Wstecz
Prawo spadkowe

Czy wiesz czym jest NORT ?

Czy wiesz czym jest NORT ?

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) został stworzony w 2011 roku przez Krajową Radę Notarialną i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, rejestr testamentów w którym ewidencjonuje się testamenty sporządzone przez notariuszy tzw. testamenty notarialne oraz testamenty własnoręczne, które zostały złożone na przechowywane u notariusza. Rejestr ten jest częścią europejskiej sieci wymiany informacji o testamentach (ARERT). Zatem informacje o sporządzeniu testamentu można uzyskać także u notariusza prowadzącego działalność poza granicami Polski.

Wpisu w rejestrze dokonać może jedynie notariusz, posługujący się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wpis ten jest wolny od opłat.

Nie każdy testament notarialny jak również nie każdy testament złożony na przechowanie u notariusza zostanie zarejestrowany w NORT. Notariusz zarejestruje bowiem testament jedynie w przypadku, gdy testator złoży taki wniosek. Na notariuszy nałożony został obowiązek udzielenia informacji o możliwości rejestracji testamentu, informację tą zamieszcza również w treści testamentu notarialnego. W przypadku gdy testator nie chce aby jego testament został zarejestrowany w treści testamentu notarialnego zamieszcza się oświadczenie o rezygnacji z możliwości dokonania rejestracji.

W rejestrze znajdują się dane osobowe testatora pozwalające na jego identyfikacje tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców oraz data i miejsce urodzenia, PESEL oraz informacje gdzie znajduje się testament. Z rejestru nie dowiemy się natomiast kto został powołany do dziedziczenia, ani w jaki sposób spadkodawca postanowił podzielić swój majątek.

NORT został stworzony aby ułatwić spadkobiercom poszukiwanie testamentów oraz przyśpieszyć postępowanie spadkowe. Zasięgnięcie u notariusza informacji nie jest jednak wolne od opłat. Notariusz sporządza protokół z czynności związanych z postukiwaniem informacji na temat testamentów spadkodawcy, za co pobiera opłatę. Wysokość tej opłaty nie może przewyższać 200 zł.

 

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo przedsiębiorców
Czy niezaspokajanie roszczeń wierzycieli może spowodować odpowiedzialność karną członków zarządu sp. z o.o.?

Prawo spółek handlowych: Czy członkom zarządu spółki może grozić odpowiedzialność karna z tytułu niezaspokojenia wierzycieli spółki? | Adviser kancelaria prawna w Gdyni Czy członek zarządu spółki, który zaciąga zobowiązania w imieniu spółki, będąc świadomy, że spółka nie będzie ich w stanie wykonać poniesie odpowiedzialność karną? Co się stanie gdy będzie on ukrywał majątek lub spłacał zobowiązania tylko wobec niektórych wierzycieli? Odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć w art. 300-302 kodeksu karnego.

Czytaj dalej