Wstecz
Prawo na co dzień 09.11.2022

Czy wiesz czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego?

Windykacja należności, jako proces, jeszcze nie sądowy, rozpoczyna się od nieformalnych prób skłonienia dłużnika do dobrowolnej zapłaty należności (windykacja przedsądowa), przez postępowanie sądowe, po właściwe postępowanie egzekucyjne przeprowadzane przez komornika sądowego. Pojawiającą się kwestią, budzącą wątpliwości jest problem odróżnienia tytułu egzekucyjnego od tytułu wykonawczego oraz błędne przekonanie, że wyrok sądu jest wystarczający do skierowania sprawy do egzekucji komorniczej. Jest to o tyle istotne, że wierzyciel w celu wszczęcia egzekucji w pierwszej koleności uzyskać tytuł egzekcujny, a następnie tytuł wykonawczy, tj. tytuł egzekcujny zaopatrzy w klauzulę wykonalności.

Z tego wpisu dowiesz się, czym jest:

  • tytuł egzekucyjny,
  • tytuł wykonawczy,
  • Europejski Tytuł Egzekucyjny?

Czym jest tytuł egzekucyjny?

Tytuł egzekucyjny, to to dokument potwierdzający obowiązek zapłaty przez dłużnika określonej kwoty na rzecz wierzyciela lub obowiązek innego zachowania się przez zobowiązanego na rzecz uprawnionego. Co do zasady, tytuł egzekucyjny, to np. orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek spełnienia świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela. W tytule egzekucyjnym określona jest wysokość długu oraz dokładne wskazanie kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem. Znajdują się tam także dane pozwalające komornikowi sądowemu lub administracyjnemu na wyegzekwowanie należność objętej tym tytułem. Tytułem egzekucyjnym będzie więc orzeczenie sądu, w tym sądu polubownego, orzeczenie referendarza sądowego, ugoda sądowa oraz inne orzeczenia i akty jeśli przepisy szczególne tak stanowią. Niemniej na podstawie tytułu wykonawczego nie można jeszcze skierować sprawy do egzekucji, czyli wszcząć postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez właściwego komornika sądowego.

Czym jest tytuł wykonawczy?

Tytułem wykonawczym jest natomiast tytuł egzekucyjny (np: wyrok sądu) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Uzyskanie orzeczenia sądu zasądzającego zapłatę przez dłużnika (tytułu egzekucyjnego) na naszą rzecz długu nie jest wystarczające do wszczęcia przez komornika sądowego egzekucji. Takie orzeczenie musi zostać zaopatrzone przez sąd w sądu klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności stanowi potwierdzenie przez sąd, że kwota określona w dokumencie mającym stanowić podstawę egzekucji może zostać wyegzekwowana przez komornika, w szczególności komornika sądowego. Jest to dodatkowe potwierdzenie, że komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne może wykonywać czynności egzekucyjne.

Czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjny?

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) to orzeczenie sądu lub ugoda zawarta przed sądem lub zatwierdzona przez sąd wraz z zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego. Sąd zaświadcza, że orzeczenie lub ugoda spełniają warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Po otrzymaniu takiego zaświadczenia wierzyciel jest uprawniony do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE).

 

Windykacja, w szczególności windykacja należności, czyli dochodzenie roszczeń pieniężnych najczęściej swój finał znajduje w postępowaniu egzekucyjnym. W celu wszczęcia egzekucji, tj. przymusowego wykonania wyroku wierzyciel po uzyskaniu tytułu wykonawczego, wydawanego na podstawie tytułu egzekucyjnego (wyrok, postanowienie, ugodę sądową) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.  Dopiero wówczas możliwym jest aby skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego, które jest prowadzone przez właściwego komornika sądowego właśnie na podstawie i w granicach tytułu wykonawczego.

Natomiast w przypadku, gdy egzekucja ma być prowadzona w innym państwie Unii Europejskiej (UE), wówczas należy wystąpić do właściwego sądu o nadanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego.


Potrzebujesz pomocy prawnika?

Poznaj naszą ofertę windykacji należności i skontaktuj się z nami!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo przedsiębiorców
Przedsiębiorca jako konsument

Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli nie pobiera rachunku czy faktury na dane firmowe przedsiębiorcy, to przysługują ci wszystkie prawa konsumenckie.

Czytaj dalej