Wstecz
Prawo cywilne 27.09.2022

[Prawo rodzinne] Rozwód z winy czy rozwód bez winy? Czyli jak można się rozwieść z orzeczeniem o winie albo bez orzekania o winie.

Do małżonków należy wybór czy sąd będzie ustalał kto ponosi winę za rozpad związku małżeńskiego i w konsekwencji orzeczenia rozwodu. Jeśli oboje z małżonków złożą wniosek o nieorzekanie o winie, sąd nie będzie badał po czyjej stronie leży wina rozpad związku małżeńskiego, tzn. wina za rozwód. W poniższym artykule przedstawiamy okoliczności (wady i zalety) związane z rozwodem z orzekaniem o winie oraz rozwodem bez bez orzekania o winie.

W poniższym artykule zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

 • rozwód bez orzekania o winie (rozwód bez winy),
 • alimenty w przypadku uzyskania rozwodu bez orzekania o winie (rozwód bez winy),
 • rozwód z orzekaniem o winie (rozwód z winy),
 • alimenty w przypadku uzyskania rozwodu z wyłącznej winy (rozwód z winy małżonka),
 • okoliczności przesądzające o uznaniu rozwodu z wyłącznej winy małżonka.

 Jeżeli macie państwo wątpliwości dotyczące takich kwestii jak rozwód z winy albo rozwód bez winy, prawnik naszej kancelarii prawnej w Gdyni, specjalizujący się w sprawach rozwodowych, chętnie udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

Rozwód bez orzekania o winie

Uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie jest znacznie szybsze od uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie. W sytuacji gdy małżonkowie są zgodni i nie posiadają dzieci, postępowanie może ograniczyć się do kilku pism procesowych i jednej rozprawy, na której sąd nie tylko udzieli rozwodu ale też podzieli majątek stron. Niekiedy udaje się zakończyć postępowanie w 3 miesiące. Pozwala to zaoszczędzić czas, pieniądze, a także ograniczyć koszty emocjonalne. W sytuacji gdy strony posiadają dzieci, wspólne nieruchomości, kredyty, majątek do podziału, będzie to trwało dłużej, nie powinno jednak przekroczyć 12 miesięcy.

Zgodę na rozwód bez orzekania o winie można cofnąć w każdym momencie. Często zdarza się, że małżonkowie dogadają się, ustalą wszelkie wzajemne zobowiązania, podpiszą porozumienia rodzicielskie po czym na jakimś etapie np. podczas rozprawy rozwodowej zmienią zdanie i cofają wniosek o zaniechanie orzekania o winie. Liczą na przewagę wywołaną zaskoczeniem drugiej strony. Należy o tym pamiętać i przygotować się na taką ewentualność.

Alimenty w przypadku uzyskania rozwodu bez orzeczenia o winie

W przypadku gdy żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, każdy z byłych partnerów może domagać się alimentów na swoją rzecz, jeśli popadnie w niedostatek tj. nie będzie w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Nie będzie posiadał środków pieniężnych na jedzenie, opłaty, odzież, czy leki. Obowiązek alimentacyjny trwa w tym przypadku przez 5 lat od rozwodu.

Rozwód z orzekaniem o winie

Sąd może wydać wyrok rozwodowy z wyłącznej winy jednej strony, z winy obu stron lub bez winy żadnej ze stron. Decydując się na to, aby sąd ustalił po czyjej stronie leży wina w rozpadzie pożycia małżeńskiego, trzeba liczyć się z trwającym nawet kilka lat procesem oraz trudnymi emocjonalnie przeżyciami. Jeśli jednak uda się uzyskać orzeczenie z wyłącznej winy drugiej strony, będziemy pewni, że były małżonek nie skieruje przeciwko nam pozwu o alimenty, a w sytuacji gdy jednym z powodów rozpadu małżeństwa jest złe traktowanie wspólnych dzieci przez małżonka może to uchronić, także dzieci przed koniecznością płacenia alimentów na rzecz rodzica w przyszłości. W sytuacji gdy przyczyną rozwodu jest bezczynny tryb życia jednego z małżonków, sąd może także dokonać  nierównego podziału majątku pomiędzy małżonkami.

