Wstecz
Orzecznictwo

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: solidarna odpowiedzialność (inwestora i wykonawcy) za wynagrodzenie podwykonawcy.

W dniu 5 marca 2021 r. Sąd Najwyższy rozpoznając sprawę o sygn. akt III CSKP 76/21 (publ. SIP Lex nr 3149352) wydał wyrok w którym wskazał jakie informacje musi posiadać inwestor aby zaistniała jego solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie podwykonawcy.

            Zgodnie z art. 6471 §1 i 2 k.c. inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie to  nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że w umowie o roboty budowlane strony wskazują w sposób ogólny rodzaj prac budowlanych, które mają zostać wykonane przez bliżej nieokreślonego podwykonawcę. Wykonawca w takim przypadku zawiera umowę z podwykonawcą, nie informując inwestora o jej szczegółach. Po czym podwykonawca domaga się zapłaty od inwestora powołując się na fakt, że inwestor wiedział o jego istnieniu i świadczonych przez niego usługach, gdyż widział jak wykonuje pracę. W stanie faktycznym omawianego orzeczenia pracownicy podwykonawcy byli ubrani inaczej niż pracownicy wykonawcy.

            W omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał, że unormowana przepisem art. 6471 §5  k.c. odpowiedzialność inwestora w stosunku do podwykonawcy ma charakter ustawowej odpowiedzialności za cudzy dług, ale do jej powstania dochodzi jeśli zostały spełnione przesłanki określone w art. 6471 §2  k.c. Celem art. 6471 k.c. jest zapewnienie ochrony podwykonawcom, jednak sposób realizacji tej ochrony, polegający na wprowadzeniu gwarancyjnej odpowiedzialności inwestora za cudzy dług, wymaga starannej i rozważnej interpretacji zachowań mających uzewnętrznić wolę przyjęcia na siebie takiej odpowiedzialności. Zgoda inwestora odnosi się do elementów przedmiotowo istotnych umowy podwykonawczej, do których zaliczyć trzeba m.in. osobę podwykonawcy, zakres robót oraz wynagrodzenie. Przepisy art. 6471 §5  k.c. i 6471 §1 i 2 k.c  k.c. muszą być interpretowane łącznie na tle stanu faktycznego konkretnej sprawy.  W umowie o roboty budowlane, zawartej między inwestorem a wykonawcą, strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pośrednictwem podwykonawców. Z uwagi na umiejscowienie tej zasady w pierwszej jednostce redakcyjnej art. 6471 k.c., określenie w umowie o roboty budowlane zakresu prac, które wykonawca będzie realizował za pośrednictwem podwykonawców, nie eliminuje dalszych wymogów - koniecznych do powstania odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót w ramach umowy o podwykonawstwo - przewidzianych w kolejnych jednostkach redakcyjnych tego przepisu, a w szczególności w § 2, wymagającego zgody inwestora na zawarcie konkretnej umowy podwykonawstwa oraz określającego zasady jej wyrażania, a także zachowania dla umowy o podwykonawstwo i o dalsze podwykonawstwo formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 4).

 

            W ocenie Sądu Najwyższego z powołanych przepisów wynika, że także wówczas, gdy w umowie pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą przewidziano, że określone roboty będą wykonywali podwykonawcy, nawet zindywidualizowani, do powstania odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, niezależnie od zawarcia umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej, konieczna jest jego zgoda na zawarcie takiej umowy.  W dalszej części Sąd wskazuje, że jeśli w umowie o roboty budowlane zawartej pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą przewidziano, że konkretne roboty, chociażby opisane ogólnie, wykona zindywidualizowany podwykonawca, a następnie zostanie zawarta umowa o podwykonawstwo w formie pisemnej i podwykonawca przystąpi do realizacji tych robót, o czym inwestor będzie miał niewątpliwą wiedzę, może stanowić pomocniczy argument przemawiający za uznaniem, iż inwestor wyraził zgodę na umowę podwykonawstwa, o której stanowi art. 6471 §2 k.c, poprzez czynności konkuldentne. Zgody tej jednak nie przesądza sytuacja, w której inwestor nie miał wiedzy co do określonego w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia za te roboty, zwłaszcza, gdy takiego wynagrodzenia nie konkretyzuje umowa pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą.

Słowa kluczowe: prawo budowlane, odpowiedzialność inwestora, odpowiedzialność wykonawcy, wynagrodzenie podwykonawcy, prawo budowlane, umowa o roboty budowlane  

#prawoumów #prawobudowlane #Adviser1989

 

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 26.09.2022
[Prawo sportowe] Rozstrzyganie sporów prawnych w sporcie - właściwe organy rozjemcze

Rozstrzyganie sporów prawnych w sporcie co do zasady dokonywane jest w arbitrażu, określanym zmianę arbitrażu sportowego (prawo sportowe). Niemniej, nie jest to zasada pozbawiona wyłączeń. Podkreślić należy, że główne, czy też najpopularniejsze dyscypliny sportowe wykształciły wyspecjalizowane stałe sądy arbitrażowe takie jak: PSP (Piłkarskim Sądem Polubownym przy PZPN), Football Tribunal on FIFA: DRC (Dispute Resolution Chamber), PSC (Players’ Status Chamber), AC (Agents Chamber), STA (Sportowy Trybunał arbitrażowy przy PZKosz), BAT (Basketball Arbitral Tribunal on FIBA). Poza tym w Polsce sprawy są również rozpoznawane przez Trybunałem Arbitrażowym przy PKOL (Polskim Komitecie Olimpijskim), a w ujęciu międzynarodowym CAS/ CAS - Sportowy Sąd Arbitrażowy, zwany także Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu z siedzibą w Lozannie oraz oddziałami w Nowym Jorku i Sydney. | prawo sportowe, kancelaria prawo sportowe, prawo sportowe kancelaria, prawnik sportowy, kancelaria prawa sportowego, kancelaria prawa sportu https://adviser.law/prawo-sportowe agent, players agent, mach agent, fifa, piłkarski sąd polubowny kancelaria, psp pzpn prawnik, pzpn prawnik, kancelaria pzpn, kancelaria pzkosz, kancelaria sta, kancelaria psp, kancelaria fifa, prawnik fifa, prawo piłkarskie, prawo piłkarskie kancelaria, skarga pzpn kancelaria, prawo sportowe, prawo sportowe kancelaria, prawo sportowe prawnik, prawo w spocie, lex sportiva, kancelaria prawa sportowego, sports law, skorzystaj z usług dobrego prawnika w prawo sportowe, prawo i sport, prawo w sporcie, kancelaria prawo sportowe, prawnik prawo sportowe, kontrakt trenerski prawnik, kontrakt trenerski kancelaria, kontrakt zawodniczy prawnik, kontrakt zawodniczy prawnik, transfer prawo kancelaria, prawo pzpn kancelaria, pzpn kancelaria, windykacja sportowa, windykacja w sporcie, znajdź konkretną kancelarię prawa sportowego w Polsce i zaufaj profesjonalistom zleć nam sprawę i nie martw się co będzie dalej, dla piłkarzy i siatkarzy oraz zawodników mma prawnik prawa sportowego.

Czytaj dalej