakładanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

 

 • Instalacje grzewcze:
  • montaż kotłów, pieców czy pomp ciepła,
  • podłączanie instalacji ogrzewania podłogowego,
  • układanie rur i elementów instalacji grzewczej.

 

 • Zakrywanie struktury konstrukcyjnej:
  • montaż ścian działowych,
  • pokrywanie konstrukcji sufitów podwieszanych.

 

 • Instalacje wentylacyjne:
  • montaż nawiewników i wylotów wentylacyjnych,
  • zakładanie instalacji wentylacyjnych w sufitach i ścianach.

 

 • Elewacje:
  • wykończenie elewacji budynku, np. montaż tynków czy okładzin elewacyjnych,
  • malowanie lub impregnacja elewacji.


Prace zakrywkowe są istotnym etapem w budownictwie, ponieważ umożliwiają dokończenie i wykończenie wnętrz oraz elewacji budynku. Po ich zakończeniu możliwe jest przystąpienie do prac wykończeniowych oraz instalacyjnych, a także poprawienie estetyki i funkcjonalności budynku. Warto pamiętać, że prawidłowe wykonanie prac zakrywkowych wpływa na ostateczny wygląd i jakość budynku.

Jaki jest zakres odpowiedzialności wykonawcy za wady budowlane? | Prawo budowlane - kancelaria prawna w Gdyni

Zakres odpowiedzialności wykonawcy za wady budowlane jest regulowany przez prawo budowlane i przede wszystkim przez postanowieniami umowy zawartej pomiędzy stronami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady budowlane w ramach gwarancji jakości. Gwarancja to zobowiązanie wykonawcy do usunięcia wad, które pojawią się w określonym czasie od zakończenia prac budowlanych.

W przypadku stwierdzenia wady budowlanej, istotne jest terminowe zgłoszenie jej wykonawcy. W prawie wielu jurysdykcji istnieją określone terminy, w których inwestor musi poinformować wykonawcę o wykrytych nieprawidłowościach.

Zakres odpowiedzialności wykonawcy obejmuje zazwyczaj wszelkie wady budowlane, które wynikają z błędów wykonawczych, zastosowania niewłaściwych materiałów czy nieprawidłowego wykonania prac. Wady te mogą dotyczyć zarówno elementów konstrukcyjnych, jak i instalacyjnych.

Wykonawca może być zobowiązany do przeglądów i inspekcji mających na celu kontrolę jakości prac. Umożliwia to wczesne wykrywanie ewentualnych wad i ich naprawę przed oddaniem obiektu inwestorowi.

W przypadku stwierdzenia wad budowlanych, inwestor ma prawo żądać od wykonawcy naprawy wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Wybór formy zadośćuczynienia zależy od ciężkości stwierdzonych wad i preferencji inwestora.

W niektórych przypadkach, szczególnie przy dużych inwestycjach, wykonawca może być zobowiązany do dostarczenia gwarancji finansowej, która stanowi dodatkową ochronę dla inwestora w przypadku wystąpienia wad.

Zabezpiecz swoje inwestycje budowlane, dowiedz się, jak uniknąć potencjalnych problemów prawnych związanych z wadami budowlanymi.

Zawsze możesz skorzystać z usług naszej kancelarii, a profesjonalny i doświadczony prawnik, specjalizujący się w prawie budowlanym, pomoże Ci w razie sporów z wykonawcą czy innymi stronami zaangażowanymi w proces budowy.

Nasza kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa budowlanego, zapewniając kompleksową pomoc prawną dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo podatkowe
[Prawo podatkowe] Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na ERP?

Wielu przedsiębiorców w celu usprawnienia prowadzonej działalności swojej firmy decyduje się na wdrożenie elektronicznego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem – ERP (z ang. Enterprise Resources Planning) w ramach modelu SaaS. W takim wypadku stoją oni przed dylematem czy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na nabycie usługi wdrożenia tego systemu, zwłaszcza jeśli dokonywała tego spółka zależna. Pomocna może okazać się interpretacja indywidualna z dnia 18 maja 2021 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-2.4010.123.2021.1.SK, którą omawiamy poniżej.

Czytaj dalej
Prawo dla biznesu 14.02.2024
Czy compliance jest potrzebne i czym różni się od stałej obsługi prawnej lub działu prawnego? Cz.1

Pytań związanych z compliance jest wiele, odnoszą się one do tego, czym w ogóle compliance jest, jaki ma przedmiot oraz jak wdrożyć procesy zgodności działalności organizacji czy oficer compliance jest potrzebny oraz czy compliance to to samo co stała obsługa prawna? W tym wpisie odpowiadamy na wiele z tych pytań compliance, czyli zgodność lub zgodność z przepisami, odnosi się do stosowania się do określonych norm, standardów, regulacji, polityk lub wymogów prawnych, które dotyczą danego obszaru działalności lub branży. W kontekście organizacji lub przedsiębiorstwa compliance obejmuje przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad etycznych i norm branżowych, aby uniknąć nieprawidłowości, grzywien, sankcji lub innych konsekwencji prawnych. Dział compliance w firmie ma za zadanie monitorować, zarządzać i dostosowywać się do różnych regulacji, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem oraz minimalizować ryzyko prawne i reputacyjne. To ważne szczególnie w obszarach takich jak finanse, ochrona danych osobowych, zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona środowiska, czy handel międzynarodowy, gdzie istnieje wiele przepisów i norm, których trzeba przestrzegać. W praktyce dział compliance może obejmować prowadzenie audytów, śledzenie zmian w przepisach, opracowywanie i wdrażanie polityk zgodności, szkolenie pracowników w zakresie przepisów, raportowanie oraz współpracę z organami regulacyjnymi. Ważne jest utrzymanie kultury zgodności w organizacji, aby wszyscy pracownicy byli świadomi i przestrzegali obowiązujących norm i przepisów. Nasi prawnicy są doświadczeni w Compliance dla firm MŚP wdrożenia szkolenia monitorowanie systemów Compliance projektowanie systemów Compliance ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law radcowie prawni gdynia kancelaria

Czytaj dalej