Z uwagi na to, że w każdej chwili małżonek może zażądać ustalenia przez sąd przyczyn rozpadu małżeństwa, zawsze należy być przygotowanym do procesu w trybie orzekania o winie. Przede wszystkim trzeba zastanowić się nad tym czym zawiniła druga strona oraz jakie rzeczy małżonek może nam zarzucić. W dalszej kolejności powinno się zgromadzić dowody na poparcie naszych twierdzeń oraz odparcie ewentualnych zarzutów drugiej strony.

Alimenty w przypadku uzyskania rozwodu z wyłącznej winy

W sytuacji gdy sąd uzna jednego z małżonków za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, małżonek niewinny będzie mógł żądać od małżonka wyłącznie winnego alimentów na swoją rzecz, jeśli na skutek rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie jego sytuacji majątkowej i nie jest on już w stanie zaspokajać swoich usprawiedliwionych potrzeb. W takim przypadku obowiązek alimentacyjny małżonka winnego trwa przez całe życie. Ustanie jednak w sytuacji gdy małżonek niewinny zawrze kolejne małżeństwo.

Podstawy uznania wyłącznej winy małżonka przy orzekaniu o rozwodzie (analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego)

 1. Zdrada fizyczna oraz psychiczna Zdrada narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielo­jal­ności wobec współ­mał­żonka. Małżonek dopusz­cza­jący się zdrady z reguły bywa uznawany winnym rozkładu pożycia (orzeczenie SN z 6 maja 1997 r., I CKN 86/ 97, Lex nr 529701) UWAGA: Jeśli małżonek dopuścił się zdrady po rozpadzie pożycia, nie będzie on uznany za wyłącznie winnego,
 2. Przemoc Fakt ciężkiego pobicia powoda przez pozwaną uznany być musi za ważny powód rozkładu pożycia małżeń­skiego stron zawiniony przez pozwaną (orzeczenie SN z 7 listo­pada 1950 r., C 262/ 50),
 3. Zachowanie pod wpływem alkoholu, narkotyków działanie małżonka w stanie po spożyciu alkoholu, stanowić będzie działanie zawinione, choć sama choroba alkoho­lowa nie musi stanowić takiej przesłanki (orzeczenie SN z 9 listopada 2001 roku, I CKN 438/ 00),
 4. Odmowa współżycia fizycznego Małżeństwo, które nie przystę­puje do wypeł­nienia obowiązków, jakie nakłada zawarcie związku małżeń­skiego (…), jest od samego początku martwe i nie spełnia swych zadań społecz­nych (…). Sama odmowa rozpo­częcia współ­życia przez jednego z małżonków może być uznana za ważny powód rozkładu pożycia małżeń­skiego, a jej motyw miałyby znaczenie dla oceny winy w spowo­do­waniu rozkładu tego pożycia (orzeczenie SN z 2 maja 1952 r., C 1096/ 51, NP 1953, nr 5, s. 81),
 5. Złe traktowanie bliskich współmałżonka Niewłaściwe zachowanie się jednego z małżonków wobec matki drugiego małżonka, przejawiające się w znieważaniu jej i biciu, a tym bardziej w nastawaniu na jej życie, może stanowić przyczynę trwałego rozkładu pożycia stron, zawinioną przez stronę dopuszczającą się takiego zachowania (orzeczenie SN z 13 września 1950 r., C 335/50, Lex nr 3223316),
 6. Brak pomocy, nielojalność O winie świadczy nie tylko naruszenie któregokolwiek z obowiązków małżeńskich wymienionych w art. 23 k.r.o., ale również zachowanie będące wyrazem rażącego braku lojalności wobec drugiego małżonka (orzeczenie SN z 8 grudnia 2000 r., I CKN 1129/99 Lex nr 51635),
 7. Opuszczenie współmałżonka Nieusprawiedliwiony poważnymi względami wyjazd jednego z małżonków do innej miejscowości z zamiarem stałego w niej pobytu nie tylko nie pociąga za sobą obowiązku wyjazdu drugiego małżonka, ale może być uznany za zawinione jego opuszczenie (orzeczenie SN z 15 listopada 1951 r., C 1003/51, Lex nr 117080),
 8. Niepodjęcie pracy zarobkowej, zaniechanie opieki nad dziećmi, pracy w gospodarstwie domowym Bezczynny tryb życia jednego z małżonków może zostać uznany za przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli jeden z małżonków wymagał od drugiego, by zmienił dotychczasowy tryb życia i zajął się pracą zarobkową (orzeczenie SN z 18 sierpnia 1955 r., II Cr 1082/54, Lex nr 118063),
 9. Zmiana religii Zmiana religii przez jednego z małżonków może być - w konkretnych okolicznościach - uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego (orzeczenie SN z 25 sierpnia 2004 r., IV CK 609/03, Lex nr 141172).

