Wstecz
Prawo pracy 01.01.2024

[Prawo pracy] Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku

[Prawo pracy] Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku oraz minimalna stawka godzinowa w 2024 roku

Przypominamy, że od dnia 01 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1893), wydanego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667), od dnia 01 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wymiarze pełnego etatu wyniesie 4.242,00 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 27,70 zł brutto.

Jest to istotna informacja dla pracodawców - osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów zatrudniających pracowników jak i samych pracowników.
Minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 17,83%, tj. kwotę 642,00 zł brutto względem kwoty obowiązującej od dnia 01 lipca 2023 r.

Oznacza, to, że od dnia 01 stycznia 2024 r., minimalne wynagrodzenie za pracę w wymiarze pełnego etatu, wyniesienie:

  • 4.242,00 zł brutto,
  • 3.221,98 zł netto (tzw. wynagrodzenie na "rękę"),
  • 27,70 zł brutto - wynosić bezie stawka godzinowa za pracę (np. umowa zlecenia),
  • a łączny koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika wyniesie 5.110,76 zł.

 

Natomiast, już od dnia 01 lipca 2024 r., minimalne wynagrodzenie za pracę w wymiarze pełnego etatu ponownie wzrośnie o kwotę 58,00 zł brutto i wyniesienie:

  • 4.300,00 zł brutto,
  • 3.261,53 zł netto,
  • 28,10 zł brutto - wynosić bezie stawka godzinowa za pracę (np. umowa zlecenia),
  • a łączny koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika wyniesie 5.180,64 zł.

 

Pamiętać należy, że w Polsce wynagrodzenie za pracę w wysokości minimalnej płacy pobiera ok. 4,2 mln pracowników, co oznacza, że minimalną pensje zarabia co czwarta osoba świadcząca pracę na podstawie stosunku pracy, a więc osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667), wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (jeden pełny etat), nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Niemniej jednak od zasady minimalnego wynagrodzenia istnieje wyjątek, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pamiętać przy tym należy, iż do okresu pracy wlicza się wszystkie okresy, w których za pracownika była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Minimalne wynagrodzenie za pracę dotyczy osób, które nawiązały z pracodawcą stosunek pracy, na podstawie, którego pracownik zobowiązał się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 k.p.).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, powołanej mocą ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 oraz z 2020 r., poz. 568).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1893).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1893).

Minimalne wynagrodzenie wyznacza dolną granicę wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (jeden pełny etat), niezależnie od posiadanych kwalifikacji, składników wynagrodzenia, jak i szczególnych właściwości i warunków pracy.

Pobierz

Potrzebujesz pomocy prawnika specjalizującego się w prawie pracy?
Poznaj naszą ofertę i praktykę obejmującą prawo pracy i skontaktuj się z nami!


Need the help of a lawyer specializing in labour law?

Get to know our offer and practice in labor law and contact us!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 13.06.2022
[Prawo sportowe] Kontrakt trenerski w piłce nożnej - umowa o pracę lub świadczenie usług

Kontrakt trenerski, a właściwie umowa o świadczenie usług albo pracy (umowa o pracę) w charakterze trenera piłki nożnej, jest regulowana postanowieniami uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) nr XII/189 z 12 grudnia 2014 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu PZPN nr IX/146 z dn. 04 listopada 2020 r., dalej: „Uchwała PZPN”). prawo sportowe kancelaria, prawo sportowe kancelaria gdynia, umowa trenera w piłce nożnej, kontrakt trenerski kancelaria, kontrakt trenerski prawnik, prawo sportowe kancelaria, kancelaria prawa sportowego, https://adviser.law/prawo-sportowe Kontrakt trenerski w sporcie obok umów transferowych oraz przede wszystkim kontraktów zawodniczych, jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie sportowym. Na podstawie kontraktu trenerskiego, trenerowi powierzany jest zasadniczy obowiązek, który ogólnie można ująć jako trenowanie zespołu lub zawodnika. Niemniej kontrakty trenerskie w sporcie, niejednokrotnie zawierają szereg dodatkowych postanowień, dotyczących m.in. budowy wizerunku klubu, uczestnictwa w rozwoju klubu np. poprzez tworzenie planów i strategii trenowania zawodników. Ze względu na różnorodność norm prawa sportowego w obrębie różnych dyscyplin sportowych, umowa o trenowanie, zwana również umową o świadczenie usług trenerskich oraz przede wszystkim jako kontrakt trenerski w różnych dyscyplinach, może być odmiennie uregulowany.

Czytaj dalej
Prawo sportowe 06.05.2023
[Prawo sportowe / Sports law] Nowy portal prawny FIFA / FIFA’s new Legal Portal

[Prawo sportowe] Od dnia 01 maja 2023 r., FIFA wdrożyła nowy portal prawny za pośrednictwem, którego obowiązkowo prowadzone są wszystkie postępowania przed organami decyzyjnymi i sądowymi FIFA Tribunal (Trybunał Arbitrażowy FIFA): postępowanie dyscyplinarne: postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną i Komisją odwoławczą), postępowanie przed Izbą Rozstrzygania Sporów, Izbą ds. Statusu Zawodników oraz Izbą Agentów Piłkarskich, postępowanie przed Komitetem Etyki: Komitet Etyki: Postępowanie przed Izbą Śledczą i Izbą Orzekającą. [Sports law] From May 1, 2023, FIFA implemented a new legal portal through which all proceedings before FIFA's decision-making and judicial bodies are mandatory: Disciplinary proceedings: Procedures before the Disciplinary Committee and Appeal Committee, Football Tribunal: Proceeding for Dispute Resolution Chamber, Players' Status Chamber and Football Agent Chambers, Ethics Committee: Procedures before the Investigatory Chamber (IC) and the Adjudicatory Chamber (AC). Sports law poland kancelaria prawa sportowego prawnik prawo sportowe prawo sportowe prawo sportowe kancelaria adviser.law sports law attorney poland football law prawo piłkarskie prawo piłki nożnej

Czytaj dalej