Wstecz
Prawo pracy 02.05.2022

Umowa o pracę „udająca” umowę zlecenia

Umowa o pracę „udająca” umowę zlecenia

Umowa zlecenia jest zdecydowanie korzystniejsza dla pracodawcy niż umowa o pracę, pozwala mu oszczędzić koszty oraz znacznie szybciej zakończyć stosunek prawny łączący go z pracownikiem. Dlatego też wielu pracodawców decyduje się na zatrudnienie pracownika w oparciu o umowę zlecenia, po czym chcąc mieć pełna kontrolę nad czynnościami zatrudnionego, wykonuje w rzeczywistości umowę o pracę. W takiej sytuacji pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy.

 

Kiedy umowa zlecenia jest w rzeczywistości umową o pracę?

O tym jaką umowę zawarto przesądza charakter czynności wykonywanych w ramach umowy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt II PK 116/19 „Jeżeli w stosunku prawnym łączącym strony (ocenianym nie tylko przez pryzmat postanowień umowy, ale przede wszystkim przez sposób jego wykonywania)przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy określone w art. 22 § 1 k.p. (wykonywanie za wynagrodzeniem pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę), to mamy do czynienia z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę umowy zawartej przez strony.” Natomiast w postanowieniu z dnia 12 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II UK 210/19 Sąd Najwyższy stwierdził, że „do cech charakterystycznych stosunku pracy zalicza się: dobrowolność wykonywania pracy przez pracownika, osobisty charakter świadczenia tej pracy, ciągłość pracy, podporządkowanie pracownika pracodawcy, odpłatność pracy oraz ponoszenie przez pracodawcę wszelkiego ryzyka (osobowego, organizacyjnego i ekonomicznego) związanego z realizacją zobowiązania.”

Podsumowując należy stwierdzić, że umowa nazwana „umową zlecenia” stanowi umowę o pracę, gdy zatrudniony świadczy pracę:

  • osobiście,
  • w określonym przez pracodawcę miejscu,
  • w określonym przez pracodawcę czasie,
  • za wynagrodzeniem,
  • pod kierownictwem pracodawcy,
  • w sposób ciągły,
  • używając sprzętu będącego własnością pracodawcy.
     

Należy przy tym pamiętać, że występowanie łącznie wszystkich cech stosunku pracy nie jest konieczne dla uznania odpowiedniej umowy za umowę o pracę.

Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

Sejm obecnie rozpoznaje projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego zgodnie z którym proponuje się nadanie inspektorom pracy uprawnienia do ustalania w drodze decyzji istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że stosunek prawny łączący strony - wbrew zawartej między nimi umowie posiada cechy stosunku pracy. Decyzja taka ma być natychmiast wykonalna. Projekt przyznaje pracodawcy uprawnienie do złożenia odwołania do sądu rejonowego. Wysokość wynagrodzenia za pracę ustalonego w decyzji, po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może być niższa niż wysokość wynikającego z dotychczasowej umowy wynagrodzenia tego pracownika po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 09.04.2024
[Prawo sportowe] Czy spór sportowca, trenera lub agenta z klubem jest zawsze rozstrzygany przez sportowy trybunał lub sąd arbitrażowy?

W wielu przypadkach w treści umów i kontraktów łączących zawodnika, trenera lub agenta z klubem zawarte zostają klauzule arbitrażowe, zgodnie z którymi, wszelkie sporty strony poddają pod rozstrzygnięcie konkretnego sportowego trybunału arbitrażowego lub sportowego sądu arbitrażowego. W takich przypadkach strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu sportowego zamiast drogi sądowej. Niemniej, nie zawsze spór sportowca lub trenera, czy agenta z klubem musi być rozstrzygany przez sportowy trybunał lub sąd arbitrażowy. Rozstrzygnięcie takiego sporu może zależeć od wielu czynników, takich jak umowa między stronami, regulaminy ligi lub federacji sportowej, a także obowiązujące prawo powszechne. prawo sportowe prawnik kancelaria prawo sportowe kancelaria prawa sportowego gdynia kancelaria prawna trójmiast Gdańsk Gdynia Sopot prawo sport prawnik kancelaria Kancelaria prawa sportowego, specjalizująca się w obszarze prawnych zagadnień związanych ze sportem, stanowi istotny punkt odniesienia dla osób i podmiotów zaangażowanych w różnorodne kwestie prawne w świecie sportu. Prawo sportowe, które reguluje zasady, procedury i relacje między uczestnikami świata sportu, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawiedliwości, równości oraz integralności w rozmaitych dyscyplinach sportowych. Kancelaria prawa sportowego może oferować szeroki zakres usług prawnych, obejmujących m.in. doradztwo w zakresie zawierania umów, reprezentację w sprawach dyscyplinarnych, arbitrażowych oraz sądowych, jak również wsparcie w kwestiach związanych z prawami do wizerunku czy sponsoringiem. Specjaliści z zakresu prawa sportowego często posiadają dogłębną wiedzę na temat przepisów regulujących konkretne dyscypliny sportowe, zasady działania federacji oraz organizacji sportowych, a także międzynarodowe standardy i kodeksy postępowania. Prawo sportowe, będące zbiorem przepisów, regulacji i standardów, ma na celu zarówno ochronę interesów uczestników świata sportu, jak i zapewnienie integralności, uczciwości oraz równości w konkurencji. Obejmuje ono szeroki zakres tematyczny, od kwestii związanych z transferami zawodników, przez przepisy dotyczące antydopingowe, po regulacje dotyczące organizacji zawodów i imprez sportowych. Działając na styku wielu dziedzin prawa, prawo sportowe wymaga często specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które mogą zapewnić wyspecjalizowane kancelarie prawa sportowego. Korzystanie z usług kancelarii prawa sportowego może być kluczowe dla osób i podmiotów zaangażowanych w świat sportu, zwłaszcza w obliczu rosnącej liczby regulacji, procedur oraz sporów, które mogą się pojawić. Kancelarie te mogą pomóc w interpretacji skomplikowanych przepisów, reprezentować interesy swoich klientów w sporach i negocjacjach oraz dostarczać kompleksowego wsparcia prawno-biznesowego. W ten sposób, kancelaria prawa sportowego oraz prawo sportowe wspólnie tworzą fundamenty, na których opiera się funkcjonowanie oraz rozwój świata sportu we współczesnym społeczeństwie.

Czytaj dalej
Prawo spadkowe
[Prawo spadkowe] Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: Odpowiedzialność spadkobiercy wobec innych spadkobierców uprawnionych z tytułu zachowku lub zapisu.

Prawo spadkowe: zapłata zachowku, wykonanie zapisu lub polecenia | Adviser kancelaria prawna w Gdyni Jeśli dziedziczenie następuje na podstawie testamentu, a nie z ustawy, to spadkobiercy dziedziczący na podstawie testamentu, nie zawsze otrzymują cały majątek spadkodawcy, stanowiący masę spadkową. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku konieczności wykonania zapisów lub poleceń spadkodawcy lub, gdy pomięci w testamencie spadkobiercy wysapią z roszczeniem o zapłatę zachowku.

Czytaj dalej