Wstecz
Prawo na co dzień

Dyrektywa Omnibus Konsumencie czy wiesz jakie otrzymasz prawa?

Obowiązki dostawcy platformy handlowej  

 

Dostawca internetowej platformy handlowej będzie miał obowiązek poinformować konsumenta przed zawarciem umowy na odległość o:

 

1.      wcześniejszej cenie, jeśli wprowadza obniżkę tj. najniższej stosowanej cenie w ciągu 30 dni przed obniżką,

2.      tym czy osoba trzecia oferująca na jego platformie handlowej towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą

3.      w przypadku gdy osoba trzecia oferująca na platformie handlowej towary, usługi lub treści cyfrowe nie jest przedsiębiorcą–informację o tym, że prawa konsumentów wynikające z unijnego prawa ochrony konsumentów nie mają zastosowania do umowy,

4.      sposobie, w jaki obowiązki związane z umową są podzielone pomiędzy osobę trzecią oferującą  na platformie handlowej towary, usługi lub treści cyfrowe a dostawcę internetowej platformy handlowej.

 

Ponadto przedsiębiorca musi powstrzymać się od wykorzystywania treści innych niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. W odniesieniu do danych osobowych konsumenta, przedsiębiorca  będzie musiał wykonywać obowiązki wynikające z RODO.

Internetowy punkt kontaktowy

Komisja zapewniła, by obywatele poszukujący informacji na temat przysługujących im praw konsumentów oraz pozasądo­wych sposobów rozstrzygania sporów, mogli korzystać z internetowego punktu kontaktowego, za pośrednictwem jednolitego portalu cyfrowego. Portal umożliwia im:

1.       dostęp do aktualnych informacji na temat obowiązujących w Unii praw konsumentów,

2.       złożenie skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów oraz do właściwego centrum należącego do Sieci Europejskich Cen­trów Konsumenckich, zależnia od zaangażowanych stron.

Sankcje  

 

Państwa członkowskie mają zapewnić możliwość nakładania grzywny za nieprzestrzeganie Dyrektywy Omnibus. Kara ma być nakładana w postępowaniach administracyjnych albo sądowych. Maksymalna wysokość grzy­wny musi stanowić co najmniej 4 % rocznego obrotu przedsiębiorcy. W przypadku gdy informacje o rocznym obrocie przedsiębiorcy nie są dostępne, państwa członkowskie wprowadzają przepisy przewidujące możliwość nakładania grzywny, której mak­symalna wysokość wynosi co najmniej 2 mln EUR.

 

 

Słowa kluczowe: Dyrektywa Omnibus, UE, konsument, przedsiębiorca, platforma haldlowa, usługi cyfrowe, dostawca usług, internetowy punkt kontaktowy

 #DyrektywaOmnibus #UE #konsument #przedsiębiorca #platformahandlowa #usługicyfrowe #dostawcausług #internetowypunktkontaktowy #AdviserArmknecht&Partners

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo budowlane 2022-04-12
Na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy deweloperskiej?

Zakup mieszkania od dewelopera wydaje się procesem trudnym i bardzo sformalizowanym.  Nabycie nieruchomości z rynku pierwotnego dokonuje się poprzez zawarcie kilku umów, warto zatem zawczasu wiedzieć na co zwrócić uwagę, aby zakup mieszkania przebiegł pomyślnie. W poniższym artykule tłumaczymy podstawowe pojęcia związane z zawarciem umowy deweloperskiej oraz zwracamy uwagę na potencjalne zagrożenia dla nabywcy lokalu.

Czytaj dalej
Prawo spółek
[Prawo handlowe] Do kiedy można żądać zwrotu korzyści od wspólnika "łamiącego" zakaz konkurencji?

Wspólników spółki jawnej obowiązuje zakaz konkurencji. Zgodnie z art. 56 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) wspólnicy zobowiązani są powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki oraz nie mogą, bez zgody pozostałych wspólników, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Przepis ten zgodnie z art. 103 §1 k.s.h. dotyczy również wspólników spółki komandytowej.

Czytaj dalej