Wstecz
Prawo dla biznesu 16.05.2022

[Business law] The strategic advantages of business in Poland in 2022

Many companies from the European Union countries move, at least partially, their activities to Poland. Certainly, some of the new companies with foreign capital in Poland are investments in completely new activities. Foreign investors as a venture capital (VC) or private equity (PE), running companies in Poland! Despite many opinions, Poland, and especially the Pomeranian Province, is a good place to do business.

[Business law] The strategic advantages of business in Poland in 2022

We invite you to read the analysis of our lawyer Bartosz Armknecht in the field of business law (commercial company law) in Poland, entitled The strategic advantages of business in Poland in 2022, which appeared on May 09, 2022, on the pages of the European Business Magazine.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą naszego prawnika Bartosza Armknechta z zakresu prawa handlowego (prawa spółek handlowych) w Polsce, pt. The strategic advantages of business in Poland in 2022, która w dniu 09 maja 2022 r. ukazała się na łamach European Business Magazine.

According to the TMF group ‘Global Business complex Index 2021’, Poland is the second country in Europe and 10th in the world with the most complex business regulations but it remains an attractive market for running a business, especially for foreign investors. These are the facts. According to data from the Polish Register of companies (Register of Entrepreneurs of the National Court Register) only in 2021, 10.494 companies with foreign capital were established in Poland. Entrepreneurs come from 99 countries, including 347 from Germany, 174 from China, 149 from the UK, and 146 from the Netherlands.

Why Poland is well place for your business?

According to the TMF group ‘Global Business complex Index 2021’, Poland is the second country in Europe and 10th in the world with the most complex business regulations but it remains an attractive market for running a business, especially for foreign investors. These are the facts. According to data from the Polish Register of companies (Register of Entrepreneurs of the National Court Register) only in 2021, 10.494 companies with foreign capital were established in Poland. Entrepreneurs come from 99 countries, including 347 from Germany, 174 from China, 149 from the UK, and 146 from the Netherlands.

What foreign business is in Poland?

Foreign investors as a venture capital (VC) or private equity (PE), running companies in Poland, operate mainly in such industries as trade (21%), construction (19%) or transport (13%), but they are also companies operating in the field of IT or back-office services. In the Pomeranian Voivodeship, due to its location on the Baltic Sea, in the vicinity of shipyards, the Port of Gdynia and Gdańsk, and specialized universities, investments of international companies attract particular attention. These are global companies, basing their activities on the shipbuilding, transport, and forwarding industries. Nevertheless, there are also IT (programming) companies as well as back office and IT departments of global corporations.

It should be emphasized that, in general, venture capital invests mainly in new companies or stats with high growth potential. However, private equity in already existing companies requires reorganization. It can be considered that venture capital investments are investments in own electricity, while private equity investments are for investment purposes.

What are the forms of investment in Poland?

According to data for 2020 from the Central Statistical Office, there are 23,203 companies with foreign capital in Poland. 92.8% of these companies operate as a limited liability companies, and the other forms are joint-stock companies (3.3%), limited partnerships (2.6%), branches of entrepreneurs (0.8%), and limited joint-stock partnerships (0.2%), and others (0.3%). However, in 2021, according to data from the Polish register of companies (Register of Entrepreneurs of the National Court Register), out of 10,494 newly established companies with foreign capital in Poland, 96% of these businesses operate in the form of a limited liability company, 2.23% in the form of a branch of a foreign entrepreneur, others in the form of such companies as partnerships (general partnership, partnership, limited partnership, limited joint-stock partnership) and a capital company – similar to a limited liability company (sp. z o.o.) – joint-stock company (S.A.). The statistics do not include running a business in a new form of a capital company – a simple joint-stock company (PSA), the regulations of which were drafted in 2021.

Why does business in Poland choose capital companies?

In the Polish corporate law system (commercial companies law), companies are divided into two main types: partnerships and capital companies. Partnerships are connected personally by natural persons or legal persons (e.g. other companies), while capital companies combine partners by capital. The capital companies are limited liability companies, joint-stock companies, and simple joint-stock companies.

Limited liability company in Poland (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

A company may be formed by one or more persons; only 5,000 PLN of capital is needed. The company is established by drawing up and signing an agreement in the form of a notarial deed and registered in the National Court Register. The partners of this company are not liable for the obligations of the company. The only thing they can lose is the capital they contribute. The drawback of this form of activity is the need for the partners to pay income tax and tax on profits paid out from the company (dividends).

