Wstecz
Prawo sportowe 25.07.2023

[Prawo sportowe / Sports law] Ważny wyrok CAS dotyczący Agentów Piłkarskich FIFA / Important CAS Award on FIFA Football Agents

Prawo sportowe: Ważny wyrok CAS dotyczący Agentów Piłkarskich FIFA

W dniu 24 lipca 2023 roku, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu - CAS (Court of Arbitration for Sport, fr. CAS, Tribunal Arbitral du Sport) w sprawie pod sygn. akt CAS/2023/O/9370 Profesjonalne Stowarzyszenie Agentów Piłkarskich (PROFAA) przeciwko FIFA potwierdził zgodność z prawem zasadniczej regulacji FIFA Football Agent Regulations (FFAR), która stanowi element reformy systemu transferowego w piłce nożnej.

Sports law: Important CAS Award on FIFA Football Agents

On July 24, 2023, the Court of Arbitration for Sport - CAS (Court of Arbitration for Sport) in the case under the reference number act CAS 2023/O/9370 Professional Football Agents Association (PROFAA) against FIFA confirmed the legality of the fundamental FIFA regulatiions on Football Transfers - FIFA Agent Regulations (FFAR), which is part of the reform of the football transfer system.

Prawo piłkarskie FIFA: Co reguluje FFAR - FIFA Football Agent Regulations?

 • ustala „widełki” opłat agencyjnych za tytułu reprezentacji zawodników przez agentów piłkarskich,
 • wprowadza zakaz wielokrotnej reprezentacji
 • reglamentuje dokonywanie czynności pośrednictwa wyłącznie do licencjonowanych agentów piłkarskich, którzy mogą świadczyć usługi agentów piłkarskich
 • potwierdza zasady rynku transferowego w piłce nożnej:
  • stabilność umów,
  • wysokie standardy zawodowe i etyczne,
  • efektywność systemu transferów piłkarzy.

Sports law: What is regulated by FFAR - FIFA Football Agent Regulations?

 • establishes the limits of agency fees (fee cap) for the representation of players by FIFA licensed football agents,
 • introduces a ban on multiple representations,
 • regulates intermediation activities only to licensed football agents who can provide football agent services,
 • confirms the principles of the football transfer market:
  •  the stability of contracts (contract stability),
  •  high professional standards and ethical standards of  Football Agents activity,
  •  efficiency of the football player transfer system.

Arbitraż sportowy: Co wynika z Orzeczenia TAS/CAS Tribunal Arbitral du Sport / Court of Arbitration for Sport / Tribunal Arbitral del Deporte?

 • rozstrzyga o legalności regulacji FFAR jest legalna i stanowi rozsądny i proporcjonalny środek regulacyjny, służący rozwiązaniu problemów w systemie transferu zawodników,
 • potwierdza, uprawnienia regulacyjne FIFA w przedmiocie rynku transferów piłkarskich, agentów piłkarskich.

Sports arbitral: What is the result of the CAS Award?

 • determines the legality of the FFAR regulation is legal and constitutes a reasonable and proportionate regulatory measure to address the problems in the player transfer system,
 • confirms the regulatory powers of FIFA regarding the football transfer market, football agents.

Pobierz Wyrok CAS / Download CAS Award

CAS Award / Wyrok CAS, Professional Football Agents Association (PROFAA) vs. FIFA: CAS/2023/O/9370

Pobierz


Potrzebujesz pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa sportowego?
Poznaj naszą ofertę i praktykę obejmującą prawo sportowe i skontaktuj się z nami!

 

Need the help of a lawyer specializing in sports law?
Get to know our offer and practice in sports law and contact us!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo spółek
[Prawo handlowe] Do kiedy można żądać zwrotu korzyści od wspólnika "łamiącego" zakaz konkurencji?

Wspólników spółki jawnej obowiązuje zakaz konkurencji. Zgodnie z art. 56 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) wspólnicy zobowiązani są powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki oraz nie mogą, bez zgody pozostałych wspólników, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Przepis ten zgodnie z art. 103 §1 k.s.h. dotyczy również wspólników spółki komandytowej.

Czytaj dalej
Prawo budowlane 2022-04-12
Na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy deweloperskiej?

Zakup mieszkania od dewelopera wydaje się procesem trudnym i bardzo sformalizowanym.  Nabycie nieruchomości z rynku pierwotnego dokonuje się poprzez zawarcie kilku umów, warto zatem zawczasu wiedzieć na co zwrócić uwagę, aby zakup mieszkania przebiegł pomyślnie. W poniższym artykule tłumaczymy podstawowe pojęcia związane z zawarciem umowy deweloperskiej oraz zwracamy uwagę na potencjalne zagrożenia dla nabywcy lokalu.

Czytaj dalej