Wstecz
Prawo sportowe 25.07.2023

[Prawo sportowe / Sports law] Ważny wyrok CAS dotyczący Agentów Piłkarskich FIFA / Important CAS Award on FIFA Football Agents

Prawo sportowe: Ważny wyrok CAS dotyczący Agentów Piłkarskich FIFA

W dniu 24 lipca 2023 roku, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu - CAS (Court of Arbitration for Sport, fr. CAS, Tribunal Arbitral du Sport) w sprawie pod sygn. akt CAS/2023/O/9370 Profesjonalne Stowarzyszenie Agentów Piłkarskich (PROFAA) przeciwko FIFA potwierdził zgodność z prawem zasadniczej regulacji FIFA Football Agent Regulations (FFAR), która stanowi element reformy systemu transferowego w piłce nożnej.

Sports law: Important CAS Award on FIFA Football Agents

On July 24, 2023, the Court of Arbitration for Sport - CAS (Court of Arbitration for Sport) in the case under the reference number act CAS 2023/O/9370 Professional Football Agents Association (PROFAA) against FIFA confirmed the legality of the fundamental FIFA regulatiions on Football Transfers - FIFA Agent Regulations (FFAR), which is part of the reform of the football transfer system.

Prawo piłkarskie FIFA: Co reguluje FFAR - FIFA Football Agent Regulations?

 • ustala „widełki” opłat agencyjnych za tytułu reprezentacji zawodników przez agentów piłkarskich,
 • wprowadza zakaz wielokrotnej reprezentacji
 • reglamentuje dokonywanie czynności pośrednictwa wyłącznie do licencjonowanych agentów piłkarskich, którzy mogą świadczyć usługi agentów piłkarskich
 • potwierdza zasady rynku transferowego w piłce nożnej:
  • stabilność umów,
  • wysokie standardy zawodowe i etyczne,
  • efektywność systemu transferów piłkarzy.

Sports law: What is regulated by FFAR - FIFA Football Agent Regulations?

 • establishes the limits of agency fees (fee cap) for the representation of players by FIFA licensed football agents,
 • introduces a ban on multiple representations,
 • regulates intermediation activities only to licensed football agents who can provide football agent services,
 • confirms the principles of the football transfer market:
  •  the stability of contracts (contract stability),
  •  high professional standards and ethical standards of  Football Agents activity,
  •  efficiency of the football player transfer system.

Arbitraż sportowy: Co wynika z Orzeczenia TAS/CAS Tribunal Arbitral du Sport / Court of Arbitration for Sport / Tribunal Arbitral del Deporte?

 • rozstrzyga o legalności regulacji FFAR jest legalna i stanowi rozsądny i proporcjonalny środek regulacyjny, służący rozwiązaniu problemów w systemie transferu zawodników,
 • potwierdza, uprawnienia regulacyjne FIFA w przedmiocie rynku transferów piłkarskich, agentów piłkarskich.

Sports arbitral: What is the result of the CAS Award?

 • determines the legality of the FFAR regulation is legal and constitutes a reasonable and proportionate regulatory measure to address the problems in the player transfer system,
 • confirms the regulatory powers of FIFA regarding the football transfer market, football agents.

Pobierz Wyrok CAS / Download CAS Award

CAS Award / Wyrok CAS, Professional Football Agents Association (PROFAA) vs. FIFA: CAS/2023/O/9370

Pobierz


Potrzebujesz pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa sportowego?
Poznaj naszą ofertę i praktykę obejmującą prawo sportowe i skontaktuj się z nami!

 

Need the help of a lawyer specializing in sports law?
Get to know our offer and practice in sports law and contact us!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 12.06.2023
[Prawo sportowe / sports law] Sukces praktyki prawa sportowego kancelarii prawnej ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law

Z powodzeniem, doradzaliśmy naszemu klientowi Trenerowi Czesławowi Michniewiczowi w negacjach przy zawarciu kontraktu trenerskiego jako Głównego Trenera klubu piłkarskiego نادي أبها السعودي - Abha Saudi Club. Trener Czesław Michniewicz wraz ze swoim sztabem trenerskim, będzie prowadził pierwszy zespół oraz koordynował zespół U23 Klubu ABHA F.C. Klub obecnie występuje w Saudi Professional League, najwyższej klasie saudyjskiej piłki nożnej. Trenerowi życzymy powodzenia i kolejnych sukcesów sportowych! We have successfully advised our Client - Mr. Czesław Michniewicz –licensed UEFA Pro football coach in the negations of the conclusion of a sports contract as the Head Coach of the ABHA Football Club. Mr. Czesław Michniewicz with his coaching staff, will manage the first team and coordinate the U23 team of the ABHA Football Club. ABHA F.C. is currently playing in the Saudi Professional League, the highest tier of Saudi football. We wish the Coach good luck and further sports success! prawo sportowe kancelaria prawo sportowe prawnik prawo sportowe prawnik sports law poland sports law football law attorney poland sports law law firm coach contracts lex sportiva sports law attorney poland sports contracts football contracts prawo sportowe sports law poland polish sports law poland sports law poland prawo sportowe gdynia prawo sportowe kancelaria

Czytaj dalej
Prawo budowlane 23.09.2022
[Prawo budowlane] Czym jest FIDIC? – istotne informacje o warunkach kontraktowych w prawie budowlanym.

Warunki kontraktowe FIDIC to powszechnie uznane międzynarodowe standardy - wzorce kontraktowe umów o prace projektowe oraz o roboty budowlane - opracowywane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), których członkiem jest również jest polskie Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców. FIDIC opisują przebieg inwestycji budowlanych opartych na wzajemnych obowiązkach i relacjach zamawiającego jako inwestora oraz wykonawcy jako realizującego budowę, jak i inżyniera kontraktu jako administratora przedsięwzięcia. Prawo budowlane kancelaria gdynia, kancelaria gdynia, radca prawny gdynia, sprawy budowlane gdynia, prawo budowlane prawnik gdynia, wady budowlane, ADVISER Armknecht i Partnerzy, kancelaria prawna założona w 1989 r. (Wojciech Armknecht radca prawny gdynia) www.adviser.law, adviser.gdynia.pl, warunki fidic, prawo inwestycyjne, kancelaria gdynia, kancelaria prawna gdynia, radca prawny gdynia, prawnik gdynia, kancelaria gdynia adviser armknecht i partnerzy, kancelaria prawna adviser

Czytaj dalej