Joint-stock company in Poland (Spółka Akcyjna)

A joint-stock company is dedicated to large companies that wish to enter the stock market. People setting up a company must have a capital of PLN 100,000. To establish a company, it is necessary to draw up and sign a contract in the form of a notarial deed, appoint a management board and supervisory board, make a contribution and register the company in the National Court Register.

Simple joint-stock company in Poland (Prosta Spółka Akcyjna)

A new company that facilitates the cooperation of people with know-how and investors with capital. The company can be set up online in 24 hours in the S24 system. The founders need a capital of PLN 1. Shares can be acquired for cash, work, and provision of services, which was not possible in the case of a limited liability company and joint-stock company.

It is worth noting that from 2021 in Poland, in addition to the S24 system, there is also the PRS portal – Court Registers Portal. As a result, it is not only possible to set up (register in the company register) an online company using the S24 IT system or submit the annual financial report of a company online, but also to register or change entries of companies established in a traditional way – when legal actions were performed in the presence of a notary. Moreover, in Poland, traditional applications – in hard copies – are no longer accepted into the register. Similarly, computerization in other areas, such as taxes or social and health insurance, is also being developed and most matters are handled electronically.

A new company that facilitates the cooperation of people with know-how and investors with capital. The company can be set up online in 24 hours in the S24 system. The founders need a capital of PLN 1. Shares can be acquired for cash, work, and provision of services, which was not possible in the case of a limited liability company and joint-stock company.

It is worth noting that from 2021 in Poland, in addition to the S24 system, there is also the PRS portal – Court Registers Portal. As a result, it is not only possible to set up (register in the company register) an online company using the S24 IT system or submit the annual financial report of a company online, but also to register or change entries of companies established in a traditional way – when legal actions were performed in the presence of a notary. Moreover, in Poland, traditional applications – in hard copies – are no longer accepted into the register. Similarly, computerization in other areas, such as taxes or social and health insurance, is also being developed and most matters are handled electronically.

Do you need legal assistance?
Get to know our offer and contact us!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo przedsiębiorców
[Prawo w biznesie] Czy agent powinien zwrócić prowizję w każdym wypadku niewykonania umowy?

Agent ubezpieczeniowy to osoba, która w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa pośredniczy pomiędzy ubezpieczycielem a osobami ubezpieczającymi się od zdarzeń losowych. Za pośrednictwo agentowi przysługuje wynagrodzenie, zwane prowizją. Jeśli jednak zawarta z udziałem agenta umowa ubezpieczenia nie zostanie wykonana, na skutek rezygnacji ubezpieczającego, agent co do zasady zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej już prowizji. Część klientów w wyniku problemów finansowych, spowodowanych pandemią COVID-19, zrezygnowała z ubezpieczeń, co spowodowało, że po stronie agentów pojawił się problem. Zostali oni wezwani przez ubezpieczycieli do zwrotu pobranych wcześniej prowizji w wysokości nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Czytaj dalej
Prawo sportowe 07.05.2024
[Prawo sportowe] Jaka jest relacja pomiędzy skutecznością zapisu na sąd polubowny a rzeczywistą możliwością uzyskania ochrony prawnej przed sądem wskazanym w takim zapisie?

