Wstecz
Ochrona danych

Najważniejsze zmiany w prawie od stycznia 2021 roku

Limit przychodów uprawniających do rozliczenia się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wzrośnie z 250 tys. euro do 2 mln euro oraz prawo do płacenia ryczałtu zyskają między innymi: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci, którzy dotychczas nie mogli wybrać tej formy opodatkowania. Stawki ryczałtu zostały obniżone:

▪ z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach,
▪ z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, na przykład reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach).
Stawka ryczałtu od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek wyniesie 10%. Dotychczas były wyłączone z ryczałtu.
• Firmowy najem nieruchomości również będzie można rozliczyć ryczałtem. Od 2021 roku przedsiębiorcy będą mogli płacić:
▪ podatek według skali, czyli stawek 17% i 32%, od nadwyżki dochodów ponad 85 552 zł albo
▪ podatek liniowy według stawki 19% niezależnie od wysokości dochodów albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5% i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł.


Uwaga! Jeśli wybierzesz ryczałt od najmu, zapłacisz podatek od całości przychodu, bez pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu, takie jak: odpisy amortyzacyjne, koszty remontu, odsetki od kredytu, wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych nieruchomości.


Zmiany w prawie podatkowym


• Spółka komandytowa zostanie podatnikiem CIT. Oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie:
▪ od dochodów spółki komandytowej 19% CIT lub 9% CIT (w przypadku małych podatników o przychodach do 2 mln euro rocznie)
▪ od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi, będzie to 19% PIT lub 17% i 32% według skali.
Dotychczas spółki komandytowe nie były podatnikami CIT. Podatek od dochodów z udziałów w spółce rozliczali wspólnicy. Wspólnik będący osobą fizyczną płacił zwykle 19%.
• Pojawi się nowa zachęta inwestycyjna, czyli tzw. estoński CIT. Firma, która inwestuje wypracowany zysk i nie wypłaca dywidendy wspólnikom, nie zapłaci podatku dochodowego. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest zysk netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom.
• Zmieniają się zasady rozliczenia dochodów uzyskiwanych w tych państwach, w umowie z którymi jest stosowana metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnicy uzyskujący dochody w tych krajach zapłacą wyższy podatek w Polsce. To efekt ograniczenia ulgi abolicyjnej do kwoty 1360 zł. Stracić mogą między innymi pracownicy, członkowie zarządów i rad nadzorczych zagranicznych spółek, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez zagraniczny zakład.


Zgłaszanie umów o dzieło


• Płatnicy i osoby fizyczne, zlecające dzieło, mają obowiązek poinformować ZUS o każdej umowie o dzieło zawartej po 1 stycznia 2021 roku, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, z wyjątkiem:
▪ umów o dzieło zawieranych przez pracodawcę z własnym pracownikiem lub
▪ umów o dzieło zawieranych przez inny podmiot z osobą, która w ramach tej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy.
Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów lub jednostek organizacyjnych (na przykład stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego), które nie są płatnikami składek.
Umowę zgłasza na nowym formularzu RUD, który możesz przekazać przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.


Zmiany dotyczące przedsiębiorców


• Przedsiębiorcy z określonych branż (usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym sezonowo, związane z krótkotrwałym zakwaterowaniem, a także sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu) będą musieli zainstalować kasy fiskalne online. Natomiast od 1 lipca 2020 roku obowiązek ten dotyczy też usług: fryzjerskich, kosmetycznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
• Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG w konkretnych przypadkach mogą korzystać ze zwiększonej ochrony w zakresie ochrony ich praw jako kupujących, w szczególności:
▪ umowy zawierane z nimi przez sprzedających nie mogą zawierać klauzul niedozwolonych,
▪ skorzystają z szerszej ochrony przy okazji rękojmi,
▪ mogą odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w ciągu 14 dni.


Stan prawny na dzień 30.04.2021 r.

 

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Ochrona danych
Transgraniczne problemy postępowania spadkowego

Rozwój stosunków społecznych na świecie a szczególności w Europie spowodował, iż dziedziczenie majątku – przejście praw i obowiązków osoby zmarłej uległo znaczącej komplikacji. Swoboda poruszania się osób i kształtowania przez nie stosunków społecznych spowodowały, iż sprawy spadkowe zaczęły łączyć aspekty prawne z systemów prawnych różnych państw.

Czytaj dalej
Prawo na co dzień
Dyrektywa Omnibus Konsumencie czy wiesz jakie otrzymasz prawa?

Świat cyfrowy rozwija się, a wraz z nim powstają nowe możliwości sprzedaży towarów i usług. Ustawodawca unijny zauważył, że konsument nie jest wystarczająco chroniony w sieci i może paść ofiarą nieuczciwych dostawców dóbr i usług. Wprowadzono zatem Dyrektywę Omnibus, która już niedługo stanie się częścią polskiego systemu prawnego. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze uprawnienia konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy wynikające z tej Dyrektywy.

Czytaj dalej