Wstecz
Prawo dla biznesu

Czy potrącenie wierzytelności może być dobrym sposobem na szybkie wyegzekwowanie długu?

W dobie kryzysu coraz częściej zdarza się, że dłużnicy nie płacą swoich zobowiązań. Wierzyciel może w takiej sytuacji wystąpić z pozwem do sądu a potem skierować sprawę do komornika. Niestety jest to długotrwały proces na końcu którego może okazać się, że dłużnik jest niewypłacalny a wierzyciel zamiast odzyskać pieniądze poniesie kolejne koszty. Potrącenie wierzytelności może zaoszczędzić wierzycielowi czas, koszty oraz wyeliminować ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Czym jest zatem potrącenie wierzytelności i jak z niego skorzystać?

Odpowiedzi na to pytanie w sposób przejrzysty i precyzyjny udzielił ostatnio Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie o sygn. akt I AGa 47/21 (opubl. w SIP Lex nr 3370704) tłumacząc, że stosownie do art. 498 § 1 k.c., gdy dwie osoby są względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczonej tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Istota potrącenia polega na umorzeniu dwóch przeciwstawnych sobie wierzytelności w następstwie złożenia oświadczenia woli przez jednego wierzyciela drugiemu wierzycielowi. Potrącenie uchyla konieczność realnego wykonania przeciwstawnych zobowiązań, upraszcza obrót i ogranicza koszty. Pomimo, że żaden z wierzycieli nie otrzymuje efektywnego świadczenia dłużnika, każdy zostaje zwolniony ze swojego zobowiązania do wysokości wartości mniejszej.

W jakich przypadkach można potrącić zobowiązania pieniężne?

Potrącenie wierzytelności pieniężnych jest możliwe jeśli:

-      termin zapłaty obu wierzytelności już minął,

-      wierzytelności nie zostały wcześniej spłacone,

-      obie wierzytelności są pieniężne,

-      obie strony mogą zaskarżyć brak zapłaty.

 

Pomimo wystąpienia wszystkich ww. okoliczności potrącenie nie nastąpi jeśli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o potrąceniu. Oświadczenie takie staje się skuteczne dopiero z chwilą, kiedy doszło do adresata - wierzyciela wzajemnego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią (art. 61 k.c.). Oświadczenie o potrąceniu prowadzi do umorzenia wierzytelności z mocą wsteczną od chwili, gdy potrącenie stało się możliwe (wyrok SA w Poznaniu z dn. 15.06.2022 r., sygn. akt I AGa 47/21).

Co dzieje się z odsetkami po potrąceniu wierzytelności?

Na skutek nadania potrąceniu mocy wstecznej tj. umożenia obowiązku zapłaty od chwili powstania późniejszej wierzytelności za niebyłe uznać należy te następstwa wierzytelności, które wiążą się z upływem czasu, a które powstały pomiędzy jej umorzeniem a chwilą, gdy uprawniony złożył oświadczenie o potrąceniu. Sąd Najwyższy wskazał, że w szczególności dotyczy to obowiązku zapłaty odsetek, odszkodowania czy kary umownej za opóźnienie.

 

Podsumowanie: potrącenie wierzytelności 

Złożenie oświadczenia o potrąceniu pomimo, że nie spowoduje, iż wierzyciel „zobaczy na oczy” pieniądze, pozwoli poprzez zmiejszenie własnego świadczenia na przymusowe odebranie należności. Należy jednak w każdym przypadku rozważyć czy wierzycielowi opłaca się potrącać wierzytelność, czy lepiej podjąć próbę domagania się odsetek, odszkodowania czy kary umownej. Warto też rozważyć czy opłaca się wiązać kolejną umową z kontrahentem, który w razie niewykonania umowy będzie zobowiązany do zapłaty wysokiej kary umownej.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa w biznesie?
Poznaj naszą ofertę i skontaktuj się z nami!

 

potrącenie #wierzyciel #dłużnik #wierzytelność #dług #odsetki #karaumowna #odszkodowanie #umorzenie #wymagalność #AdviserArmknecht&Partners

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 26.09.2022
[Prawo sportowe] Rozstrzyganie sporów prawnych w sporcie - właściwe organy rozjemcze

Rozstrzyganie sporów prawnych w sporcie co do zasady dokonywane jest w arbitrażu, określanym zmianę arbitrażu sportowego (prawo sportowe). Niemniej, nie jest to zasada pozbawiona wyłączeń. Podkreślić należy, że główne, czy też najpopularniejsze dyscypliny sportowe wykształciły wyspecjalizowane stałe sądy arbitrażowe takie jak: PSP (Piłkarskim Sądem Polubownym przy PZPN), Football Tribunal on FIFA: DRC (Dispute Resolution Chamber), PSC (Players’ Status Chamber), AC (Agents Chamber), STA (Sportowy Trybunał arbitrażowy przy PZKosz), BAT (Basketball Arbitral Tribunal on FIBA). Poza tym w Polsce sprawy są również rozpoznawane przez Trybunałem Arbitrażowym przy PKOL (Polskim Komitecie Olimpijskim), a w ujęciu międzynarodowym CAS/ CAS - Sportowy Sąd Arbitrażowy, zwany także Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu z siedzibą w Lozannie oraz oddziałami w Nowym Jorku i Sydney. | prawo sportowe, kancelaria prawo sportowe, prawo sportowe kancelaria, prawnik sportowy, kancelaria prawa sportowego, kancelaria prawa sportu https://adviser.law/prawo-sportowe agent, players agent, mach agent, fifa, piłkarski sąd polubowny kancelaria, psp pzpn prawnik, pzpn prawnik, kancelaria pzpn, kancelaria pzkosz, kancelaria sta, kancelaria psp, kancelaria fifa, prawnik fifa, prawo piłkarskie, prawo piłkarskie kancelaria, skarga pzpn kancelaria, prawo sportowe, prawo sportowe kancelaria, prawo sportowe prawnik, prawo w spocie, lex sportiva, kancelaria prawa sportowego, sports law, skorzystaj z usług dobrego prawnika w prawo sportowe, prawo i sport, prawo w sporcie, kancelaria prawo sportowe, prawnik prawo sportowe, kontrakt trenerski prawnik, kontrakt trenerski kancelaria, kontrakt zawodniczy prawnik, kontrakt zawodniczy prawnik, transfer prawo kancelaria, prawo pzpn kancelaria, pzpn kancelaria, windykacja sportowa, windykacja w sporcie, znajdź konkretną kancelarię prawa sportowego w Polsce i zaufaj profesjonalistom zleć nam sprawę i nie martw się co będzie dalej, dla piłkarzy i siatkarzy oraz zawodników mma prawnik prawa sportowego.

Czytaj dalej