Wszystkie specjalizacje

Obsługa prawna firmy | Kancelaria Prawna w Gdyni: ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law

Obsługa prawna firm - outsourcing działu prawnego

Oferta kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, obejmuje stałą obsługę prawną firm, świadczoną w formie outsourcingu działu prawnego - zewnętrznego prawnika in-house oraz jednostkowe zlecenia w postaci: obsługi prawnej projektów prawnych i obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi prawnej inwestycji.

Prawnicy naszej kancelarii w Gdyni, obsługują przedsiębiorstwa z sektora MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw) oraz startupy, w tym formy technologiczne, zorganizowane w różnych formach prawnych, w szczególności takich jak:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG),
 • spółki cywilne (S.C.),
 • spółki osobowe (spółka jawna - Sp.j., spółka partnerska - Sp.p., spółka komandytowa - Sp.k., spółka komandytowo-akcyjna - S.K.A.),
 • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp. z o.o., Prosta Spółka Akcyjna - P.S.A., Spółka Akcyjna - S.A.),
 • holdingi (struktura holdingowa - grupy spółek: spółka dominująca, spółka zależna)
 • joint venture,
 • oddziały przedsiębiorstw zagranicznych,
 • inne porozumienia gospodarcze (spółka cicha, konsorcjum).

 

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla firm, w szczególności działających w takich branżach jak: branża portowo-morska, branża budowlana, branża TSL (Transport -Spedycja - Logistyka), IT. Obsługa prawna firm, w szczególności obejmuje usługi doradztwa prawnego z zakresu:

Outsourcing działu prawnego - zewnętrzny prawnik in-house Twojej firmy

Dostarczamy usługi prawne związane ze stałą obsługą prawną firm, w szczególności w formie outsourcingu działu prawnego - zewnętrznego prawnika in-house, co jest rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw z sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa).

Stała obsługa prawna firmy, świadczona w formie outsourcingu działu prawnego - zewnętrznego prawnika in-house, to elastyczne rozwiązanie hybrydowe łączące zalety prawnika wewnętrznego zatrudnionego w firmie na stałe oraz prawnika zewnętrznego działającego doraźnie w przypadku zgłoszenia potrzeby. Outsourcing działu prawnego, w odróżnieniu od klasycznej obsługi prawnej zapewnia obsługę prawną proaktywnego prawnika naszej kancelarii, który jest bezpośrednio zaangażowany w bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa, rozumie jego specyfikę i potrzeby, a jego działania są skoordynowane z pracą pozostałych działów firmy. Jednocześnie zewnętrzny prawnik in-house jest wspomagany przez zespół prawników naszej kancelarii o różnych specjalizacjach prawnych, który łączy ponad 30-letnie doświadczenie z nowoczesnym podejściem do obsługi prawnej firm opartym relacjach partnerskich.  

Decydując się na obsługę prawną firmy w formie outsourcingu działu prawnego - zewnętrznego prawnik in-house, zyskujesz prawnika wewnętrznego (GC - General Counsel) i dział prawny na zasadach elastycznej współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną.  

Obsługa prawna firmy w formie outsourcingu działu prawnego - zewnętrznego prawnika in-house, wspierając rozwój firmy, zapewnia bezpieczeństwo prawne firmy, które przede wszystkim rozumiemy jako:

 • utrzymanie zgodności działania firmy z prawem,
 • dostępność prawnika o odpowiedniej specjalizacji,
 • zapewnienie ciągłości obsługi prawnej,
 • optymalizację wydatków firmy na obsługę prawną,
 • efektywność obsługi prawnej firmy,
 • dostępność kompleksowej i aktualnej eksperckiej wiedzy prawniczej.

Outsourcing działu prawnego 
zewnętrzny prawnik in-house,

łączy zalety wewnętrznego prawnika oraz zewnętrznej kancelarii.

 

Outsourcing działu prawnego - zewnętrzny prawnik in-house, to dedykowany Twojej firmie partner - prawnik z naszej kancelarii prawnej, który na bieżąco wspiera Ciebie i Twój biznes w kwestiach prawnych (day-to-day legal advisory), współpracując z innymi działami Twojej firmy, zapewniając ciągłość obsługi prawnej Twojej firmy.

