Wstecz
Prawo przedsiębiorców

Przedsiębiorca jako konsument

Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli nie pobiera rachunku czy faktury na dane firmowe przedsiębiorcy, to przysługują ci wszystkie prawa konsumenckie.

Regulacje dotyczące nowego rodzaju podmiotu jakim jest „przedsiębiorca, do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów”
Definicja konsumenta – art. 221 k.c. – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Definicja przedsiębiorcy – art. 431 k.c. – Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


Trzecia kategoria podmiotów


Przedsiębiorca do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów (przedsiębiorca chroniony jak konsument) – definicja utworzona na bazie szeregu przepisów – Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Zmiany pojawiające się w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych:
Przepisami o ochronie konsumentów został objęty przedsiębiorca, który:
• jest osobą fizyczną,
• zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.


Ocena charakteru zawodowego będzie określana na podstawie rodzaju działalności wskazanej w CEIDG. Ochrona takiego przedsiębiorcy będzie dotyczyć stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady rzeczy oraz uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Mimo tej ochrony, taki przedsiębiorca nie będzie objęty ochroną UOKiKu.


Wybrane zmiany dotyczące relacji przedsiębiorca/przedsiębiorca chroniony jak konsument:
• rękojmia – rozszerzenie zastosowania przepisu na nowy podmiot:
▪ art. 5564 k.c. – przedsiębiorca chroniony jak konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy niemal w takim samym zakresie jak konsument
▪ art. 5565 k.c. – nie stosuje się: przepisów dotyczących utraty uprawnień (art. 563 k.c.) oraz zwłoki w odebraniu rzeczy (art. 567 §3 k.c.)
• klauzule abuzywne – jeśli postanowienia niedozwolone pojawią się w umowie to nie będą one wiązać przedsiębiorcy chronionego jak konsument:
▪ art. 3855 k.c. – odpowiednie stosowanie art. 3851- 3853 k.c. tj. brak związania postanowieniami, które nie zostały uzgodnione z nim indywidualnie, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
• odstąpienie od umowy:
▪ art. 38a ustawy o prawach konsumenta – prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
• wadliwość rzeczy sprzedanej:
▪ art. 5761- 5764 k.c. – odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących roszczeń sprzedawcy, który wykonał zobowiązanie z tytułu rękojmi w przypadku, gdy rzecz stała się wadliwa na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi inny podmiot
Wskazuje się na trudność w weryfikacji z jakim podmiotem mamy do czynienia:
• Czy ma się to odbywać na podstawie oświadczenia woli?
• Czy na podstawie danych w CEIDG?
• Brak jasnych rozwiązań ze strony ustawodawcy.


Stan prawny na dzień 30.04.2021 r.

 

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz