Wstecz
Prawo na co dzień

Dyrektywa Omnibus Konsumencie czy wiesz jakie otrzymasz prawa?

Obowiązki dostawcy platformy handlowej  

 

Dostawca internetowej platformy handlowej będzie miał obowiązek poinformować konsumenta przed zawarciem umowy na odległość o:

 

1.      wcześniejszej cenie, jeśli wprowadza obniżkę tj. najniższej stosowanej cenie w ciągu 30 dni przed obniżką,

2.      tym czy osoba trzecia oferująca na jego platformie handlowej towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą

3.      w przypadku gdy osoba trzecia oferująca na platformie handlowej towary, usługi lub treści cyfrowe nie jest przedsiębiorcą–informację o tym, że prawa konsumentów wynikające z unijnego prawa ochrony konsumentów nie mają zastosowania do umowy,

4.      sposobie, w jaki obowiązki związane z umową są podzielone pomiędzy osobę trzecią oferującą  na platformie handlowej towary, usługi lub treści cyfrowe a dostawcę internetowej platformy handlowej.

 

Ponadto przedsiębiorca musi powstrzymać się od wykorzystywania treści innych niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. W odniesieniu do danych osobowych konsumenta, przedsiębiorca  będzie musiał wykonywać obowiązki wynikające z RODO.

Internetowy punkt kontaktowy

Komisja zapewniła, by obywatele poszukujący informacji na temat przysługujących im praw konsumentów oraz pozasądo­wych sposobów rozstrzygania sporów, mogli korzystać z internetowego punktu kontaktowego, za pośrednictwem jednolitego portalu cyfrowego. Portal umożliwia im:

1.       dostęp do aktualnych informacji na temat obowiązujących w Unii praw konsumentów,

2.       złożenie skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów oraz do właściwego centrum należącego do Sieci Europejskich Cen­trów Konsumenckich, zależnia od zaangażowanych stron.

Sankcje  

 

Państwa członkowskie mają zapewnić możliwość nakładania grzywny za nieprzestrzeganie Dyrektywy Omnibus. Kara ma być nakładana w postępowaniach administracyjnych albo sądowych. Maksymalna wysokość grzy­wny musi stanowić co najmniej 4 % rocznego obrotu przedsiębiorcy. W przypadku gdy informacje o rocznym obrocie przedsiębiorcy nie są dostępne, państwa członkowskie wprowadzają przepisy przewidujące możliwość nakładania grzywny, której mak­symalna wysokość wynosi co najmniej 2 mln EUR.

 

 

Słowa kluczowe: Dyrektywa Omnibus, UE, konsument, przedsiębiorca, platforma haldlowa, usługi cyfrowe, dostawca usług, internetowy punkt kontaktowy

 #DyrektywaOmnibus #UE #konsument #przedsiębiorca #platformahandlowa #usługicyfrowe #dostawcausług #internetowypunktkontaktowy #AdviserArmknecht&Partners

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo spółek 03.10.2022
[Prawo spółek handlowych] Zmiany funkcjonowania rad nadzorczych i grupa spółek - Nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych (prawo holdingowe)

Nowy wpis na naszym blogu naszej kancelarii prawnej ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, prezentuje podstawowe informacje dotyczące nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych (prawa spółek handlowych) w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych, które wejdą w życie już 13 października 2022 r. Podstawowym celem zmiany jest unormowanie „grupy spółek” w systemie prawa spółek handlowych, poprzez systematykę podmiotów - spółek kapitałowych, na spółkę dominującą, oraz spółkę zależną lub spółki zależne, które na podstawie uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek, mają wspólny cel gospodarczy i kierują się wspólną strategią w celu jego realizacji. Wspólny cel gospodarczy, który został zdefiniowany jako „interes grupy spółek”, jako de facto klauzula generalna, uzasadnia sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad całą grupą spółek, a wiec również nad spółką zależną, czy spółkami zależnymi. Wprowadzane zmiany w zakresie regulacji funkcjonowania rad nadzorczych, zasadniczo obejmują: Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych spółek działających w ramach grupy spółek (art. 21[1] – 21 [16] KSH), zmiany regulacji funkcjonowania rad nadzorczych w indywidualnych spółkach kapitałowych (art. 214[1], 219-219[2], 221[1] i 222 KSH), zmiany regulacji funkcjonowania rady nadzorczej w spółki akcyjnej (art. 380[1], 382, 382[1], 384 [1], 387[1], 388-390[1] KSH). kancelaria prawna gdynia, prawnik gdynia, prawo spółek handlowych, rada nadzorcza, prawo spółek handlowych gdynia, radca prawny gdynia, reforma ksh, stała obsługa firm, odpowiedzialność zarządu spółki zależnej, odpowiedzialność zarządu spółki dominującej, odpowiedzialność rady nadzorczej spółki zależnej, odpowiedzialność rady nadzorczej spółki dominującej, spółka dominująca, spółka zależna, spółka powiązana, spółka córka, wiążące polecenie, kancelaria gdynia, adviser, prawo handlowe prawnik, prawo handlowe kancelaria, prawo spółek handlowych prawnik, prawo spółek handlowych kancelaria, prawo spółek handlowych, prawo spółek, spółki handlowe, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, k.s.h., ksh, kodeks spółek handlowych

Czytaj dalej
Prawo spółek 20.07.2022
[Prawo handlowe] Zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej, wymaga zgody walnego zgromadzenia (art. 15 § 1 k.s.h.)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Czy zawarcie przez spółkę akcyjną umowy, w której poręcza ona zobowiązanie małżonki członka zarządu tej spółki, w przypadku istnienia ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy członkiem zarządu a małżonką, objęte jest dyspozycją art. 15 § 1 k.s.h.?" W dniu 12 stycznia 2022 r. w sprawie pod sygn. akt III CZP 67/22 (publ. w SIP Lex pod nr 3303288), Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której wskazał, że zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej, wymaga zgody walnego zgromadzenia (art. 15 § 1 k.s.h.).

Czytaj dalej