Sąd podniósł, że poza procesowymi przypadkami wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny, umowa o arbitraż mogłaby utracić moc także z przyczyn materialnoprawnych z uwagi na potrzebę stosowania w drodze analogii bądź wprost niektórych przepisów kodeksu cywilnego o czynnościach prawnych. Przyjmując, że zapis na sąd polubowny nie jest równoznaczny z rezygnacją z ochrony sądowej, jednym z założeń skuteczności tej czynności musi być dostępność alternatywnego forum uzgodnionego przez strony, a inaczej rzecz ujmując - możliwość uzyskania efektywnej ochrony prawnej przed sądem polubownym. Wyrazem relacji między skutecznością zapisu na sąd polubowny a rzeczywistą możliwością uzyskania ochrony prawnej przed sądem wskazanym w zapisie jest art. 1168 k.p.c., który określa niektóre przypadki utraty mocy zapisu, związane z niemożnością rozpoznania sprawy przez sąd polubowny oznaczony w zapisie lub w określonym przez strony składzie (por. także art. 1195 § 4 k.p.c.). Przepis ten ma wprawdzie dyspozytywny charakter, nie oznacza to jednak, że strony zapisu mogą wyłączyć skutek utraty mocy zapisu uzgadniając np., iż zapis zachowuje skuteczność, mimo wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 1168 § 1 i 2 bądź art. 1195 § 4 k.p.c. W razie wystąpienia tych okoliczności uzgodnienie takie byłoby równoznaczne ze zrzeczeniem się ochrony sądowej w ogólności, co nie mieści się w konstrukcji umowy procesowej, jaką jest zapis na sąd polubowny. Strony mogą natomiast określić np. innych arbitrów na wypadek, gdyby pełnienie funkcji przez arbitrów wskazanych w pierwszej kolejności okazało się niemożliwe. W braku możliwości zwolnienia od obowiązku poniesienia opłat, które wiążą się z wszczęciem i przeprowadzeniem postępowania arbitrażowego, obowiązek poniesienia tych kosztów może stanowić przeszkodę czyniącą dostęp do sądu polubownego faktycznie niemożliwym. Za zasadne należy w konsekwencji uznać stanowisko, że stan obiektywnej niemożności poniesienia przez powoda kosztów, których wyłożenie jest konieczne do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przed sądem polubownym, nie prowadzi wprawdzie do utraty mocy wiążącej zapisu (art. 1168 § 2 k.p.c.), może jednak pociągać za sobą niewykonalność zapisu w rozumieniu art. 1165 § 2 k.p.c. Wymaganie, aby niemożność poniesienia kosztów postępowania przed sądem polubownym miała charakter trwały, należy zatem rozumieć w ten sposób, że chodzi o stan obiektywnie istniejący w chwili orzekania, stanowiący podstawę rozstrzygnięcia sądu. Uznanie zapisu za niewykonalny nie jest równoznaczne z utratą jego mocy, toteż zapis ten może w przyszłości stać się podstawą odrzucenia pozwu w innych postępowaniach, jeżeli niemożność poniesienia kosztów postępowania przed sądem polubownym ustanie. Jeżeli jednak sąd państwowy, kierując się sytuacją istniejącą w chwili orzekania, oddalił prawomocnie zarzut zapisu na sąd polubowny (art. 222 k.p.c.), to przyszłe korzystne zmiany sytuacji majątkowej strony, która wytoczyła powództwo, nie mogą rzutować na utrwaloną prawomocnym postanowieniem właściwość sądu państwowego do rozstrzygnięcia sprawy, a jedynie na potrzebę cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych (art. 110 u.k.s.c.), jeżeli zwolnienie takie zostało udzielone. Postępowanie strony, która w odpowiedzi na zarzut zapisu na sąd polubowny powołuje się na niewykonalność zapisu, spowodowaną jej własnymi, celowymi, działaniami, podlega ocenie z punktu widzenia reguł dobrej wiary i nadużycia prawa procesowego (art. 3 i art. 41 k.p.c.). Dotyczy to wszystkich przypadków niewykonalności zapisu, bez względu na przyczyny, które stanowią jej podstawę. Ocena taka musi jednak bazować na okolicznościach konkretnej sprawy, a dopuszczalność jej przeprowadzenia, a niekiedy wręcz jej konieczność, nie podważa ogólnego założenia, według którego niewykonalność zapisu w rozumieniu art. 1165 § 2 k.p.c. może mieć podstawę także w niemożności poniesienia kosztów wszczęcia i przeprowadzenia postępowania arbitrażowego. Niewykonalność zapisu na sąd polubowny (art. 1165 § 2 k.p.c.) może wynikać z niemożności poniesienia kosztów arbitrażu. Kancelaria Prawa Sportowego: adviser.law Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym, oferując kompleksową obsługę prawną dla sportowców, klubów, federacji oraz innych podmiotów związanych ze światem sportu. Zespół doświadczonych prawników, posiadających wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie, świadczy usługi w zakresie negocjacji umów sponsorskich, praw obrazu, praw autorskich, a także w sprawach dyscyplinarnych i sporach przed sądami sportowymi. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego, pozwalającego naszym klientom osiągnąć sukces w świecie sportu, jednocześnie chroniąc ich interesy i prawa. Our law firm specializes in sports law, providing comprehensive legal services for athletes, clubs, federations, and other entities associated with the world of sports. Our team of experienced lawyers, equipped with knowledge and expertise in this field, offers services ranging from negotiating sponsorship agreements, image rights, copyright, to handling disciplinary matters and disputes before sports tribunals. Our goal is to provide comprehensive legal support, enabling our clients to succeed in the world of sports while protecting their interests and rights.

Czytaj dalej