Wstecz
Prawo dla biznesu

Czy potrącenie wierzytelności może być dobrym sposobem na szybkie wyegzekwowanie długu?

W dobie kryzysu coraz częściej zdarza się, że dłużnicy nie płacą swoich zobowiązań. Wierzyciel może w takiej sytuacji wystąpić z pozwem do sądu a potem skierować sprawę do komornika. Niestety jest to długotrwały proces na końcu którego może okazać się, że dłużnik jest niewypłacalny a wierzyciel zamiast odzyskać pieniądze poniesie kolejne koszty. Potrącenie wierzytelności może zaoszczędzić wierzycielowi czas, koszty oraz wyeliminować ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Czym jest zatem potrącenie wierzytelności i jak z niego skorzystać?

Odpowiedzi na to pytanie w sposób przejrzysty i precyzyjny udzielił ostatnio Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie o sygn. akt I AGa 47/21 (opubl. w SIP Lex nr 3370704) tłumacząc, że stosownie do art. 498 § 1 k.c., gdy dwie osoby są względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczonej tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Istota potrącenia polega na umorzeniu dwóch przeciwstawnych sobie wierzytelności w następstwie złożenia oświadczenia woli przez jednego wierzyciela drugiemu wierzycielowi. Potrącenie uchyla konieczność realnego wykonania przeciwstawnych zobowiązań, upraszcza obrót i ogranicza koszty. Pomimo, że żaden z wierzycieli nie otrzymuje efektywnego świadczenia dłużnika, każdy zostaje zwolniony ze swojego zobowiązania do wysokości wartości mniejszej.

W jakich przypadkach można potrącić zobowiązania pieniężne?

Potrącenie wierzytelności pieniężnych jest możliwe jeśli:

-      termin zapłaty obu wierzytelności już minął,

-      wierzytelności nie zostały wcześniej spłacone,

-      obie wierzytelności są pieniężne,

-      obie strony mogą zaskarżyć brak zapłaty.

 

Pomimo wystąpienia wszystkich ww. okoliczności potrącenie nie nastąpi jeśli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o potrąceniu. Oświadczenie takie staje się skuteczne dopiero z chwilą, kiedy doszło do adresata - wierzyciela wzajemnego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią (art. 61 k.c.). Oświadczenie o potrąceniu prowadzi do umorzenia wierzytelności z mocą wsteczną od chwili, gdy potrącenie stało się możliwe (wyrok SA w Poznaniu z dn. 15.06.2022 r., sygn. akt I AGa 47/21).

Co dzieje się z odsetkami po potrąceniu wierzytelności?

Na skutek nadania potrąceniu mocy wstecznej tj. umożenia obowiązku zapłaty od chwili powstania późniejszej wierzytelności za niebyłe uznać należy te następstwa wierzytelności, które wiążą się z upływem czasu, a które powstały pomiędzy jej umorzeniem a chwilą, gdy uprawniony złożył oświadczenie o potrąceniu. Sąd Najwyższy wskazał, że w szczególności dotyczy to obowiązku zapłaty odsetek, odszkodowania czy kary umownej za opóźnienie.

 

Podsumowanie: potrącenie wierzytelności 

Złożenie oświadczenia o potrąceniu pomimo, że nie spowoduje, iż wierzyciel „zobaczy na oczy” pieniądze, pozwoli poprzez zmiejszenie własnego świadczenia na przymusowe odebranie należności. Należy jednak w każdym przypadku rozważyć czy wierzycielowi opłaca się potrącać wierzytelność, czy lepiej podjąć próbę domagania się odsetek, odszkodowania czy kary umownej. Warto też rozważyć czy opłaca się wiązać kolejną umową z kontrahentem, który w razie niewykonania umowy będzie zobowiązany do zapłaty wysokiej kary umownej.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa w biznesie?
Poznaj naszą ofertę i skontaktuj się z nami!

 

potrącenie #wierzyciel #dłużnik #wierzytelność #dług #odsetki #karaumowna #odszkodowanie #umorzenie #wymagalność #AdviserArmknecht&Partners

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo budowlane 2022-04-12
Na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy deweloperskiej?

Zakup mieszkania od dewelopera wydaje się procesem trudnym i bardzo sformalizowanym.  Nabycie nieruchomości z rynku pierwotnego dokonuje się poprzez zawarcie kilku umów, warto zatem zawczasu wiedzieć na co zwrócić uwagę, aby zakup mieszkania przebiegł pomyślnie. W poniższym artykule tłumaczymy podstawowe pojęcia związane z zawarciem umowy deweloperskiej oraz zwracamy uwagę na potencjalne zagrożenia dla nabywcy lokalu.

Czytaj dalej
Prawo na co dzień
Odpowiedzialność za zarząd majątkiem dziecka

Prawo rodzinne: Jakie są granice zarządu majątkiem małoletniego dziecka i jaka jest odpowiedzialność prawna rodziców z tego tytułu? | Adviser kancelaria prawna w Gdyni Rodzicom naruszającym zasady sprawowania zarządu majątkiem małoletniego dziecka grożą konsekwencje wynikające z art. 109–111 k.r.o., a więc nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej. Dlatego warto wiedzieć jakim wymogą prawnym muszą sprostać rodzice.

Czytaj dalej