Wstecz
Orzecznictwo

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: warunki dopuszczalności skargi nadzwyczajnej

            W dniu 25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy rozpoznając sprawę o sygn. akt I NSNc 12/20 (publ. SIP Lex nr 3115750) wskazał jak należy wykładać art. 89 §1 ustawy o Sądzie Najwyższym, wskazując tym samym na warunki dopuszczalności skargi nadzwyczajnej.

            Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym wprowadzono do polskiego systemu prawnego nowy środek zaskarżenia jakim jest skarga nadzwyczajna. Przesłanki jej dopuszczalności określają bezpośrednio przepisy art. 89-95 tejże ustawy. Zgodnie z art. 89 u.SN. jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie może być wniesiona skarga nadzwyczajna o ile: 1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji lub 2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub 3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego- a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

 

            W omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy wyjaśnił, że dokonując wykładni przepisu art. 89 § 1 pkt 1-3 ustawy o Sądzie Najwyższym należy zwrócić szczególną uwagę na użycie w strukturze przepisu sformułowania "o ile", który jednoznacznie wskazuje na to, że konieczne jest równoczesne zaistnienie pierwotnej przesłanki ("konieczności" zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej) oraz co najmniej jednej z podstaw "szczegółowych" skargi nadzwyczajnej wymienionych w art. 89 § 1 pkt 1-3 ustawy o u.SN. Gdyby bowiem zamiarem ustawodawcy było przyjęcie, iż trzy wymienione w art. 89 § 1 pkt 1-3 u.SN podstawy są jedynie egzemplifikacją pierwotnej przesłanki, użyłby zamiast łącznika "o ile" - określenia "przez (lub "poprzez"). Sąd wskazał, że dopuszczalność i skuteczność skargi nadzwyczajnej uzależniona jest od (łącznego) zaktualizowania się następujących warunków: (1) wykazania przez skarżącego zmaterializowania się pierwotnej przesłanki "konieczności" zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej oraz (2) wykazania przez skarżącego zaistnienia którejkolwiek z przesłanek szczegółowych wymienionych w art. 89 § 1 pkt 1-3 u.SN. Ujęcie to stanowi w polskim systemie prawnym całkowitą nowość procesową.

 

#prawo #prawoumów #prawobudowlane #Adviser1989

 

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 16.09.2022
[Prawo sportowe] Kontrakt Trenera - Selekcjonera z PZPN

Prawnik naszej kancelarii prawnej - Bartosz Armknecht, specjalizujący się m.in. w sprawach z zakresu prawa sportowego, aktywnie uczestniczył w negocjowaniu kontraktu Trenera-Selekcjonera Czesława Michniewicza z Polskim Związkiem Piłki Nożnej - PZPN oraz rozwiązaniu kontraktu z trenerskiego z klubem Piłkarskim Legia Warszawa, który zaufał naszej kancelarii prawnej i powierzył nam te sprawy do prowadzenia. Nasza kancelaria prawa Sportowego od lat zajmuje się podobnymi sprawami. | kancelaria prawna sport | prawo sportowe | prawnik prawo sportowe | kancelaria prawo sportowe | prawo sportowe kancelaria https://adviser.law/prawo-sportowe

Czytaj dalej
Prawo spółek 22.09.2023
[Prawo spółek handlowych] Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2023 r.

W dniu 15 września 2023 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), której głównym założeniem jest implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek oraz wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-106/16 Polbud Wykonawstwo. Ponadto Dodatkowo, nowelizacja obejmuje częściową implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. prawo spółek handlowych prawo spółek prawo handlowe kancelaria gdynia prawnik gdynia kancelaria gdynia obsługa firm gdynia obsługa spółek gdynia obsługa prawna firm company law commercial companies law corporate law attorney ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law Poland Gdynia Gdańsk Business law

Czytaj dalej