Nasz model obsługi prawnej firm w formie outsourcingu działu prawnego - zewnętrznego prawnika in-house, poprzez zapewnienie dostępu do całego zespołu prawników naszej kancelarii, oferuje dynamiczne rozwiązanie kadrowe, które stanowi opłacalną alternatywę dla zbyt wczesnego tworzenia wewnętrznego działu prawnego firmy i zatrudniania prawników w pełnym wymiarze godzin.obsługa prawna spółki

 

Zyskaj kompleksową pomoc prawną
bez potrzeby tworzenia rozbudowanego własnego działu prawnego.

 

 

Obsługa prawna projektów prawnych w Twojej firmie

Obsługa prawna projektów prawnych w Twojej firmie, obejmuje projektowe podejście do realizacji celów i potrzeb biznesowych związanych z działalnością firmy. Nasze usługi związane z uczestnictwem w zespole, dostarczeniu odpowiednich i zasobów i wiedzy prawniczej, które w efektywny sposób umożliwią realizację wyznaczonych celów biznesowych. W zakresie obsługi prawnej projektów w Twojej firmie, w szczególności zapewniamy:

 • opiniowanie i przygotowywanie rozwiązań zapewniających zgodność podejmowanej działalności biznesowej z prawem,
 • organizację ładu korporacyjnego firmy (corporate governance),
 • restrukturyzację zatrudnienia,
 • wdrażanie procedur ochrony danych, w tym danych osobowych,
 • ochronę własności intelektualnej firmy,
 • opracowywanie procesu sprzedaży towarów lub usług zgodną z regulacjami prawnymi,
 • wprowadzanie nowych towarów lub usług na rynek,
 • tworzenie i rejestrację nowych podmiotów prawnych,
 • przygotowywanie i nadzór nad procesami windykacyjnymi w firmie,
 • wsparcie prawne przy projektach badawczo rozwojowych (B+R / R&D),
 • opracowywanie modeli obiegu dokumentów w firmie.kancelaria prawna gdynia

 

 

Obsługa prawna transakcji handlowych i inwestycji

Prawnicy naszej kancelarii prawnej w Gdyni, świadczą również pomoc prawną przy negocjowaniu i zawieraniu umów i kontraktów handlowych w obiegu krajowym i międzynarodowym, a także obsługę prawną procesu inwestycyjnego.

 

 

 Get yourself a true legal ADVISERarmknecht & Partners kancelaria prawna gdynia 

Nasze usługi stałej obsługi prawnej firm, w szczególności obejmują:

 • doradztwo prawne w sprawach bieżących związanych z działanością firmy (day-to-day legal advisory),
 • nadzór i wsparcie obiegu dokumentów w firmie,
 • bieżącą obsługę prawną spółki w sprawach korporacyjnych,
 • obsługa prawna organów spółki (obsługa prawna zarządu spółki), w tym organizacja posiedzeń zarządu oraz zgromadzeń wspólników,
 • zgłoszenia zmian i zastępstwo prawne w sprawach rejestrowych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS (Krajowy Rejestr Sądowy),
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • przygotowywanie projektów dokumentów, w szczególności umów i kontraktów handlowych, uchwał zarządu, zgromadzenia współników etc.
 • wdrażanie procedur i organizacja systemu complince w firmie,
 • pomoc prawna w sprawach związanych z zatrudnieniem w firmie (prawo pracy),
 • wdrażanie procedur i organizacja systemu ochrony danych, w tym danych osobowych w firmie,
 • monitorowanie zmian w prawie istotnych dla firmy z uwzględnieniem "regulacji branżowych",
 • szkolenia dla pracowników firmy,
 • zastępstwo prawne w sprawach sądowych i administracyjnych.

