Wstecz
Prawo morskie 17.07.2023

[Prawo morskie] Czy wiesz jakie są obowiązki związane z badaniem wypadków morskich i incydentów morskich?

Mieszkając nad morzem lub spędzając tu wakacje, możesz natknąć się na wypadek z udziałem statku morskiego lub incydent morski. Różnicę pomiędzy wypadkiem morskim a incydentem morskim tłumaczymy w osobnym wpisie. Czy wiesz jak zareagować w takiej sytuacji? Obowiązki mają nawet przypadkowi świadkowie, a ich niewykonanie może skutkować nałożeniem kary.

Obowiązki przypadkowego przechodnia związane z wypadkiem morskim

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (dalej ustawa o PKBWM) każdy, kto znalazł lub zauważył porzucony statek, wrak, szczątki statku lub zanieczyszczenie środowiska morskiego albo był świadkiem wypadku lub incydentu morskiego ma obowiązek niezwłocznie o tym powiadomić:

  • Najbliższy terenowy organ administracji morskiej lub
  • Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, lub
  • Marynarkę Wojenną, lub
  • Straż Graniczną, lub
  • Policję, lub
  • Państwową Straż Pożarną lub
  • Inne służby ustawowo powołane do niesienia pomocy.

Obowiązki armatora i kapitana statku

Armator i kapitan statku, których dotyczy wypadek lub incydent morski, obowiązani są powiadomić o zdarzeniu Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich oraz kapitanat pierwszego polskiego portu, do którego statek ma wejść po zdarzeniu, a także zabezpieczyć ślady i dowody dotyczące wypadku lub incydentu morskiego (art. 47 ust. 3 ustawy o PKBWM).

 

Obowiązki zarządzającego portem i użytkownika infrastruktury portowej

Zarządca portu i użytkownik infrastruktury portowej mają obowiązek powiadomić o wypadku morskim Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich oraz zabezpieczyć ślady i dowody. Dotyczy to jednak tylko wypadku morskiego na skutek, którego doszło do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo obiekty infrastruktury portowej zostały uszkodzone czy też spowodowały szkodę (art. 47 ust. 4 ustawy o PKBWM).

Kary dla świadków wypadku morskiego i incydentu morskiego

Jeśli świadek wypadku morskiego lub incydentu morskiego nie powiadomił odpowiednich organów państwowych o zdarzeniu może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie jest to kwota powyżej 120 000 zł. Karę pieniężną wymierza minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

 

Potrzebujesz pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa morskiego?
Poznaj naszą ofertę i praktykę obejmującą prawo morskie i skontaktuj się z nami!

 prawo morskie kancelaria gdynia prawo morskie gdynia prawnik kancelaria prawa morskiego

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz