Wstecz
Prawo sportowe 09.04.2024

[Prawo sportowe] Czy spór sportowca, trenera lub agenta z klubem jest zawsze rozstrzygany przez sportowy trybunał lub sąd arbitrażowy?

Rozstrzyganie sporów sportowych: sądy powszechne czy sądy sportowe?

W wielu przypadkach w treści umów i kontraktów łączących zawodnika, trenera lub agenta z klubem zawarte zostają klauzule arbitrażowe, zgodnie z którymi, wszelkie sporty strony poddają pod rozstrzygnięcie konkretnego sportowego trybunału arbitrażowego lub sportowego sądu arbitrażowego. W takich przypadkach strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu sportowego zamiast drogi sądowej.

Niemniej, nie zawsze spór sportowca lub trenera, czy agenta z klubem musi być rozstrzygany przez sportowy trybunał lub sąd arbitrażowy. Rozstrzygnięcie takiego sporu może zależeć od wielu czynników, takich jak umowa między stronami, regulaminy ligi lub federacji sportowej, a także obowiązujące prawo powszechne.  

Co to jest spór sportowy?

Spór w prawie sportowym odnosi się do wszelkich konfliktów, nieporozumień lub problemów prawnych, które mogą wystąpić między różnymi podmiotami w świecie sportu. Mogą to być spory między zawodnikami a klubami, trenerami a federacjami, zawodnikami a organami decyzyjnymi, czy nawet między samymi federacjami sportowymi.

Przykłady sporów w prawie sportowym mogą obejmowa w szczególności sporty wynikajace z umów, takie jak:

 • spory o zapłatę wynagrodzenia zasadniczego zawodnika lub trenera,
 • spory o zapłatę premii należnej zawodnikowi lub trenerowi,
 • spory o zapłatę wynagrodzenia prowizyjnego należnego agentowi,
 • sporty o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia warunków kontraktowych (warunków umownych) - np. wcześniejszego zakończenia umowy.

W jakich przypadkach spór sportowy rozstrzygnie sąd powszechny?

Spór sportowy nie będzie rozstrzygany w drodze arbitrażu sportowego w kilku przypadkach:

 • strony nie zastrzegły klauzuli arbitrażowej,
 • klauzula arbitrażowa jest nieważna,
 • spraw wpadkowych w arbitrażu – np. wyłączenie arbitra,
 • wskazany przez strony trybunał lub sąd arbitrażowy nie ma kompetencje do rozstrzygania takich spraw.

W jakich przypadkach klauzula arbitrażowa może zostać uznana za nieważną?

Klauzula arbitrażowa może być uznana za nieważną w różnych sytuacjach, zazwyczaj związanych z naruszeniem pewnych zasad lub norm prawnych. Oto kilka przykładów sytuacji, w których klauzula arbitrażowa może być uznana za nieważną:

 • brak rzeczywistej zgody stron: Jeśli jedna ze stron nie była rzeczywiście świadoma lub nie wyraziła świadomej zgody na arbitraż, klauzula może być uznana za nieważną. Na przykład, jeśli umowa została podpisana pod wpływem błędu, oszustwa lub przymusu.
 • nieścisłości lub sprzeczności w umowie: Jeśli klauzula arbitrażowa jest niejasna, nieprecyzyjna lub sprzeczna z innymi postanowieniami umowy, może to prowadzić do jej nieważności.
 • naruszenie przepisów prawnych: Jeśli klauzula arbitrażowa narusza obowiązujące przepisy prawne, na przykład przepisy dotyczące równości stron, proceduralne standardy lub zakazane klauzule.
 • brak umowy na arbitraż: W niektórych jurysdykcjach wymaga się jasnego i wyraźnego wyrażenia zgody na arbitraż, a jeśli umowa tego nie zawiera lub sposób jej wyrażenia jest wątpliwy, klauzula może być uznana za nieważną.
 • sprawy, które nie podlegają arbitrażowi: Istnieją pewne kategorie sporów, które mogą być wyłączone z postępowania arbitrażowego zgodnie z przepisami prawnymi lub zasadami publicznego porządku.

Naruszenie zasady równości stron w arbitrażu: Jeśli klauzula arbitrażowa prowadziłaby do nierówności wobec stron, na przykład poprzez narzucenie arbitrażu jednej stronie w sposób nieuczciwy lub niedopuszczalny, może to prowadzić do uznania jej za nieważną

Klauzula arbitrażowa w sporcie – przykład CAS – Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu

Regulamin Proceduralny CAS (CAS - Court of Arbitration for Sport / TAS - Tribunal arbitral du sport, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie),  ma zastosowanie do wszystkich postępowań toczących się przed CAS. Natomiast postępowania przed CAS  co do zasady są dopuszczalne, gdy strony zgodziły się skierować spór sportowy do CAS. Odniesienie takie może wynikać z klauzuli arbitrażowej zawartej w umowie lub regulaminie lub z późniejszej umowy o arbitraż (zwykłe postępowanie arbitrażowe) lub może polegać np. statuty lub regulaminy tych organów bądź konkretna umowa przewidują możliwość odwołania się do CAS (apelacyjne postępowanie arbitrażowe). Takie spory mogą dotyczyć kwestii zasadniczych związanych ze sportem lub spraw pieniężnych lub innych interesów związanych z uprawianiem lub rozwojem sportu i mogą obejmować, bardziej ogólnie, wszelką działalność lub sprawy związane ze sportem lub ze nim powiązane. W innych przypadkach CAS nie jest właściwy do rozstrzygnięcia sportu.

Podobna sytuacja ma miejsce, w przypadku pozostałych sportowych trybunałów arbitrażowych jak i portretowych sądów arbitrażowych: FIFA Football Tribunal, BAT – Basketball Arbitral Tribunal, czy innych.


Potrzebujesz pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa sportowego?
Poznaj naszą ofertę i praktykę obejmującą prawo sportowe i skontaktuj się z nami!
Kancelaria Prawa Sportowego - ADVISER Armknecht & Partners 

 

 

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 06.02.2023
[Sports law] Sports Litigation & Arbitration in Poland

Settlement of legal disputes in sport, in particular those of a property nature, which can be colloquially referred to as "vindication in sport" or "sports vindication", is generally carried out in arbitration (arbitration proceedings), referred to as sports arbitration. In many cases, in order to properly resolve disputes, sports organizations have established specialized permanent arbitration courts (permanent arbitration courts) - Arbitration Tribunals, which by definition know the norms of sports law and understand the specificity of sport, which is to ensure proper recognition of cases and settlement of disputes in sport. The main purpose of recognition of the disputes in the field of broadly understood sports law relations by Arbitration Tribunals, i.e. excluding the jurisdiction of common courts, is the speed and efficiency of examining such disputes and the fairness of arbitration proceedings, in particular due to the knowledge of the regulations of sports organizations and associations referred to as sports law or more broadly as lex sportiva. It should be noted that the market of legal services, attorneys representing the parties (replacing the parties) in proceedings in sports law disputes, has also educated lawyers specializing in sports law, or law firms practicing in the field of sports law (sports law firms). Sports law also includes standards regulating the recognition of legal disputes in sport, in terms of the system, i.e. determining the bodies competent to consider such disputes - Arbitration Tribunals (permanent arbitration courts).Arbitration Tribunals can be classified as: 1) domestic and foreign, 2) operating within a given sport discipline (e.g. football or basketball). Sports law, sports law in poland, polish sports law, polish sports lawyer, sports lawyer in poland, disputes in sport poland, poland lex sportiva, sports law poland , football disputes poland, football court poland, footbnall litigation poland, law in sport poland, Legal disputes in sport and the resolution of legal disputes in sports (sports law, lex sportiva) is generally carried out in arbitration (ADR - Alternative Dispute Resolution), referred to as modification of sports arbitration. However, this is not a rule without exceptions. It should be emphasized that the main or most popular sports disciplines (basketball and football) have been developed by specialized permanent arbitration courts such as PSP (PZPN - Polish FA - Football Arbitration Court), Football Tribunal on FIFA: DRC (Dispute Resolution Chamber) , PSC (Players' Status Chamber), AC (Agents Chamber), STA (Polish Basketball Federation Arbitration Tribunal). Moreover, in Poland cases are also heard by the Arbitration Tribunal at PKOL (Polish Olympic Committee), and internationally by CAS / TAS - the Sports Arbitration Court, also known as the Sports Arbitration Court with its seat in Lausanne and branches in New York and Sydney.

Czytaj dalej
Prawo spadkowe 25.03.2024
[Prawo spadkowe] 10 zajczęściej zadawanych pytań, które słyszy prawnik od klientów w ich sprawach związanych z prawem spadkowem

Prawo spadkowe to obszar, który często budzi wiele pytań i wątpliwości wśród osób zarówno porządkujących swoje sprawy na wypadek śmierci jak i osób powołanych do spadku (spadkobierców). Klienci naszej kancelarii prawnej w Gdyni, często szukają klarownych odpowiedzi i wsparcia prawnego w sprawach spadkowych, aby zrozumieć swoje prawa i obowiązki w związku z dziedziczeniem. W tym wpisie, przedstawiamy 10 najczęściej zadawanych pytań, które kierują do prawników z praktyki prawa spadkowego naszej kancelarii prawnej. prawo spadkowe prawnik prawo spadkowe postępowanie spadkowe, dział spadku zachowek, radca prawny prawo spadkowe gdynia specjalizującej się w prawie spadkowym zachówek adwokat spadki kancelaria radców prawnych dział spadku długi spadkowe, kancelaria prawa spadkowe kancelaria trójmiasto gdańsk gdynia sopot prawnik spadkowy sprawy spadkowe gdynia

Czytaj dalej