Wstecz
Prawo na co dzień

Ile kosztuje proces cywilny? Cz. 2 – koszty zastępstwa procesowego

Koszty zastępstwa procesowego, to de facto zryczałtowana kwota jaką storna przegrywająca sprawę, będzie zobowiązana zwrócić stronie przeciwnej z tytułu kosztów, które strona ta poniosła w związku zastępstwem procesowym profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego czy adwokata) w tej sprawie. Nie jest to jednak kwota pieniężną jaką wygrywający zapłacił za otrzymaną pomoc prawną, a kwota wskazana przez sąd na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych- w przypadku gdy stronę reprezentował radca prawny albo Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie- w przypadku gdy stronę będzie reprezentował adwokat.

Zgodnie z §15 ust. 1 i 2 Rozporządzeń w sprawach niewymagających przeprowadzenia rozprawy opłatę ustala się w wysokości równej stawce minimalnej. Natomiast w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy opłatę ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy. Wysokość stawki może być określona kwotowo, bądź być uzależniona od wartości przedmiotu sprawy. W sprawach w których nie występuje stawka kwotowa wynagrodzenie jest ustalane na podstawie wartości przedmiotu sprawy. Poniżej przedstawiamy minimalne stawki zasądzane w sprawach cywilnych określone w Rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

 

Wybrane stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Sprawa o rozwód, unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
720 zł

Sprawa o przysposobienie
360 zł

Sprawa o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka
240 zł

Sprawa o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia
480 zł

Sprawa o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym
480 zł

Sprawa o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
720 zł

Sprawa o alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
120 zł

Wybrane stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rzeczowego

Sprawa o rozgraniczenie
720 zł

Sprawa dotycząca służebności
480 zł

Sprawa o naruszenie posiadania
320 zł

Sprawa o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów
240 zł

Sprawa związana z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną
480 zł

Wybrane stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa spadkowego

Sprawa o zabezpieczenie spadku
120 zł

Sprawa o dokonanie spisu inwentarza
120 zł

Sprawa o odrzucenie spadku
120 zł

Sprawa o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia
120 zł

Sprawa dotycząca zarządu spadku nieobjętego
120 zł

Sprawa o wyjawienie przedmiotów spadkowych
120 zł

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku
120 zł

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku jeśli przedmiotem postępowania jest również testament
720 zł

Wybrane stawki minimalne w innych sprawach cywilnych

Sprawy o uchylenie uchwały organu spółdzielni
360 zł

Sprawy o ochronę dóbr osobistych
720 zł

Sprawy o ochronę praw autorskich
720 zł

Sprawy o rejestrację spółki
2400 zł

Sprawy o rejestrację spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym
1200 zł

Sprawy o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego
960 zł

Sprawy o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
1200 zł

Sprawy o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy
1800 zł

Sprawy o wyłączenie wspólnika
1800 zł

Sprawy o rozwiązanie spółki kapitałowej
1800 zł

Sprawy o ubezwłasnowolnienie
480 zł

Sprawy o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
360 zł

Sprawy o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego
360 zł

Wybrane stawki minimalne w postępowaniach odwoławczych, postępowaniu kasacyjnym i postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem okręgowym
50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł

Sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem apelacyjnym
75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

Sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem okręgowym
25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł

Sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym
50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

Sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym
75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

Sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej
50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny - 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz stawiennictwo na rozprawie
960 zł

Sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi kasacyjnej
480 zł
 

#koszty #opłaty #kosztyzastępstwa #kosztyzastępstwaprocesowego #stawkiminimalne #wynagrodzenieradcy #wynagrodzenieadwokata #AdviserArmknecht&Partners #postępowaniecywilne #KPC #adviser1989

 

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo cywilne 27.09.2022
[Prawo rodzinne] Rozwód z winy czy rozwód bez winy? Czyli jak można się rozwieść z orzeczeniem o winie albo bez orzekania o winie.

Do małżonków należy wybór czy sąd będzie ustalał kto ponosi winę za rozpad związku małżeńskiego. Jeśli oboje złożą wniosek o nieorzekanie o winie, sąd nie będzie badał po czyjej stronie leży wina za rozwód. W poniższym artykule przedstawiamy wady i zalety rozwodu z orzekaniem oraz bez orzekania o winie. Rozwód z orzekaniem o winie, rozwód bez orzekania o winie | Kancelaria Prawna ADVISER Armmknecht & Partners kancelaria prawna Gdynia, radca prawny gdynia, prawnik gdynia, rozwód kancelaria gdynia, rozwód prawnik gdynia, jak się rozwieść, rozwód kancelaria gdańsk, rozwód prawnik gdansk, rozwód kancelaria prawna gdynia, rozwód kancelaria prawna gdansk, rozwód adwokat gdynia, rozwód adwokat gdansk, podział majątku po rozwodzie, prawnik rozwód gdynia, kancelaria rozwód gdynia, kancelaria prawna gdynia specjalizująca sie w sprawie rodzinnym i sprawach rozwodowych, nasz prawnik specjalujacy się w rozwodach, chętnie państwu pomoże, zaprawszamy do kontaktu kancelaria rohttps://adviser.law/sprawy-osobistezwód gdynia, albo kancelaria gdynia rozwód, rozwody gdynia prawnik. ADVISER Armknecht i Partnerzy, kancelaria prawna założona w 1989 r. (Wojciech Armknecht radca prawny gdynia)

Czytaj dalej
Ochrona danych
Transgraniczne problemy postępowania spadkowego

Rozwój stosunków społecznych na świecie a szczególności w Europie spowodował, iż dziedziczenie majątku – przejście praw i obowiązków osoby zmarłej uległo znaczącej komplikacji. Swoboda poruszania się osób i kształtowania przez nie stosunków społecznych spowodowały, iż sprawy spadkowe zaczęły łączyć aspekty prawne z systemów prawnych różnych państw.

Czytaj dalej