Wstecz
Prawo na co dzień

Ile kosztuje proces cywilny? Cz. 2 – koszty zastępstwa procesowego

Koszty zastępstwa procesowego, to de facto zryczałtowana kwota jaką storna przegrywająca sprawę, będzie zobowiązana zwrócić stronie przeciwnej z tytułu kosztów, które strona ta poniosła w związku zastępstwem procesowym profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego czy adwokata) w tej sprawie. Nie jest to jednak kwota pieniężną jaką wygrywający zapłacił za otrzymaną pomoc prawną, a kwota wskazana przez sąd na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych- w przypadku gdy stronę reprezentował radca prawny albo Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie- w przypadku gdy stronę będzie reprezentował adwokat.

Zgodnie z §15 ust. 1 i 2 Rozporządzeń w sprawach niewymagających przeprowadzenia rozprawy opłatę ustala się w wysokości równej stawce minimalnej. Natomiast w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy opłatę ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy. Wysokość stawki może być określona kwotowo, bądź być uzależniona od wartości przedmiotu sprawy. W sprawach w których nie występuje stawka kwotowa wynagrodzenie jest ustalane na podstawie wartości przedmiotu sprawy. Poniżej przedstawiamy minimalne stawki zasądzane w sprawach cywilnych określone w Rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

 

Wybrane stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Sprawa o rozwód, unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
720 zł

Sprawa o przysposobienie
360 zł

Sprawa o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka
240 zł

Sprawa o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia
480 zł

Sprawa o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym
480 zł

Sprawa o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
720 zł

Sprawa o alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
120 zł

Wybrane stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rzeczowego

Sprawa o rozgraniczenie
720 zł

Sprawa dotycząca służebności
480 zł

Sprawa o naruszenie posiadania
320 zł

Sprawa o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów
240 zł

Sprawa związana z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną
480 zł

Wybrane stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa spadkowego

Sprawa o zabezpieczenie spadku
120 zł

Sprawa o dokonanie spisu inwentarza
120 zł

Sprawa o odrzucenie spadku
120 zł

Sprawa o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia
120 zł

Sprawa dotycząca zarządu spadku nieobjętego
120 zł

Sprawa o wyjawienie przedmiotów spadkowych
120 zł

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku
120 zł

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku jeśli przedmiotem postępowania jest również testament
720 zł

Wybrane stawki minimalne w innych sprawach cywilnych

Sprawy o uchylenie uchwały organu spółdzielni
360 zł

Sprawy o ochronę dóbr osobistych
720 zł

Sprawy o ochronę praw autorskich
720 zł

Sprawy o rejestrację spółki
2400 zł

Sprawy o rejestrację spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym
1200 zł

Sprawy o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego
960 zł

Sprawy o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
1200 zł

Sprawy o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy
1800 zł

Sprawy o wyłączenie wspólnika
1800 zł

Sprawy o rozwiązanie spółki kapitałowej
1800 zł

Sprawy o ubezwłasnowolnienie
480 zł

Sprawy o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
360 zł

Sprawy o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego
360 zł

Wybrane stawki minimalne w postępowaniach odwoławczych, postępowaniu kasacyjnym i postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem okręgowym
50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł

Sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem apelacyjnym
75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

Sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem okręgowym
25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł

Sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym
50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

Sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym
75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

Sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej
50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny - 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz stawiennictwo na rozprawie
960 zł

Sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi kasacyjnej
480 zł
 

#koszty #opłaty #kosztyzastępstwa #kosztyzastępstwaprocesowego #stawkiminimalne #wynagrodzenieradcy #wynagrodzenieadwokata #AdviserArmknecht&Partners #postępowaniecywilne #KPC #adviser1989

 

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo przedsiębiorców
[Prawo spółek handlowych] Prawo holdingowe- wiążące polecenia spółki dominującej

Najnowsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) z 2022 r., uregulowała zasady działania grup holdingowych. Do ustawy: Kodeks spółek handlowych został wprowadzony dział IV kodeksu o nazwie „grupa spółek”, który w sposób precyzyjny określa zasady współpracy pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi. Co istotne nowe przepisy dotyczą tylko grup holdingowych w których skład wchodzą spółki kapitałowe tj. spółki z o.o. i spółki akcyjne. | adviser kancelaria prawna Gdynia obsługa firm, przekształcenie spółki, likwidacja spółki

Czytaj dalej