Potrzebujesz pomocy prawnika w sprawie rozwodowej?


Poznaj naszą ofertę w zakresie spraw osobistych i prawa rodzinnego i skontaktuj się z nami!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo spółek 03.10.2022
[Prawo spółek handlowych] Zmiany funkcjonowania rad nadzorczych i grupa spółek - Nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych (prawo holdingowe)

Nowy wpis na naszym blogu naszej kancelarii prawnej ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, prezentuje podstawowe informacje dotyczące nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych (prawa spółek handlowych) w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych, które wejdą w życie już 13 października 2022 r. Podstawowym celem zmiany jest unormowanie „grupy spółek” w systemie prawa spółek handlowych, poprzez systematykę podmiotów - spółek kapitałowych, na spółkę dominującą, oraz spółkę zależną lub spółki zależne, które na podstawie uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek, mają wspólny cel gospodarczy i kierują się wspólną strategią w celu jego realizacji. Wspólny cel gospodarczy, który został zdefiniowany jako „interes grupy spółek”, jako de facto klauzula generalna, uzasadnia sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad całą grupą spółek, a wiec również nad spółką zależną, czy spółkami zależnymi. Wprowadzane zmiany w zakresie regulacji funkcjonowania rad nadzorczych, zasadniczo obejmują: Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych spółek działających w ramach grupy spółek (art. 21[1] – 21 [16] KSH), zmiany regulacji funkcjonowania rad nadzorczych w indywidualnych spółkach kapitałowych (art. 214[1], 219-219[2], 221[1] i 222 KSH), zmiany regulacji funkcjonowania rady nadzorczej w spółki akcyjnej (art. 380[1], 382, 382[1], 384 [1], 387[1], 388-390[1] KSH). kancelaria prawna gdynia, prawnik gdynia, prawo spółek handlowych, rada nadzorcza, prawo spółek handlowych gdynia, radca prawny gdynia, reforma ksh, stała obsługa firm, odpowiedzialność zarządu spółki zależnej, odpowiedzialność zarządu spółki dominującej, odpowiedzialność rady nadzorczej spółki zależnej, odpowiedzialność rady nadzorczej spółki dominującej, spółka dominująca, spółka zależna, spółka powiązana, spółka córka, wiążące polecenie, kancelaria gdynia, adviser, prawo handlowe prawnik, prawo handlowe kancelaria, prawo spółek handlowych prawnik, prawo spółek handlowych kancelaria, prawo spółek handlowych, prawo spółek, spółki handlowe, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, k.s.h., ksh, kodeks spółek handlowych

Czytaj dalej
Prawo na co dzień 09.11.2022
[Postępowanie sądowe / windykacja] Czy wiesz czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego?

Windykacja należności, jako proces, jeszcze nie sądowy, rozpoczyna się od nieformalnych prób skłonienia dłużnika do dobrowolnej zapłaty należności (windykacja przedsądowa), przez postępowanie sądowe, po właściwe postępowanie egzekucyjne przeprowadzane przez komornika sądowego. Pojawiającą się kwestią, budzącą wątpliwości jest problem odróżnienia tytułu egzekucyjnego od tytułu wykonawczego oraz błędne przekonanie, że wyrok sądu jest wystarczający do skierowania sprawy do egzekucji komorniczej. Jest to o tyle istotne, że wierzyciel aby wszcząć egzekucję komorniczą w pierwszej kolejności musi uzyskać tytuł... kancelaria gdynia, prawnik gdynia, windykacja gdynia, windykacja kancelaria, windykacja kancelaria gdynia, egzekucja komornicza prawnik, egzekucja komornicza kancelaria, postępowanie egzekucyjne

Czytaj dalej