Wstecz
Prawo morskie 21.04.2023

[Prawo morskie] XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego w Gdańsku: "Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?

XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego w Gdańsku: "Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?

W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?” zorganizowana przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Gospodarką Morską Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.
Konferencja w dniu 19 kwietnia 2023 r., była poprzedzona V Międzynarodowym Seminarium „Roman Maritime Law” (w formie hybrydowej) oraz panel dla młodych naukowców.

OTWARCIE KONFERENCJI

prof. dr hab. Wiesław Laskowski – Prorektor ds. Badań Naukowych UG

mgr inż. Piotr Gawron – Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej

dr Magdalena Adamowicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UG

dr Paulina Topolska – Związek Miast i Gmin Morskich

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG


PANEL I ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU MORZA

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Makowski, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW

 • „MARPOL – międzynarodowa konwencja w procesie unifikacji”,
 •  „Szkoda wyrządzona morzu”,
 •  „Prewencja w międzynarodowej ochronie środowiska morskiego – w 50 rocznicę przyjęcia Konwencji MARPOL”,
 • „Aktualne problemy odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniami ze statków”.

 


PANEL II PREWENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Prowadząca: dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji UG

 • „Odpowiedzialność za zanieczyszczenia z wraków statków",
 • „Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Armatora za szkody spowodowane zanieczyszczeniami ze statków”,
 • „Zasada prewencji na przykładzie działalności operacyjnej platform morskich zarządzanych przez LOTOS Petrobaltic S.A.”,
 • „Problemy praktyczne odpowiedzialności karnej za zanieczyszczenie morza przez statki”.PANEL III ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI W PRAKTYCE

Prowadzący: dr kpt. ż.w. Cezary Łuczywek, Green Management sp. z o. o.

 • „Dekarbonizacja żeglugi – cele i realia zrównoważonego transportu morskiego”,
 • „Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza ze statków w prawie Unii Europejskiej a objęcie sektora żeglugi morskiej unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji”,
 • „MARPOL: wymagania prawne w zakresie przeglądów i certyfikacji konwencyjnej statków na przykładzie Polskiego Rejestru Statków jako Organizacji Uznanej”,
 • „Ochrona środowiska a infrastruktura portowa”.

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law miała przyjemność uczestniczyć w XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego w Gdańsku pod hasłem przewodnim: "Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?jako Oficjalny Partner Konferencji.

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 07.05.2024
[Prawo sportowe] Jaka jest relacja pomiędzy skutecznością zapisu na sąd polubowny a rzeczywistą możliwością uzyskania ochrony prawnej przed sądem wskazanym w takim zapisie?

Sąd podniósł, że poza procesowymi przypadkami wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny, umowa o arbitraż mogłaby utracić moc także z przyczyn materialnoprawnych z uwagi na potrzebę stosowania w drodze analogii bądź wprost niektórych przepisów kodeksu cywilnego o czynnościach prawnych. Przyjmując, że zapis na sąd polubowny nie jest równoznaczny z rezygnacją z ochrony sądowej, jednym z założeń skuteczności tej czynności musi być dostępność alternatywnego forum uzgodnionego przez strony, a inaczej rzecz ujmując - możliwość uzyskania efektywnej ochrony prawnej przed sądem polubownym. Wyrazem relacji między skutecznością zapisu na sąd polubowny a rzeczywistą możliwością uzyskania ochrony prawnej przed sądem wskazanym w zapisie jest art. 1168 k.p.c., który określa niektóre przypadki utraty mocy zapisu, związane z niemożnością rozpoznania sprawy przez sąd polubowny oznaczony w zapisie lub w określonym przez strony składzie (por. także art. 1195 § 4 k.p.c.). Przepis ten ma wprawdzie dyspozytywny charakter, nie oznacza to jednak, że strony zapisu mogą wyłączyć skutek utraty mocy zapisu uzgadniając np., iż zapis zachowuje skuteczność, mimo wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 1168 § 1 i 2 bądź art. 1195 § 4 k.p.c. W razie wystąpienia tych okoliczności uzgodnienie takie byłoby równoznaczne ze zrzeczeniem się ochrony sądowej w ogólności, co nie mieści się w konstrukcji umowy procesowej, jaką jest zapis na sąd polubowny. Strony mogą natomiast określić np. innych arbitrów na wypadek, gdyby pełnienie funkcji przez arbitrów wskazanych w pierwszej kolejności okazało się niemożliwe. W braku możliwości zwolnienia od obowiązku poniesienia opłat, które wiążą się z wszczęciem i przeprowadzeniem postępowania arbitrażowego, obowiązek poniesienia tych kosztów może stanowić przeszkodę czyniącą dostęp do sądu polubownego faktycznie niemożliwym. Za zasadne należy w konsekwencji uznać stanowisko, że stan obiektywnej niemożności poniesienia przez powoda kosztów, których wyłożenie jest konieczne do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przed sądem polubownym, nie prowadzi wprawdzie do utraty mocy wiążącej zapisu (art. 1168 § 2 k.p.c.), może jednak pociągać za sobą niewykonalność zapisu w rozumieniu art. 1165 § 2 k.p.c. Wymaganie, aby niemożność poniesienia kosztów postępowania przed sądem polubownym miała charakter trwały, należy zatem rozumieć w ten sposób, że chodzi o stan obiektywnie istniejący w chwili orzekania, stanowiący podstawę rozstrzygnięcia sądu. Uznanie zapisu za niewykonalny nie jest równoznaczne z utratą jego mocy, toteż zapis ten może w przyszłości stać się podstawą odrzucenia pozwu w innych postępowaniach, jeżeli niemożność poniesienia kosztów postępowania przed sądem polubownym ustanie. Jeżeli jednak sąd państwowy, kierując się sytuacją istniejącą w chwili orzekania, oddalił prawomocnie zarzut zapisu na sąd polubowny (art. 222 k.p.c.), to przyszłe korzystne zmiany sytuacji majątkowej strony, która wytoczyła powództwo, nie mogą rzutować na utrwaloną prawomocnym postanowieniem właściwość sądu państwowego do rozstrzygnięcia sprawy, a jedynie na potrzebę cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych (art. 110 u.k.s.c.), jeżeli zwolnienie takie zostało udzielone. Postępowanie strony, która w odpowiedzi na zarzut zapisu na sąd polubowny powołuje się na niewykonalność zapisu, spowodowaną jej własnymi, celowymi, działaniami, podlega ocenie z punktu widzenia reguł dobrej wiary i nadużycia prawa procesowego (art. 3 i art. 41 k.p.c.). Dotyczy to wszystkich przypadków niewykonalności zapisu, bez względu na przyczyny, które stanowią jej podstawę. Ocena taka musi jednak bazować na okolicznościach konkretnej sprawy, a dopuszczalność jej przeprowadzenia, a niekiedy wręcz jej konieczność, nie podważa ogólnego założenia, według którego niewykonalność zapisu w rozumieniu art. 1165 § 2 k.p.c. może mieć podstawę także w niemożności poniesienia kosztów wszczęcia i przeprowadzenia postępowania arbitrażowego. Niewykonalność zapisu na sąd polubowny (art. 1165 § 2 k.p.c.) może wynikać z niemożności poniesienia kosztów arbitrażu. Kancelaria Prawa Sportowego: adviser.law Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym, oferując kompleksową obsługę prawną dla sportowców, klubów, federacji oraz innych podmiotów związanych ze światem sportu. Zespół doświadczonych prawników, posiadających wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie, świadczy usługi w zakresie negocjacji umów sponsorskich, praw obrazu, praw autorskich, a także w sprawach dyscyplinarnych i sporach przed sądami sportowymi. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego, pozwalającego naszym klientom osiągnąć sukces w świecie sportu, jednocześnie chroniąc ich interesy i prawa. Our law firm specializes in sports law, providing comprehensive legal services for athletes, clubs, federations, and other entities associated with the world of sports. Our team of experienced lawyers, equipped with knowledge and expertise in this field, offers services ranging from negotiating sponsorship agreements, image rights, copyright, to handling disciplinary matters and disputes before sports tribunals. Our goal is to provide comprehensive legal support, enabling our clients to succeed in the world of sports while protecting their interests and rights.

Czytaj dalej
Orzecznictwo
[Postępowanie cywilne] Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 marca 2023 r.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw... Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj dalej