Wstecz
Prawo spółek 22.09.2023

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2023 r.

W dniu 15 września 2023 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), której głównym założeniem jest implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek oraz wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-106/16 Polbud Wykonawstwo. Ponadto Dodatkowo, nowelizacja obejmuje częściową implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

Prawo spółek handlowych | Co zmienia się w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych? | ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.),obejmuje zmiany w dotyczące:

  • transgranicznego podziału i przekształceń spółek prawa handlowego,
  • zmiany modelu regulacji transgranicznej reorganizacji spółek prawa handlowego, obejmującego nowe typy handlowych operacji transgranicznych,
  • podziału spółek handlowych przez wyodrębnienie,
  • uproszczenia procedury łączenia podmiotów handlowych,
  • procedurę wydania zaświadczenia o zgodności operacji transgranicznej z prawem krajowym.

Prawo spółek handlowych | Zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych wynikające z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r.

Zmiany regulacji Kodeksu spółek handlowych, przewidują wprowadzenie ustawowej regulacji transgranicznego podziału i przekształceń spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej, niejako uzupełniając dotychczasową regulację obok w przedmiocie transgranicznego łączenia spółek.

Transgraniczny podział obejmować będzie całościowe albo częściowe  przeniesienie majątku polskiej spółki, która podlega podziałowi na spółkę nowo zawiązaną, która ma siedzibę w innym państwie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Natomiast transgraniczne przekształcenie będzie obejmować przekształcenie polskiej spółki (spółkę przekształcaną) w spółkę przekształconą z siedzibą w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W tym kontekście w celu bezpieczeństwa obrotu prawnego, przewidziano szersze badanie przez sąd rejestrowy gospodarczego uzasadnienie a podejmowanej reorganizacji transgranicznej. Wyjaśnienia w tym przedmiocie sąd rejestrowy będzie dokonywał w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem transgranicznej reorganizacji. PrNowa procedura będzie wiażać się z dodatkowym obowiązkiem, w postaci złożenia wniosku do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o wydanie opinii m.in. w przedmiocie unikania opodatkowania, czy nadużycia prawa przez transgraniczną reorganizację podmiotu.

Zmiany dotyczące podziału spółek handlowych obejmują dopuszczenie podziału w obrocie krajowym oraz transgranicznym na terytorium EOG, spółki poprzez wyodrębnienie jako nowego typu podziału.  (również krajowego). Podział spółki handlowej poprzez wyodrębnienie, będzie obejmował przeniesienie części majątku spółki dzielonej na już istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę handlową w zamian za objęcie przez spółkę dzieloną udziałów lub akcji w tej spółce. Zaznaczyć należy, ze udziały albo akcje objęte w spółce w wyniku podziału obejmie spółka dzielona, a nie jak ma to miejsce w przypadku podziału przez wydzielenie wspólnicy albo akcjonariusze spółki dzielonej.

Z punktu widzenia obrotu podział spółki handlowej poprzez wyodrębnienie będzie stanowił alternatywę dla wniesienia wkładu przez spółkę dzieloną do innej spółki handlowej. Przeniesienie majątku spółki dzielonej będzie następowało w drodze sukcesji uniwersalnej, co wiąże się z przeniesieniem praw i obowiązków, co niesie za sobą zarówno ryzyka jak i pewne korzyści, chociażby uproszczenie dokonywanie podziału w odniesieniu do dokonywania cesji zobowiązań.

Dodatkowo nowe regulacje Kodeksu spółek handlowych, przewidują szersze stosowanie uproszczonych procedur reorganizacji podmiotów handlowych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach albo, gdy wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały lub akcje w tym samym stosunku we wszystkich łączących się spółkach handlowych.

Prawo spółek handlowych | Zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych wynikające z wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-106/16 Polbud Wykonawstwo

Zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych wynikające z wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-106/16 Polbud Wykonawstwo, związane są przede wszystkim z ustanowioną w art. 49 TFUE zasadą swobody przedsiębiorczości i obejmują zapewnienie spółkom prawa handlowego możliwości przeniesienia siedziby spółki z jednego państwa członkowskiego UE do innego państwa na terenie UE, bez przeprowadzenia likwidacji spółki. Dodatkowo, celem nowelizacji jest również częściowa implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

Prawo spółek handlowych | Aspekty związane ze stosowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych w nowym brzmieniu

Nowe regulacje Kodeksy spółek handlowych weszły w życie z dniem 15 września 2023 r. Natomiast do trwających już procesów łączenia, w tym łączenia transgranicznego, a także podziału albo przekształcenia spółek prawa handlowego, w przypadku, gdy przed dnie, 15 września 2023 r. do właściwego sądu rejestrowego został złożony plan reorganizacji, to wówczas stosuje się przepisy dotychczasowe.

On September 15, 2023, an amendment to the Commercial Companies Code (CCC) entered into force, the main assumption of which is the implementation of Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of November 27, 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 in relation to cross-border transformation, merger and division of companies and the implementation of the judgment of the Court of Justice of the European Union in case C-106/16 Polbud Executive. In addition, the amendment covers the partial implementation of Directive (EU) 2019/1151 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directive 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie z dniem 15 września 2023 r.

Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1705)

Pobierz


Potrzebujesz pomocy prawnika specjalizującego się w prawie korporacyjnym?
Poznaj naszą ofertę i praktykę obejmującą prawo spółek handlowych i skontaktuj się z nami!


Need the help of a lawyer specializing in corporate law?

Get to know our offer and practice in company law and contact us!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo dla biznesu 19.02.2024
Compliance w orzecznictwie polskich sądów - przegląd wybranego orzecznictwa poruszającego kwestie systemu zapewnienia zgodności z prawem (compliance)

Compliance korporacyjny jest przedmiotem wykładni sądowej. W kilku sprawach polskie sądy powszechne oraz Trybunał Konstytucyjny podejmowały problematykę systemu zapewnienia zgodności z prawem (compliance). Niemniej pamiętać należy, że compliance jest realizowany zarówno jako compliance korporacyjny jak i "indywidualny". Compliance indywidualny polega na tym, że Każdy ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela" ("Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has the right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid down in this Article.(zob. wyrok TK z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie pod syg. akt P 7/20, publ. w OTK-A z 2021 nr. 49). compliance kancelaria prawna gdynia radca prawny obsługa prawna firm stała obsługa prawna firm prawo korporacyjne kancelaria gdynia

Czytaj dalej
Prawo podatkowe
[Prawo podatkowe] Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na ERP?

Wielu przedsiębiorców w celu usprawnienia prowadzonej działalności swojej firmy decyduje się na wdrożenie elektronicznego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem – ERP (z ang. Enterprise Resources Planning) w ramach modelu SaaS. W takim wypadku stoją oni przed dylematem czy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na nabycie usługi wdrożenia tego systemu, zwłaszcza jeśli dokonywała tego spółka zależna. Pomocna może okazać się interpretacja indywidualna z dnia 18 maja 2021 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-2.4010.123.2021.1.SK, którą omawiamy poniżej.

Czytaj dalej