Wstecz
Prawo przedsiębiorców

Zabezpieczenie przedsiębiorstwa na wypadek choroby

mamy trudne i niepewne – szczególnie w kwestii zdrowia. W razie zachorowania, zarządzanie Twoim biznesem będzie utrudnione lub wręcz niemożliwe, a biznes sam się nie zaopiekuje.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to zapewne Ty podejmujesz wszystkie istotne decyzje – negocjujesz i podpisujesz umowy, odprowadzasz składki, podatki oraz opłacasz wynagrodzenie pracownikom.

Z jednej strony jest to sytuacja komfortowa, ponieważ sprawujesz pieczę nad wszystkimi istotnymi aspektami prowadzonej przez siebie działalności, z drugiej jednak niesie ze sobą ryzyko w odniesieniu do ciągłości funkcjonowania biznesu w przypadku Twojej choroby bądź śmierci.

CHOROBA

Z punktu widzenia utrzymania ciągłości, istotnym jest ustanowienie pełnomocnika w razie nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), możesz ustanowić pełnomocnika, który będzie umocowany do reprezentacji Ciebie w sprawach związanych z Twoim biznesem. Powołać go możesz za pomocą pełnomocnictwa zwykłego bądź prokury.

Pełnomocnika można ustanowić poprzez:

pełnomocnictwo ogólne, które uprawni go do reprezentowania Ciebie w czynnościach zwykłego zarządu, czyli ogółu podstawowych czynności, które zmierzają do tego, aby przedsiębiorstwo zostało utrzymane w ruchu,
pełnomocnictwo notarialne, tzw. szczególne, zawierane przed notariuszem, które uprawni pełnomocnika do wykonania konkretnie określonej czynności w Twoim imieniu, która przekracza zwykły zarząd (czynnością taką będzie m.in. sprzedaż w Twoim imieniu nieruchomości),
pełnomocnictwo rodzajowe, które uprawni go do reprezentowania Ciebie w jednego rodzaju czynnościach, które się powtarzają (np. pełnomocnictwo do zawierania umów o pracę z nowymi pracownikami), jest to precyzyjniejsze rozwiązanie niż pełnomocnictwo ogólne, gdyż z samej jego treści wynika do jakich dokładnie czynności dana osoba została przez Ciebie umocowana.
Istotną kwestią w przypadku spraw podatkowych jest to, że wymagane jest do tego celu specjalne pełnomocnictwo podatkowe.

Również w przypadku chęci umocowania danej osoby do odbioru w Twoim imieniu korespondencji, będzie wymagane udzielenie specjalnego pełnomocnictwa pocztowego.

Wola umożliwienia danej osobie dostępu do rachunków bankowych i prowadzenia operacji na nim również wymaga zawarcia takiego umocowania w treści pełnomocnictwa. W praktyce banki nie chcą honorować nawet pełnomocnictw notarialnych z zawartym umocowaniem do rachunku bankowego – wymagają pełnomocnictwa bankowego złożonego w obecności przedstawiciela banku.

Udzielenie pełnomocnictwa zaufanej osobie nie tylko zabezpieczy Ciebie i Twój biznes na czas Twojej niezdolności do pracy czy wykonywania czynności zarządczych, ale także poza takim czasem, osoba taka będzie w stanie wyręczyć Cię w niektórych czynnościach bądź formalnościach.

W ten sposób jesteś w stanie delegować zadania, które bez problemu są w stanie wykonać za Ciebie inne osoby i w tym czasie zająć się sprawami najistotniejszymi z perspektywy osoby prowadzącej biznes. Warto pamiętać, że pełnomocnictwo w każdej chwili możesz odwołać.

Ponadto, co do zasady, pełnomocnictwo traci ważność w chwili śmierci którejkolwiek ze stron. Jednakże, zgodnie z art. 101 kodeksu cywilnego, w treści pełnomocnictwa masz możliwość zrzeczenia się odwołania pełnomocnictwa w określonych okolicznościach, a także zastrzec, że będzie ono ważne (nie straci ważności) także po Twojej śmierci.

Najistotniejszą kwestią w przypadku powołania pełnomocnika do prowadzenia spraw związanych z Twoim biznesem w Twoim imieniu, będzie ujawnienie tego pełnomocnika do CEIDG.

Jest to bardzo przydatne narzędzie, gdyż fakt ujawnienia pełnomocnika w rejestrze zwalnia z konieczności dostarczania pełnomocnictwa za każdym razem, gdy pełnomocnik wykonuje daną czynność prawną w Twoim imieniu.

Możesz także ustanowić prokurenta, jednak jego ustanowienie zawsze jest obarczone obowiązkiem jego ujawnienia w CEIDG. Prokurent ma o wiele większe uprawnienia niż pełnomocnik zwykły.

 

Stan prawny na dzień: 30.04.2021 r.

 

#śmierć #choroba #przedsiębiorstwo #pełnomocnik #pełnomocnictwo #sukcesja #CEIDG #KRS #śmierćprowadzącegosprawyprzedsiębiorstwa #adviser1989

 

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz