Wstecz
Prawo podatkowe

[Prawo podatkowe] Puste faktury VAT- czy można je odliczyć od podatku?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy mogą odliczyć podatek VAT jeśli usługę lub towar wykonał inny podmiot. Czy jeśli są w stanie wykazać, że usługa lub towar zostały wykonane mogą odliczyć podatek VAT bez obawy, że zostanie to zakwestionowane przez organy podatkowe? Czy organy podatkowe muszą udowodnić podatnikowi kto jest faktycznym wykonawcą usługi lub towaru aby zażądać zapłaty pełnej kwoty podatku? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Bd 373/19 (opubl. w SIP LEX nr 2730873).

W jakim przypadku przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT?

W omawianym wyroku sąd tłumaczy zasady odliczania podatku VAT wskazując, że z ogólnej reguły zawartej w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.) wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje każdemu, kto jest nabywcą towaru i podatnikiem podatku od towarów i usług oraz otrzymał fakturę stwierdzającą to nabycie towarów lub usług, a nabycie ma związek ze sprzedażą opodatkowaną. Niewątpliwie sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia podatku na niej wykazanego. Przysługuje ono tylko wówczas, gdy podatek naliczony związany jest z faktycznie dokonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Czym jest pusta faktura?

Wojewódzki Sąd Aministracyjny w Bydgoszczy wyjaśnił to w sposób jednoznaczny stwierdzając, że pustą fakturą jest dokument, któremu nie towarzyszy transakcja w nim wskazana jak też dokument, któremu w tle towarzyszy realna transakcja, ale z udziałem innego podmiotu niż wystawca faktury (jeden podmiot faktycznie realizuje transakcje, a zupełnie inny podmiot wystawia fakturę mającą rzekomo dokumentować tę transakcję czego świadom jest odbiorca takiej faktury) oraz dokument wystawiony przez firmanta, a zatem dotyczący w istocie rzeczywistego obrotu towarami lub usługami, ale z zatajeniem wobec osób trzecich (nabywców) prawdziwego podmiotu realizującego tenże obrót.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit a u.p.t.u nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane.

Udowodnienie wykonania towaru, usługi

WSA stwierdził, że kwestionując prawo do odliczenia podatku wykazanego w spornych fakturach, organy nie są zobowiązane do ustalania, jaki inny, niż wystawca spornych faktur, mógł dostarczyć towary czy też usługi. Nie jest zatem konieczne wykazanie istnienia alternatywnego dostawcy towaru lub wykonawcy usług.

Podatnik nie jest uprawniony do odliczenia podatku wynikającego z pustej faktury. Wykazanie przez podatnika, że usługa czy towar zostały faktycznie wykonane przez inny podmiot nie pozbawia organów podatkowych możliwości, żądania podatku w pełnej wysokości.

 

 

słowa kluczowe: VAT, podatek, odliczenie podatku, faktura, pusta faktura, podatek od towarów i usług, ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe, organy podatkowe

 

#VAT #podatek #odliczeniepodatku #faktura #pustafaktura  #podatekodtowarówiusług #ordynacjapodatkowa  #postępowaniepodatkowe #organypodatkowe #AdviserArmknecht&Partners

Potrzebujesz pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa podatkowego?
Poznaj naszą ofertę i praktykę obejmującą prawo podatkowe i skontaktuj się z nami!

 

słowa kluczowe: CIT, podatek, podatki, oprogramowanie, podatek od oprogramowania, chmura, podatek dochodowy, ERP, umowa SaaS, podatki IT, koszty uzyskania przychodu, odliczenie kosztów, odliczenie od podatku

#CIT #podatek #podatki #oprogramowanie #podatekodoprogramowania #chmura #podatekdochodowy #ERP #umowaSaaS #podatkiIT #kosztyuzyskaniaprzychodu #odliczeniekosztów #odliczenieodpodatku #AdviserArmknecht&Partners

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo przedsiębiorców
Przedsiębiorca jako konsument

Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli nie pobiera rachunku czy faktury na dane firmowe przedsiębiorcy, to przysługują ci wszystkie prawa konsumenckie.

Czytaj dalej