Wstecz
Prawo spadkowe 2023-05-01

[prawo spadkowe] Czy można złożył jeden wniosek w sprawie spadkowej: stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku?

Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners | Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe przebiega w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest stwierdzenie nabycia spadku a drugim dział spadku. Jak przebiegają te postępowania i czym się od siebie różnią wyjaśniamy w poprzednim w wpisie „Postępowanie spadkowe a dział spadku”. Poniżej przedstawiamy sposób na przyśpieszenie postępowania spadkowego poprzez złożenie jednocześnie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku, tj. podział masy spadkowej.

Co do zasady, sprawy spadkowe o dział spadku, tj. podział majątku po zmarłym (masy spadkowej), wymagają:

  • uzyskanie sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydawanego przez właściwy sąd powszechny albo zarejestrowanego notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia wydawanego przez notariusza,
  • dokonanie spisu inwentarza albo wskazania majątku, który wchodził do masy spadkowej, a w przypadku, gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość dowody wykazujące, że nieruchomość ta stanowiła własność spadkodawcy, 
  • ujawnienie ewentualnych testamentów, w których spadkodawca (zmarły) rozporządził swoim majakiem w sposób inny niż wynika to z dziedziczenia ustawowego. 

 

 

Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners | Zobacz pozostałe nasze publikacje dotyczące prawa spadkowego

 

 

 

Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners | Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia

Zgodnie z treścią art. 681 k.p.c. jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego. Z treści tego przepisu wynika, że jeśli spadkobierca nie uzyskał postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ani aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego przez notariusza, może w jednym postępowaniu sądowym uzyskać oba te postanowienia.

Co więcej w postępowaniu tym można żądać również zniesienia współwłasność. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 października 1995 r., sygn. akt II CRN 133/95 (opubl. w SIP Lex nr 1228038) „zgłoszenie w jednym wniosku żądań stwierdzenia nabycia spadku i jego działu, a także zniesienia współwłasności, stanowi kumulację roszczeń dopuszczalną na gruncie postępowania nieprocesowego”.

Warto również wspomnieć, zgodnie z treścią postanowienia Sądu Najwyższego z dnia z dnia 26 lutego 1999 r., sygn. akt II CKN 180/98 (opubl. w SIP Lex nr 1214411)  istotą art. 681 k.p.c. jest  między innymi to aby „dział spadku obejmował cały spadek i wszystkich spadkobierców, w tym także następców prawnych tych ze spadkobierców, którzy zmarli w toku postępowania działowego.”

 

Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners | Jak sięprzygotować do postępownia spadkowego?

Do postępowania o dział spadku należy się dobrze przygotować. Przed złożeniem samego wniosku o dział spadku warto upewnić się: 

  • co wchodzi w jego skład,
  • kto jest uprawniony do dziedziczenia,
  • czy spadkodawca nie pozostawił testamentu,
  • czy spadkodawca dokonał zapisy lub polecenia w treści testamentu,
  • ustalić czy istnieją osoby uprawnione do zachowku.

 

W sprawach spadkowych o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku we wszystkich przypadkach właściwy sąd rejonowy, niezależnie od wartości przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej. Każde postępowanie spadkowe o dział spadku inicjuje wniosek o dział spadku, do złożenia którego uprawniony jest każdy ze spadkobierców.

 


Potrzebujesz pomocy prawnika?

Poznaj naszą ofertę w zakresie prawa spadkowego, skontaktuj się z nami!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo spółek
[Prawo handlowe] Do kiedy można żądać zwrotu korzyści od wspólnika "łamiącego" zakaz konkurencji?

Wspólników spółki jawnej obowiązuje zakaz konkurencji. Zgodnie z art. 56 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) wspólnicy zobowiązani są powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki oraz nie mogą, bez zgody pozostałych wspólników, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Przepis ten zgodnie z art. 103 §1 k.s.h. dotyczy również wspólników spółki komandytowej.

Czytaj dalej
Nie tylko prawo 06.04.2023
Życzenia z okazli Świąt Wielkiejnocy! / Happy Easter 2023!

Happy Easter 2023! May this joyful season of Easter fill your heart With renewed hope, love, and peace. Z okazji Świąt Wielkanocy w 2023 roku, wszystkim naszym Klientom, Partnerom oraz Przyjaciołom składamy najlepsze życzenia świąteczne. Niech ten szczególny okres będzie czasem miłości, odpoczynku i prawdziwej radości.

Czytaj dalej