Wstecz
Prawo przedsiębiorców

Co reguluje nowa ustawa antyzatorowa?

Przedmiot regulacji

Celem ustawy jest zniechęcenie dłużników będących przedsiębiorcami do opóźnienia w zapłacie za dostarczone towary oraz wykonane usługi. Ustawodawca unijny zauważył, że niskie odsetki za zwłokę doprowadziły do tego, że przedsiębiorcy celowo nie płacili zobowiązań w terminie by uzyskać środki pieniężne na inwestycje, taniej niż w banku.

Mechanizmy zniechęcające dłużników do opóźnienia w płatnościach:

1.      odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych,

2.      rekompensata za koszty odzyskiwania należności,

3.      maksymalny termin zapłaty świadczenia pieniężnego,

4.      obowiązek sporządzania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty,

5.      postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych,

6.      administracyjna kara pieniężna.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Odsetki jakie płacą przedsiębiorcy innym przedsiębiorców za nieterminową zapłatę są znacznie wyższe niż te które płacą inni uczestnicy obrotu gospodarczego. Zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy antyzatorowej odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku transakcji:

a)      w których dłużnikiem jest publiczny podmiot leczniczy przysługują w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 8 punktów procentowych,

b)      w których dłużnikiem nie jest publiczny podmiot leczniczy przysługują w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 10 punktów procentowych.

Rekompensata za koszty odzyskania należności

Poza uprawnieniem do naliczenia odsetek w wyższej wysokości, niż te wynikające z kodeksu cywilnego, wierzycielowi od dnia nabycia prawa do odsetek, przysługuje, bez konieczności uprzedniego wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Stanowi ona równowartość kwoty:

a)      40 euro - gdy wysokość długu nie przekracza 5000 zł,

b)      70 euro - gdy wysokość długu jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 zł,

c)      100 euro - gdy wysokość długu jest równa lub wyższa od 50 000 zł.

Równowartość kwoty rekompensaty, ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Warto też wiedzieć, że oprócz rekompensaty wierzycielowi przysługuje zwrot, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

zakazy i kary

Zakazy

Zakazane jest:

1.      nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych,

2.      ustalanie terminów zapłaty o długości powyżej 60 dni, liczonych od doręczenia faktury lub rachunku, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca,

3.      rażąco nieuczciwe, dla wierzyciela będącego dużym przedsiębiorcą, ustalenie terminu zapłaty faktury,

4.      ustalenie przez strony daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.

Kary

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada administracyjna kare pieniężną w razie stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorcę. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespłaconych oraz spłaconych po terminie wynosi co najmniej 2 000 000 złotych. Wysokość kary ustalana jest na podstawie określonego w ustawie algorytmu. Kara pieniężna może zostać nałożona także na podmiot, który nie udzielił informacji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub utrudnił bądź uniemożliwił przeprowadzenie kontroli.

Zmiany ustawy w 2022 r.

Ustawodawca w najnowszej nowelizacji z dnia 29 września 2022 r.:

1.       uprosił obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców,

2.      nałożył na wszystkich dużych przedsiębiorców obowiązek składania oświadczenia o swoim statusie, bez względu na to czy są dłużnikami,

3.      wprowadził sankcję bezskuteczności postanowień zakazujących przelewy wierzytelności przeterminowanych transakcji handlowych, w których wierzycielem jest mały lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca,

4.      wprowadził sankcję bezskuteczności postanowień ograniczających przelewy wierzytelności przeterminowanych transakcji handlowych, w których wierzycielem jest mały lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca,

5.      zmienił przepisy dotyczące wyłączenia stosowania ustawy do długów objętych postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym,

6.      wprowadził uprawnienie do niedochodzenia rekompensaty agencjom wykonawczym, w niektórych opisanych w ustawie sytuacjach.

 

 

Słowa kluczowe: transakcje handlowe, opóźnienia w płatnościach, przedsiębiorcy, duży przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, UOKiK, Prezes UOKiK, rekompensata za koszty odzyskania należności, 40 euro, odsetki, odsetki w transakcjach handlowych, dłużnik, wierzyciel, sprawozdania o terminach zapłaty.

#transakcjehandlowe #opóźnieniawpłatnościach #przedsiębiorcy #dużyprzedsiębiorca #małyprzedsiębiorca #średniprzedsiębiorca #UOKiK #PrezesUOKiK #rekompensatazakosztyodzyskanianależności #40euro #odsetki #odsetkiwtransakcjachhandlowych #dłużnik #wierzyciel #sprawozdaniaoterminachzapłaty #AdviserArmknecht&Partners

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa w biznesie?
Poznaj naszą ofertę i skontaktuj się z nami!

 

potrącenie #wierzyciel #dłużnik #wierzytelność #dług #odsetki #karaumowna #odszkodowanie #umorzenie #wymagalność #AdviserArmknecht&Partners

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo spadkowe 14.11.2022
[Prawo spadkowe] Czy można utracić prawo do zachowku postępując sprzecznie z zasadami współżycia społecznego?

Zachowek jako roszczenie, stanowi zabezpieczenie ustawowych spadkobierców do udziału w spadku po zmarłym najbliższym krewnym. Zachowek stanowi uprawnienie niektórych członków rodziny zmarłego do żądania zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wartości 1/2 lub 2/3 udziału spadkowego, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym, od osób które nabyły prawa do spadku. W pierwszej kolejności do zapłaty zachowku zobowiązany jest spadkobierca w dalszej kolejności zapisobierca windykacyjny, następnie a na końcu osoba, która otrzymała od spadkobiercy darowiznę doliczaną do spadku. | prawo spadkowe kancelaria, prawo spadkowe prawnik, prawo spadkowe kancelaria gdynia, sprawy spadkowe kancelaria, sprawy spadkowe prawnik gdynia, zachowek gdynia, zachowek radca prawny, zachowek kancelaria

Czytaj dalej