Kancelaria Prawna w Gdyni: ADVISER Armknecht & Partners | Świadczymy kompleksową obsługę prawną firm, między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Hochtief Polska S.A. | Spółka z branży budowlanej

HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod nr 0000345087, potwierdza prawidłowe i terminowe wykonanie usług doradztwa prawnego przez radcę prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej: ADVISER Armknecht Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni. Mecenas Wojciech Armknecht prowadził stałą obsługę prawną oddziału naszej spółki w Gdyni, która obejmowała swoim zakresem m.in. prawo spółek handlowych, prawo budowlane oraz dochodzenie roszczeń z tytułu procesów inwestorskich lub generalnego wykonawcy w województwie pomorskim (windykacja i egzekucja roszczeń). Ponadto prawnicy z kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy doradzali naszej spółce w sprawie związanej z postępowaniem upadłościowym naszego podwykonawcy wobec którego zgłosiliśmy roszczenia windykacyjne i odszkodowawcze. Z pełną odpowiedzialnością polecamy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy innym firmą jako rzetelną i profesjonalną kancelarię prawą, specjalizującą się w obsłudze spółek i podmiotów biznesowych, szczególnie z branży budowlanej.

ECL Euro - Cargo - Logistik Kontor GmbH | Spółka logistyczna z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)

Niniejszym w imieniu ECL Euro-Cargo-Logistic Kontor GmbH z siedzibą w Hamburgu (HRB 948828), udzielam referencji prawnikom z kancelarii prawnej w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknechta i Bartosza Armknechta w zakresie świadczonych usług prawnych przez kancelarię dla oddziału naszej firmy w Gdyni. Potwierdzamy, że kancelaria prawna w latach 2007-2018 prowadziła stałą obsługę prawną naszej spółki, w tym jej oddziału w Gdyni zakresie aktualnych spraw spółki, w tym: prawa transportowego, logistycznego i prawa morskiego oraz spraw korporacyjnych (prawo spółek handlowych), jak i windykacji należności. Mając na względzie rzetelne i terminowe wykonywanie usług przez prawników z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie, niniejszych udzielamy im referencji i rekomendujemy do współpracy jako profesjonalnych doradców biznesowych i prawnych, szczególnie w obsłudze firm z branży transportowej i logistycznej.

Association of Polish Communes Euroregion Baltic | Międzynarodowa oganizacja pozarządowa / International non-government organization (NGO)

We have used Law Firm in Gdynia - ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law in Gdynia (POLAND) to advise us in a issue of maritime law, environmental protection law, public law, international; law and comparative law related to the international maritime project: CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project). ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law provides excellent legal advice and scientific approach, always focused on our needs and our expectations. We are delighted to work with Mr Bartosz Armknecht from ADVISER Armknecht & Partners Attorneys at law – law firm which is located in Gdynia (POLAND). Korzystaliśmy z usług kancelarii prawnej w Gdyni: radców prawnych ADVISER Armknecht & Partners w Gdyni (POLSKA), która doradzała naszej organizacji w kwestiach związanych z takimi zagadnieniami jak: prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo międzynarodowe, komparatystyka systemów prawnych. Doradztwo prawne kancelarii było związane z międzynarodowym projektem badawczo rozwojowym (B+R) dla gospodarki morskiej, który prowadziliśmy: „CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project)., Prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht & Partners zapewniają doskonałe doradztwo prawne i naukowe podejście, zawsze skoncentrowane na naszych potrzebach i oczekiwaniach. Mamy przyjemność współpracować z Panem Bartoszem Armknechtem z ADVISER Armknecht & Partners radcowie – kancelarii prawnej z siedzibą w Gdyni. Korzystaliśmy z usług kancelarii prawnej w Gdyni: radców prawnych ADVISER Armknecht & Partners w Gdyni (POLSKA), która doradzała naszej organizacji w kwestiach związanych z takimi zagadnieniami jak: prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo międzynarodowe, komparatystyka systemów prawnych. Doradztwo prawne kancelarii było związane z międzynarodowym projektem badawczo rozwojowym (B+R) dla gospodarki morskiej, który prowadziliśmy: „CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project)., Prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht & Partners zapewniają doskonałe doradztwo prawne i naukowe podejście, zawsze skoncentrowane na naszych potrzebach i oczekiwaniach. Mamy przyjemność współpracować z Panem Bartoszem Armknechtem z ADVISER Armknecht & Partners radcowie – kancelarii prawnej z siedzibą w Gdyni.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik